Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Towary naruszające prawa własności intelektualnej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Towary naruszające prawa własności intelektualnej

W celu zapewnienia lepszej ochrony konsumentów i posiadaczy praw autorskich Rada przyjęła nowe przepisy dotyczące walki z podrabianiem i piractwem. Niniejsze rozporządzenie upraszcza środki i warunki regulujące podejmowanie działań przez organy celne w odniesieniu do towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie umożliwia organom celnym we współpracy z posiadaczami praw poprawę kontroli na granicach zewnętrznych.

Rozporządzenie upraszcza procedurę składania wniosków o podjęcie działań organom celnym oraz o zniszczenie podrabianych produktów, dotyczy w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia bardziej efektywny system poprzez określenie, z jednej strony, warunków działania organów celnych, gdy istnieje podejrzenie, że towary naruszają prawa własności intelektualnej oraz, z drugiej strony, środków podejmowanych w razie stwierdzenia, że towary naruszają prawa własności intelektualnej.

W celu ochrony konsumentów poprzez zagwarantowanie ochrony środków spożywczych, rozporządzenie rozszerza zakres zastosowania działań Wspólnoty na nowe typy praw własności intelektualnej: prawa do ochrony odmian roślin, chronionej nazwy pochodzenia i chronionego oznaczenia geograficznego.

Zakres zastosowania

Rozporządzenie stosuje się do:

 • towarów podrobionych *,
 • towarów pirackich *,
 • patentów,
 • dodatkowych świadectw ochronnych,
 • wzorów,
 • praw autorskich i praw pokrewnych,
 • znaków towarowych,
 • nazw pochodzenia,
 • odmian roślin,
 • oznaczeń geograficznych,
 • form lub matryc zaprojektowanych lub zaadaptowanych w celu wykonania towarów naruszających prawo własności intelektualnej.

Wniosek o podjęcie działań przez organy celne

Jeżeli towary są podejrzewane o naruszenie praw własności intelektualnej, posiadacz prawa może złożyć wniosek na piśmie do właściwego organu celnego. Wniosek o podjęcie działań powinien zawierać szczegółowy opis techniczny towarów, informacje o rodzaju fałszerstwa i dane osoby kontaktowej wyznaczonej przez posiadacza praw autorskich. Ponadto posiadacz prawa może zwrócić się o podjęcie działań do organów celnych jednego lub więcej państw członkowskich, jeśli jest właścicielem znaku towarowego, wzoru wspólnotowego lub ochrony wspólnotowej, odmiany roślin, nazwy pochodzenia, oznaczenia lub nazwy geograficznej chronionej przez Wspólnotę.

Naruszenie praw własności intelektualnej jest określane przez stosowanie prawa obowiązującego w państwie członkowskim, w którym został wykryty podejrzany towar. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym i za zgodą posiadacza prawa państwa członkowskie mogą przewidywać procedurę uproszczoną, aby umożliwić organom celnym zapewnienie o zniszczeniu wspomnianych towarów. Jeżeli naruszenie prawa własności intelektualnej nie zostało ustalone w odpowiednim czasie, organy celne cofają zawieszenie dopuszczenia lub odwieszają zatrzymanie po dopełnieniu niezbędnych procedur celnych. Okres ten jest krótszy dla towarów łatwo psujących się.

Towary naruszające prawo własności intelektualnej nie mogą być:

 • wprowadzone na obszar celny Wspólnoty,
 • wycofane z obszaru celnego Wspólnoty,
 • dopuszczone do swobodnego obrotu,
 • wywożone,
 • powrotnie wywożone,
 • objęte procedurą zawieszającą ani umieszczone w wolnym obszarze celnym lub w wolnym składzie celnym.

Jeżeli organy celne mają uzasadnione podstawy do podejrzeń, że towary naruszają prawa własności intelektualnej, mogą zawiesić dopuszczenie towarów lub zatrzymać towar przez trzy dni robocze, w czasie których posiadacz praw musi złożyć wniosek o podjęcie działań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami danego państwa członkowskiego, organy celne mogą zażądać od posiadacza praw udzielenia informacji pomocnych w śledztwie.

Właściwe służby celne ustalają okres, w którym działania powinny mieć miejsce, okres ten nie może przekraczać jednego roku. Decyzja o podjęciu działań jest przekazywana do urzędu celnego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich. Urząd celny może zażądać udzielenia dodatkowych informacji.

Za wspieranie Komisji w realizacji niniejszego rozporządzenia jest odpowiedzialny Komitet Kodeksu Celnego.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r. i uchyla rozporządzenie (WE) nr 3295/94 począwszy od tej daty.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Towary podrobione: towary, znaki lub prezentowane oddzielnie opakowania, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego i które w związku z tym naruszają prawa posiadacza danego znaku towarowego.
 • Towary pirackie: towary, które są kopią lub zawierają kopie wykonane bez zgody posiadacza prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub posiadacza prawa do wzoru.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003

9.8.2003

-

Dz.U. L 196 z 2.8.2003

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa [Dz.U. L 328 z 30.10.2004]. To rozporządzenie precyzuje przepisy w celu realizacji rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003. Określa ono osoby fizyczne i prawne, które mogą reprezentować posiadaczy prawa lub inne osoby uprawnione do korzystania z tego prawa. Ponadto konieczne jest określenie dowodów poświadczających prawo własności intelektualnej.

Rozporządzenie ustanawia model formularza i zasady językowe mające zastosowanie do wniosku o podjęcie działań w celu zapewnienia harmonizacji i spójności w tej dziedzinie. Ponadto rozpoznawanie precyzuje rodzaj informacji, które powinny znajdować się we wniosku, aby organy celne łatwiej mogły rozpoznawać towary, które mogłyby naruszyć prawo własności intelektualnej. Ustalony został również rodzaj oświadczenia mającego na celu określenie odpowiedzialności posiadacza prawa, które powinno być dołączone do wniosku o podjęcie działania.

W trosce o bezpieczeństwo prawne rozporządzenie ustala datę rozpoczęcia biegu terminów dotyczących ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej.

Ponadto rozporządzenie ustanawia zasady wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją, aby umożliwić Komisji monitorowanie skutecznego stosowania procedury i rozpoznawanie zjawisk oszustwa i umożliwić państwom członkowskim prowadzenie odpowiedniej analizy ryzyka.

See also

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej dotycząca walki z podrabianiem (DE) (EN) (FR)
 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego dotycząca przestrzegania prawa własności intelektualnej (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2007

Top