Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2007) 584 final) – W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy - Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • W tym komunikacie Komisja Europejska zachęca kraje UE do poprawienia krajowych warunków ramowych w zakresie upadłości przedsiębiorstwa.
 • Wiele przedsiębiorstw o mocnej rynkowej pozycji istnieje tylko dlatego, że ich założyciele nie poddali się po pierwszej porażce. Porażka może zostać przezwyciężona, jeśli damy przedsiębiorcom drugą szansę.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Połowa przedsiębiorstw nie jest w stanie przetrwać dłużej niż pięć lat. Znikanie przedsiębiorstw jest związane z dynamiką gospodarczą. W oczach opinii publicznej upadek przedsiębiorstwa silnie kojarzy się z oszustwami i utratą zdolności prawnej osób z nimi powiązanych. Tymczasem zaledwie 4-6% upadłości jest wynikiem oszustwa. W większości przypadków upadłość jest często bezpośrednią konsekwencją ponownego założenia firmy.

Upadki generują wysokie koszty: zarówno w zakresie zatrudnienia (niewypłacone pensje) i finansów (niezapłacone wierzytelności). Koszty te mogłyby zostać ograniczone, gdyby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji otrzymywały lepsze wsparcie, a także gdyby ponowne otwarcie było ułatwione. Przedsiębiorcy, którzy ponownie otwierają firmę, nauczeni własnym doświadczeniem, odnoszą więcej sukcesów w przyszłości. Z tych wszystkich powodów należy dać drugą szansę tym, którzy ponieśli porażkę.

Wizerunek publiczny, edukacja i media

 • Europejczycy boją się porażki. Konieczne jest pokazanie im, że nowe próby są częścią normalnego procesu uczenia się, poszukiwania i odkrywania. Należy to zrobić za pomocą kampanii informacyjnych i programów edukacyjnych.
 • Media mają także ważną rolę do odegrania zwłaszcza w zwalczaniu stereotypu, według którego upadłość, bez względu na przyczynę, jest przestępstwem. Dialog prowadzony ze wszystkimi stronami powinien uświadomić im zalety związane z nowym początkiem.

Rola przepisów w zakresie niewypłacalności

 • W wielu europejskich krajach przepisy w zakresie upadłości stawiają na tym samym poziomie upadłość z przyczyn niezgodnych z prawem z tzw. upadłością uczciwą. Czasami przepisy te nakładają ograniczenia, zakazy, a nawet odbierają ogłaszającym upadłość niektóre prawa. Prawodawstwo powinno lepiej dostrzegać różnicę między upadłościami z przyczyn niezgodnych z prawem a upadłościami „uczciwymi”.
 • Procedury sądowe powinny być mniej kosztowne, prostsze, a czas ich trwania nie powinien przekraczać roku. Wreszcie, prawodawstwo powinno przewidywać krótki okres zmniejszenia zadłużenia w zależności od spełnienia niektórych kryteriów. Przygniatające zadłużenie może zniechęcić przedsiębiorcę do ponownego otworzenia firmy.

Aktywne wspieranie firm w trudnej sytuacji

 • Aby przeciwdziałać upadłościom, należy rozpocząć wspieranie przedsiębiorców możliwie najwcześniej. Komisja zaleca krajom UE wprowadzenie środków wsparcia takich jak doradztwo ekspertów.
 • Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji nie mają środków na opłacenie drogich porad, należy sprawić, aby tego typu wsparcie było dostępne. Komisja stworzyła instrument wczesnego ostrzegania: udostępniła online narzędzie wczesnego ostrzegania, które pozwoli przedsiębiorcom na dokonanie szybkiej oceny ich sytuacji finansowej. Program INTERREG IVC oraz europejskie organizacje przedsiębiorców proponują wiele możliwości włączenia do sieci i wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom.
 • Można także zapobiegać upadłościom poprzez rozważenie jej alternatyw. Komisja zaleca krajom UE faworyzowanie restrukturyzacji i ratowanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

Aktywne wspieranie tych, którzy na nowo uruchamiają przedsiębiorstwo

 • Przedsiębiorca, który tworzy swoją drugą firmę stawia czoła trudnościom o charakterze psychologicznym, technicznym i finansowym. Z tego powodu należy dać mu możliwość otrzymania wsparcia czy odbycia szkolenia. Należy także sprzyjać więziom między przedsiębiorcami a klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami, zachowującymi ostrożność wobec podmiotów, które ogłosiły upadłość.
 • Poza tym przedsiębiorcy, którzy ponownie otwierają firmę, potrzebują środków finansowych. Podmioty publiczne powinny usunąć bariery dla finansowania publicznego. Banki i instytucje finansowe powinny podchodzić odważniej do przedsiębiorców, którzy ponownie zakładają działalność gospodarczą. Tak samo nazwiska osób, które przeprowadziły upadłość „uczciwą” nie powinny znajdować się na listach podmiotów z ograniczonym dostępem do kredytów sektora bankowego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji z dnia do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy – Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM(2007) 584 final, z 5.10.2007)

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016

Top