Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cła 2013 (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cła 2013 (2008–2013)

Administracje celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) odgrywają żywotną rolę w ochronie interesów Wspólnoty Europejskiej (WE). Zapewniają one także taki sam poziom ochrony obywateli i jej podmiotów gospodarczych w dowolnym miejscu na obszarze Wspólnoty. Niniejsza decyzja ustanawia program działania „Cła 2013” (2008–2013) we Wspólnocie. Program ten ma na celu wsparcie wprowadzenia paneuropejskiego elektronicznego środowiska celnego, gwarantującego: działanie służb celnych zgodnie z potrzebami rynku wewnętrznego, ochronę interesów finansowych WE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 624/2007/WE z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013) [Dz.U. L 154 z 14.6.2007].

STRESZCZENIE

Celem programu Cła 2013 jest pomoc administracjom celnym państw uczestniczących we wspieraniu legalnego handlu oraz upraszczaniu i przyspieszaniu procedur celnych. Program wdrażany jest w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.

Cele

Program Cła 2013 za główne cele wyznacza:

  • wsparcie wprowadzenia paneuropejskiego elektronicznego środowiska celnego, gwarantującego: działanie służb celnych zgodnie z potrzebami rynku wewnętrznego, ochronę interesów finansowych WE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony,
  • pomoc przy wdrażaniu zmodernizowanego Kodeksu celnego,
  • wspieranie współpracy administracji celnych, aby wykonywały swoje zadania w sposób na tyle efektywny, jak gdyby stanowiły jednolitą administrację,
  • wzmocnienie międzynarodowej współpracy celnej między administracjami celnymi UE i organami celnymi państw trzecich w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw,
  • przygotowanie rozszerzeń, w tym dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z administracjami państw kandydujących,
  • zwiększenie współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk z administracjami celnymi państw trzecich, w szczególności państw kandydujących i partnerskich w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa,
  • standaryzacja i uproszczenie systemów i kontroli celnych w celu ograniczenia obciążenia administracyjnego i kosztów przestrzegania przepisów dla podmiotów gospodarczych,
  • określenie, rozwijanie i stosowanie najlepszych praktyk pracy.

Działania

Program Cła 2013 obejmuje ponadto działania w dziedzinie systemów komunikacji i wymiany informacji, analiz porównawczych, seminariów i warsztatów, grup projektowych i grup sterujących, wizyt roboczych, działań szkoleniowych i monitoringowych.

Udział w programie

Państwa uczestniczące w programie „Cła 2013” są członkami UE. Program jest otwarty dla krajów kandydujących, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej, dla potencjalnych krajów kandydujących (po zawarciu umów ramowych w sprawie udziału w programach wspólnotowych) oraz dla niektórych państw partnerskich w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (pod warunkiem, że osiągnięto wystarczający poziom zbliżenia i zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi).

Wpływ wywierany na budżet

Program Cła 2013 będzie realizowany przez sześć lat zgodnie z prognozami finansowymi na lata 2007–2013. Kwota obciążająca budżet WE wynosi 328,8 mln euro.

KONTEKST

Program Cła 2013 kontynuuje działania podjęte w ramach poprzednich programów w dziedzinie ceł, w szczególności Cła 2007 i stanowi pomoc o rosnącym znaczeniu dla wprowadzenia systemu elektronicznej obsługi celnej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 624/2007/WE

4.7.2007

-

Dz.U. L 154 z 14.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. Programy wspólnotowe Customs 2013 i Fiscalis 2013 [COM(2005) 111 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Uprzedzając projekt przyszłego programu Cła 2013 (2007–2013) Komisja zaproponowała przedłużenie funkcjonowania programu Cła 2007. Komisja ocenia, że program Cła przyczynia się do osiągnięcia celu jakim jest zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednym z zadań programu 2013 jest zapewnienie harmonijnego przepływu handlu zagranicznego przy skutecznym kontrolowaniu towarów. Tak jak w poprzednich programach, podejmowane działania przyczyniają się do spójnego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wspólne opracowanie i wprowadzenie wspólnotowego prawa celnego. Ponadto nowy program musi uwzględniać nowe wyzwania i bieżące zmiany, takie jak w zakresie bezpieczeństwa (zarządzanie granicami zewnętrznymi i kontrola całego międzynarodowego łańcucha zaopatrzeniowego), stworzenia elektronicznego systemu celnego i zwalczania zjawisk podrabiania i piractwa.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 253/2003/WE z dnia 11 lutego 2003 r. ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2007). Program Cła 2007 (2003–2007) ma na celu wsparcie i uzupełnienie działań podjętych przez państwa członkowskie dla zagwarantowania działania rynku wewnętrznego w zakresie ceł. Decyzja ta traci moc w dniu 1 stycznia 2008 r.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2007

Top