Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Walka z rzekomym pomorem drobiu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Walka z rzekomym pomorem drobiu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 92/66/EWG – Unijne środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Rzekomy pomór drobiu jest silnie zakaźną chorobą dotykającą drób i inne ptactwo, w szczególności wpływającą na produkcję jaj i mającą poważne skutki społeczne i ekonomiczne. Niniejsza dyrektywa ma na celu zdefiniowanie działań Unii Europejskiej w razie podejrzenia i potwierdzenia wybuchu tej choroby.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do drobiu i innych ptaków trzymanych w niewoli, w tym gołębi pocztowych.
 • Jeżeli w gospodarstwie podejrzewa się wystąpienie wśród drobiu choroby lub zakażenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie organy władzy, objąć dane gospodarstwo urzędowym nadzorem oraz zastosować następujące środki:
  • odizolowanie zakażonego drobiu od innego drobiu,
  • zakaz nieuprawnionego przemieszczania się osób, pojazdów, innych zwierząt, mięsa lub tusz ptaków, jaj, paszy, odpadów, narzędzi, oraz czegokolwiek innego, co mogłoby przenieść wirusa choroby rzekomego pomoru drobiu,
  • zastosowanie środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z budynków, w których przebywa drób, oraz przy wejściach do samego gospodarstwa i wyjściach z niego,
  • przylegające gospodarstwa mogą zostać objęte nadzorem, jeśli istnieją podstawy do podejrzenia o możliwe zarażenie.
 • Jeśli obecność rzekomego pomoru drobiu została potwierdzona, na terenie danego gospodarstwa należy podjąć następujące środki:
  • cały drób w danym gospodarstwie zostanie zabity,
  • wszystkie zakażone materiały zostaną zniszczone lub poddane odpowiednim zabiegom,
  • jaja i mięso drobiu, który został poddany ubojowi podczas przypuszczalnego okresu wylęgania się choroby, zostaną zniszczone,
  • budynki, w których przebywał drób, zostaną oczyszczone i zdezynfekowane,
  • drób zostanie ponownie wprowadzany do gospodarstwa po upływie co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia,
  • wokół zarażonego gospodarstwa w promieniu minimum trzech kilometrów zostanie utworzona strefa ochronna, położona w środku strefy dozoru o promieniu 10 kilometrów, na okres przynajmniej 21 dni, w której należy przeprowadzać urzędowe kontrole, badania kliniczne i izolowanie drobiu.
 • Państwa UE muszą wyznaczyć krajowe laboratorium w celu skoordynowania działań w razie wystąpienia choroby, jak również podjęcia współpracy z innymi państwami UE oraz z laboratorium referencyjnym w Zjednoczonym Królestwie.
 • W przypadku wybuchu choroby mogą zostać przeprowadzone zarówno urzędowo zatwierdzone szczepienia, jak i szczepienia interwencyjne.
 • Każde państwo musi opracować własny plan interwencyjny w celu przeciwdziałania chorobie, zakładający stworzenie krajowego centrum kryzysowego oraz lokalnych centrów kryzysowych, zgodny z procedurami określonymi w niniejszej dyrektywie. Eksperci z Komisji Europejskiej mogą przeprowadzać kontrole na miejscu, aby mieć pewność, że centra w pełni wykonują swoje obowiązki.
 • Zgodnie z decyzją 90/424/EWG państwa UE mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pomoc w walce z rzekomym pomorem drobiu.
 • Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz wspiera Komisję w zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu.

Uchylenie

Niniejsza dyrektywa zostanie uchylona i zastąpiona przez rozporządzenie (UE) 2016/429 z dniem 21 kwietnia 2021 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 29 lipca 1992 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 1 października 1993 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. L 260 z 5.9.1992, s. 1–20)

Kolejne zmiany do dyrektywy 92/66/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1–24)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016

Top