Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencyjność europejskiego przemysłu metalurgicznego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencyjność europejskiego przemysłu metalurgicznego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji (KOM(2008) 108 wersja ostateczna) w sprawie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego — Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W niniejszym komunikacie określono ogólne wytyczne, których celem jest zachęcenie podmiotów przemysłu metalurgicznego w Unii Europejskiej (UE) i innych zainteresowanych stron, aby skupiły się na innowacjach i dostarczaniu energii po konkurencyjnych cenach, nie zaniedbując przy tym aspektów środowiskowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Charakterystyka

Przemysł metalurgiczny charakteryzują dwie główne cechy:

 • kapitałochłonność – wymagane są bardzo duże inwestycje w technologię i wyposażenie mające wieloletnie zastosowanie,
 • wysoka energochłonność – proces produkcyjny wymaga bardzo wysokiego zużycia energii (między 10% a 37% w strukturze kosztów).

Wyzwania

W komunikacie określono szereg wyzwań stojących przed przemysłem metalurgicznym, w tym między innymi:

 • Znaczenie surowców – znaczne uzależnienie od importu rud i koncentratów* z krajów spoza UE.
 • Miejsce i znaczenie w gospodarce UE – jest częścią kompleksowej sieci segmentów przemysłu, w tym segmentu wytwórczego (np. przemysł samochodowy i budownictwo). Przemysł ten osiągnął w 2005 r. obroty odpowiadające 5% całej wytwórczości w UE.
 • Struktura przemysłu oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – wysokie inwestycje kapitałowe na założenie działalności w tym sektorze wpływają na tworzenie się barier uniemożliwiających MŚP udział w tej gałęzi przemysłu. W rezultacie duże przedsiębiorstwa, o światowym zasięgu działalności, zdobywają dominację na rynku.
 • Wpływ globalizacji oraz nowych wschodzących gospodarek – większość metali i surowców służących do ich produkcji to towary będące przedmiotem handlu na rynkach światowych. Rozwój gospodarczy wschodzących gospodarek przyczynił się do zwiększenia światowego popytu, wywierając presję na dostawy surowców i ich ceny.
 • Konkurencyjność – kraje UE tracą swój udział w światowej produkcji metali, a przemysł metalurgiczny w UE uzależniony jest od cen energii i importowanych surowców.
 • Społeczna perspektywa – siła robocza w sektorze stali starzeje się i zachodzi potrzeba lepszego wykorzystania istniejących struktur szkoleniowych.
 • Środowisko – procesy produkcji są energochłonne i mają negatywny wpływ na środowisko.

Zintegrowane podejście

Komisja Europejska zaproponowała zintegrowane podejście mające na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego, obejmujące kilka elementów:

 • zapewnienie dostaw energii oraz konkurencyjności cen poprzez dobrze funkcjonujące rynki energii,
 • stworzenie warunków pozwalających na to, aby sektor ten mógł sprostać celom polityki UE dotyczącym środowiska oraz zmian klimatu,
 • promowanie badań i rozwoju oraz umiejętności w zakresie innowacji,
 • stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków światowych oraz usunięcie zakłóceń w wymianie handlowej w zakresie metali i surowców.

Te ogólne cele mają zostać osiągnięte dzięki programom UE, a także konkretnym działaniom w wielu obszarach polityki realizowanej przez krajowe organy władzy publicznej oraz Komisję:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Koncentraty: produkt ten jest wytwarzany przez kopalnie rud metali z surowej rudy poprzez usunięcie zanieczyszczeń i skoncentrowanie metalu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego – Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (KOM(2008) 108 wersja ostateczna z 22.2.2008)

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017

Top