Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pakiet dla regionu Morza Śródziemnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pakiet dla regionu Morza Śródziemnego

Oddzielony od wielkości produkcji system płatności jednolitej przewiduje specjalne zastosowania dla chmielu, bawełny, gajów oliwnych i tytoniu. Przepisy dotyczące tych produktów zostały wprowadzone w ramach drugiego etapu wielkiej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2003 r.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 864/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz dostosowujące je w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to, znane jako Pakiet dla regionu Morza Śródziemnego, uzupełnia wielką reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z czerwca 2003 r. przewidując przepisy dotyczące włączenia wsparcia dla tytoniu, chmielu, gajów oliwnych i bawełny do systemu jednolitej płatności.

Rozporządzenie ustanawia specjalną pomoc bezpośrednią mającą zastosowanie do wymienionych powyżej sektorów. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem, że rolnicy przestrzegają zasady wzajemnej zgodności przewidzianej w reformie z 2003 r.

Chmiel

Pomoc bezpośrednia dla chmielu została oddzielona od produkcji z dniem 1 stycznia 2005 r. (z wyjątkiem państw, które zastosowały okres przejściowy do 31 grudnia 2005 r.). Jednakże w celu uwzględnienia szczególnych sytuacji na rynku lub skutkami regionalnymi, państwa członkowskie mogą utrzymać część pomocy połączonej z produkcją (odpowiadającą maksymalnie 25% pułapu krajowego *).

Kwota referencyjna do obliczania wysokości pomocy wynosi 480 EUR od hektara korzystającego z pomocy w okresie referencyjnym (lata 2000–2002).

Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu zawiera normy dotyczące obrotu, grup producentów i handlu tym produktem z krajami trzecimi.

Bawełna

Bezpośrednia pomoc dla bawełny została oddzielona od produkcji z dniem 1 stycznia 2006 r. Jednakże, w celu zachowania produkcji w regionach produkcji bawełny, które mogłyby zniknąć z chwilą całkowitego oddzielenia, państwa członkowskie mogą zachować części pomocy powiązanej (odpowiadającej maksymalnie 35% całkowitej kwoty pomocy wcześniej przyznanej dla bawełny).

Pomoc ta jest obliczana zgodnie z poniższą tabelą:

Powierzchnia maksymalna (całkowita)440 000 ha

Grecja

Hiszpania

Portugalia

Krajowa powierzchnia bazowa

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Pomoc w euro na kwalifikujący się hektar

300 000 ha w wysokości 594 EUR/ha70 000 ha w wysokości 342,85 EUR/ha

1 039 ha

556 EUR/ha

Zatwierdzone organizacje wewnątrzbranżowe w sektorze bawełny są zachęcane do uczestniczenia w obsłudze pomocy obszarowej przeznaczonej dla swoich członków (ustalanie skali).

Po uchyleniu reformy z 2004 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczonym we wrześniu 2006 r. obecna regulacja sektora bawełny zostanie zastąpiona w najbliższej przyszłości. W celu opracowania nowej propozycji reformy przeprowadzono bardzo szerokie konsultacje społeczne (DE) (EN) (FR), które umożliwiły zebranie stanowisk zainteresowanych stron i opinii publicznej.

Oliwa z oliwek

Wsparcie dla sektora oliwy z oliwek zostało oddzielone od produkcji z dniem 1 stycznia 2006 r. Jednakże w celu ochrony gajów oliwnych, które mają wartość środowiskową i społeczną, pomoc (odpowiadająca maksymalnie 40% poprzedniej pomocy) została przyznana dla gajów oliwnych zarejestrowanych w systemie informacji geograficznej *.

Jedynie Hiszpania zdecydowała się zastosować dla gajów oliwnych pomoc w powiązaniu z produkcją na roczną kwotę 103,14 mln euro.

Państwa członkowskie mogą przeznaczać maksymalnie 10% pułapu oliwy z oliwek z progu krajowego na działania na rzecz poprawy jakości.

Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze oliwy z oliwek i oliwek konsumpcyjnych reguluje rynek wewnętrzny i handel tymi produktami z krajami trzecimi.

Tytoń

Bezpośrednią pomoc dla tytoniu całkowicie oddzielono od produkcji począwszy od 2010 r. Jednakże w celu ochrony lokalnej gospodarki i umożliwienia dostosowania cen rynkowych do nowych warunków, państwa członkowskie mogą utrzymać częściowo pomoc w powiązaniu z produkcją (odpowiadającą maksymalnie 60% poprzedniej pomocy) w ciągu czterech lat poprzedzających rok 2010.

W tym czasie, w zależności od wyboru dokonanego przez państwa członkowskie, maksymalne kwoty tej pomocy są następujące:

2006–2009(w mln euro)

Niemcy

21,287

Hiszpania

70,599

Francja

48,217

Włochy (z wyjątkiem rejonu Puglia)

189,366

Portugalia

8,468

Część tej pomocy dla produkcji (na poziomie 5% w 2007 r.), jest wpłacana do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, który finansuje programy badań i informowania na temat szkodliwych skutków spożycia tytoniu.

Począwszy od 2011 r. połowa pomocy przyznawanej corocznie sektorowi tytoniu w latach 2000–2002 (szacowanej na 484 mln euro) zostanie przesunięta na restrukturyzację regionów produkcji tytoniu w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich z tytułu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, EFOGR.

Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynku tytoniu reguluje orientację produkcji i handlu tytoniem z krajami trzecimi.

Kontekst

Reforma dotycząca produktów śródziemnomorskich jest oparta na komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Osiągnięcie trwałego modelu rolnictwa w Europie poprzez zreformowaną WPR - sektory tytoniu, oliwy z oliwek, bawełny i cukru. Reforma sektora chmielu jest oparta na sprawozdaniu Komisji dla Rady w sprawie zmian w tym sektorze (EN).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Pułap krajowy: maksymalna kwota, którą każde państwo może przeznaczyć na pomoc bezpośrednią.
  • System informacji geograficznej: narzędzie, które organizuje dane geograficzne i zapewnia realistyczne odwzorowanie przestrzeni.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 864/2004

1.5.2004

-

Dz.U. L 161 z 30.4.2004

See also

Informacje dodatkowe dotyczące:

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2007

Top