Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz informowania o nich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

System odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz informowania o nich

Unia Europejska (UE) stawia sobie za cel zwalczanie nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot niesłusznie wypłaconych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR). W tej perspektywie ważne jest, aby wzmocnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją. Rozporządzenie precyzuje zasady regulujące systematyczne informowanie Komisji przez państwa członkowskie, jak również zobowiązanie do ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie odpowiedzi wspólnotowej na nadużycia. Państwa członkowskie mają obowiązek informować Komisję w kwartalnym komunikacie o wszystkich wykrytych przypadkach nieprawidłowości na kwotę przekraczającą 10 000 euro. Zobowiązane są również informować Komisję o procedurach krajowych mających na celu nakładanie sankcji administracyjnych lub karnych, jak również – na wniosek Komisji – o przebiegu postępowań w sprawie odzyskiwania kwot wobec beneficjentów, którzy dopuścili się nieprawidłowości na szkodę funduszy wspólnotowych EFRG oraz EFRROW.

Zgłoszenie kwartalne do Komisji

W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego kwartału państwa członkowskie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, które były przedmiotem pierwszego ustalenie administracyjnego lub sądowego. Do zgłoszenia należy dołączyć informacje o charakterze i wysokości wydatków, praktykach zastosowanych przy popełnianiu nieprawidłowości, o tożsamości uwikłanych osób/beneficjentów oraz przebiegu procedur administracyjnych lub sądowych. Jeśli niektóre z tych informacji nie będą jeszcze dostępne w danym momencie, państwa członkowskie mają obowiązek przekazać je w sprawozdaniu za następny kwartał.

Powiadomienie innych państw członkowskich

Każde państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza Komisji i innym zainteresowanym państwom członkowskim wszelkie wykryte nieprawidłowości, jeżeli zachodzi obawa, że mogą one wkrótce mieć negatywne następstwa poza jego terytorium lub wskazują na zastosowanie nowej nielegalnej praktyki.

Cocolaf

Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych (Cocolaf) informowany jest co roku przez Komisję o zebranych danych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95
  • Pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe zgodnie z art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005
  • Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1a pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1681/94
  • Podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 1a pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 1290/2005

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie nr 1848/2006

18.12.2006

Dz.U. L 355 z 15.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2006

Top