Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ptasia grypa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ptasia grypa

Zwalczanie ptasiej grypy i zapobieganie tej chorobie regulowane jest szczególnymi środkami. Niniejsza dyrektywa przedstawia pełne ramy prawne, które uwzględniają najnowsze osiągnięcia naukowe w tej kwestii.

AKT

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) ustanawia środki walki z ptasią grypą od momentu podejrzenia wystąpienia tej choroby.

Państwa członkowskie są zobowiązane do:

 • realizowania programów nadzoru w celu wykrycia wirusa i wzbogacenia wiedzy w tej dziedzinie,
 • zapewnienia, aby o wystąpieniu choroby powiadomić właściwe organy oraz przeprowadzenia badań epidemiologicznych zgodnie z planem interwencji zatwierdzonym przez Komisję.

Jeśli podejrzewa się wystąpienie ogniska, odpowiedni organ wszczyna badanie epidemiologiczne, nadzoruje dane gospodarstwo i wdraża serię środków takich jak zliczanie zwierząt, sporządzenie listy zwierząt chorych, padłych lub podejrzanych o zarażenie, odizolowanie gospodarstwa i odpowiednie dezynfekowanie. Środki te są zniesione, gdy podejrzenie choroby jest oficjalnie wykluczone.

Po przeprowadzeniu badania epidemiologicznego dodatkowe środki mogą być zastosowane w danym gospodarstwie.

Niniejsza dyrektywa określa szczegółowe środki, jakie należy podjąć w zależności od rodzaju choroby.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Po stwierdzeniu obecności HPAI właściwy organ czuwa nad wdrożeniem następujących środków:

 • ubój drobiu i innych ptaków hodowanych,
 • usuwanie zwłok pod urzędowym nadzorem,
 • nadzór drobiu wylężonego z jaj przed zastosowaniem pierwszych środków,
 • identyfikacja i eliminacja mięsa ubitego drobiu oraz jajek zebranych przed wdrożeniem pierwszych środków,
 • należyte traktowanie substancji, które mogły być zakażone,
 • czyszczenie i dezynfekcja ściółki, obornika, gnojowicy i wszelkich sprzętów, które mogą być zakażone,
 • nadzór przemieszczania zwierząt, które wchodzą i wychodzą z gospodarstwa,
 • izolat wirusa, zgodnie z najlepiej dostosowaną procedurą laboratoryjną.

Ponadto specjalne środki podejmowane są w obszarach położonych najbliżej gospodarstwa, czyli tzw. „okręgach zapowietrzonych” (o promieniu przynajmniej 3 km wokół gospodarstwa) oraz „okręgach zagrożonych” (o promieniu przynajmniej 10 km wokół gospodarstwa). Środki podjęte w tych okręgach dotyczą np. spisu gospodarstw, wizyt urzędowego lekarza weterynarii, transportu ptactwa, jaj, mięsa drobiowego i zwierząt padłych. Takie działania prowadzi się aż do ukończenia wstępnego oczyszczania (przynajmniej 21 dni po w okręgach zapowietrzonych i przynajmniej 30 dni po w okręgach zagrożonych).

Grypa ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI)

Po stwierdzeniu obecności LPAI właściwy organ zapewnia wprowadzenie gamy środków opartych na odpowiedniej ocenie zagrożenia. Działania te są różne w zależności od m.in. gatunku ptaków, ilości gospodarstw w zagrożonej strefie, położenia rzeźni i środków bezpieczeństwa biologicznego. Środki, które należy zastosować:

 • likwidacja wszelkiego drobiu i innych ptaków w gospodarstwie. Operacja ta przeprowadzana jest zgodnie z minimalnymi wspólnymi zasadami ochrony zwierząt w momencie ich uboju lub zabijania,
 • usuwanie zwłok i jaj wylęgowych musi odbywać się pod urzędowym nadzorem,
 • nadzór zebranych jaj wylęgowych i drobiu wylężonego z jaj przed zastosowaniem pierwszych środków,
 • usuwanie lub transport jaj do spożycia wyprodukowanych w gospodarstwie przed likwidacją drobiu do zakładu pakowania lub do zakładu wytwarzającego produkty z jaj,
 • usunięcie wszelkich materiałów, które mogą być zakażone,
 • czyszczenie i dezynfekcja ściółki, obornika, gnojowicy i wszelkich budynków i sprzętów, które mogą być zakażone,
 • zakaz wyjazdu i wjazdu ssaków gatunków domowych na teren gospodarstwa,
 • izolat wirusa.

Ponadto specjalne środki podejmowane są w strefie znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie dotkniętego gospodarstwa, tzw. „strefie zamkniętej” (o minimalnym promieniu jednego kilometra wokół gospodarstwa). Działania te dotyczą m.in. spisu i testów gospodarstw komercyjnych oraz zarządzania przemieszczaniem drobiu, innych utrzymywanych ptaków i jaj. Środki te stosuje się przez okres wyznaczony przez właściwy organ.

Rozprzestrzenianie na inne gatunki

Po stwierdzeniu wystąpienia ogniska ptasiej grypy w gospodarstwie, przeprowadza się badania ssaków, które mogą się zakazić, w szczególności świń. Jeśli wyniki są pozytywne, organ może nakazać przeniesienie świń do innych hodowli lub do rzeźni.

Czyszczenie, dezynfekcja i ponowne zasiedlenie

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystko, co mogło być zakażone, w tym gospodarstwa, rzeźnie, pojazdy, sprzęty, instalacje, zostało wyczyszczone i zdezynfekowane. Dwadzieścia jeden dni po zakończeniu operacji czyszczenia i dezynfekcji gospodarstwo może być ponownie zasiedlone zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Procedury diagnostyczne

Podręcznik diagnostyczny przyjęty w dyrektywie 2006/437/WE ustanawia obowiązki, kryteria i procedury stosowane podczas testów diagnostycznych i pośmiertnych badań klinicznych. Badania te mogą być przeprowadzane wyłącznie w akredytowanych laboratoriach krajowych.

Każde państwo członkowskie wyznacza laboratorium krajowe i podaje innym państwom członkowskim i do ogólnej wiadomości dane dotyczące placówki. Laboratoria krajowe współpracują z laboratorium wspólnotowym znajdującym się w Surrey (Wielka Brytania), które odpowiada za koordynację badań dotyczących ptasiej grypy.

Szczepienia

W zasadzie szczepienia przeciwko ptasiej grypie są zabronione, z wyjątkiem konieczności przeprowadzenia szczepień interwencyjnych lub zapobiegawczych. Plany szczepień są zatwierdzane przez Komisję, a gospodarstwa nimi objęte są pod ścisłym nadzorem. Dyrektywa zawiera zasady stosowania tych środków i zakłada możliwość stworzenia banków szczepionek.

Procedura komitetu

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt wspiera Komisję w zarządzaniu środkami dotyczącymi ptasiej grypy. Może m.in. uczestniczyć w określaniu zapobiegawczych środków bezpieczeństwa biologicznego.

Kontekst

Specjalne środki do zwalczania ptasiej grypy zostały wprowadzone do ustawodawstwa wspólnotowego w dyrektywie 92/40/EWG, obowiązującej do 1 lipca 2007 r. Pod wpływem niedawnych osiągnięć naukowych (nowe testy i szczepionki) należało znowelizować przepisy i Kodeks zdrowia zwierząt lądowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2005/94/WE

3.2.2006

1.7.2007

Dz.U. L 10 z 14.1.2006

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/73/WE

3.9.2008

1.1.2010

Dz.U. L 219 z 14.8.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2007/598/WE z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich [Dz.U. L 230 z 1.9.2007].

Decyzja Komisji 2007/118/WE z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE [Dz.U. L 51 z 20.2.2007].

Decyzja Komisji 2006/415/CE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE [Dz.U. L 164 z 16.6.2006].

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2011

Top