Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Sektor budowy okrętów ma specyficzne potrzeby, które wymagają odpowiedniej politycznej odpowiedzi. Aby wesprzeć konkurencyjność sektora, Komisja powołała grupę wysokiego szczebla – LeaderSHIP 2015, która ma za zadanie przygotować zalecenia dla sektora. W tym komunikacie przedstawia ona zalecenia i przekłada je na działania.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 listopada 2003 r., zatytułowany „LeaderSHIP 2015: Defining the Future of the European Shipbuilding and Repair Industry - Competitiveness through Excellence” [COM(2003) 717 final – Not published in the Official journal] (Przyszłość europejskiego przemysłu budowy i remontu statków — Konkurencyjność przez doskonałość [COM(2003)717 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

W styczniu 2003 r. Komisja powołała grupę doradczą pod nazwą LeaderSHIP 2015. Grupa ta otrzymała zadanie przygotowania zaleceń pozwalających na poprawę konkurencyjności sektora budowy i obsługi serwisowej statków. W komunikacie Komisja przedstawia zalecenia podzielone na osiem obszarów najważniejszych z punktu widzenia konkurencyjności sektora.

Te same zasady gry dla światowego przemysłu budowy statków

Problemy europejskiego przemysłu budowy statków wynikają przede wszystkim z nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez niektóre kraje. Przybiera ona postać cen na poziomie niższym niż koszty produkcji, a także szkodliwych dotacji. Komisja przyjęła więc trzy następujące zalecenia grupy LeaderSHIP 2015:

 • kontynuacja obecnej polityki handlowej (EN) UE,
 • wdrożenie zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO (EN) (ES) (FR)) w zakresie przemysłu budowy statków,
 • negocjacje na szczeblu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCDE (EN) (FR)) porozumienia dotyczącego budowy statków i stosowania obowiązujących przepisów.

Badania, rozwój i innowacje

Aby sektor budowy statków mógł otrzymywać od państw członkowskich odpowiednią pomoc na prowadzone przez siebie badania, Komisja przyjęła przepisy w zakresie pomocy dla innowacji w sektorze stoczniowym.

Finansowanie

Sektor stoczniowy potrzebuje efektywnego dofinansowania zarówno na etapie budowy (przed dostawą) jak i na etapie operacyjnym statku (po dostawie). Tymczasem wiele banków traci zainteresowanie przemysłem budowy statków. Komisja proponuje więc, aby Europejski Bank Inwestycyjny (DE) (EN) (FR) wspierał finansowanie na etapie przed dostawą oraz po dostawie.

W obliczu zagrożenia związanego z transakcjami w walucie obcej, Komisja proponuje zorganizować system ubezpieczeń ryzyka walutowego na szczeblu europejskim.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Komisja zgadza się ze wszystkimi zaleceniami grupy LeaderSHIP 2015 w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska:

 • ścisłe przestrzeganie przepisów europejskich i promowanie ich na szczeblu międzynarodowym,
 • bardziej przejrzyste, jednolite, skuteczne i niezależne kontrole,
 • wprowadzenie programu oceniającego jakość stoczni na całym świecie i obejmującego także budowę nowych statków i ich obsługę serwisową,
 • wzmocnienie obsługi serwisowej statków,
 • utworzenie komitetu ekspertów, który będzie wspierał Komisję i Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu,
 • wykorzystanie potencjału transportu morskiego na niewielkich odległościach.

Europejskie podejście do potrzeb sektora stoczniowego

Sektor budowy statków na potrzeby obronności nie ma takich samych potrzeb jak budowa z przeznaczeniem do sprzedaży. Komisja opowiada się za utworzeniem wspólnego rynku dla przemysłu zbrojeniowego. Zatwierdza także następujące propozycje:

 • wzmocnienie współpracy między stoczniami, także tymi z różnych państw członkowskich. Tworzenie podmiotów głęboko zintegrowanych będzie sprzyjało konkurencyjności Europy,
 • harmonizacja przez państwa członkowskie zasad dotyczących wywozu. Ta harmonizacja pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji, a także wzmocni współpracę przemysłową.

Prawo własności intelektualnej (PWI)

Komisja wspiera następujące inicjatywy, aby chronić przemysł budowy statków przed piractwem i łamaniem prawa własności intelektualnej:

 • maksymalne wykorzystanie istniejących narzędzi w zakresie PWI (prawo autorskie, zastrzeżone rysunki i modele, zarejestrowane marki, patenty, szczegółowe porozumienia o nierozpowszechnianiu i współpracy),
 • tworzenie baz danych zawierających informacje o stanie technicznym, istniejących patentach, konkurencyjności niektórych produktów oraz głównych posiadaczach praw autorskich,
 • zbadanie, może nawet zaostrzenie, międzynarodowych zasad w zakresie patentów.

Edukacja i szkolenie

Aby pracownicy stale posiadali wymagane kwalifikacje, a także, aby przyciągnąć młodych, zaleca się podjęcie następujących działań:

 • stworzenie programów szkoleń w zakresie zarządzania właściwych dla sektora stoczniowego. Aby dostosować się do nowej struktury przemysłu składającej się z kilku dużych przedsiębiorstw i licznych podwykonawców, wymagane są nowe kompetencje w zakresie zarządzania,
 • wzmocnienie sektorowego dialogu społecznego powinno pozwolić na spełnienie nowych potrzeb w zakresie kwalifikacji. Komisja utworzyła dla sektora komitet dialogu społecznego,
 • dzielenie się personelem, wiedzą i umiejętnościami (know-how), począwszy od warsztatów po wyższe uczelnie,
 • kampania reklamowa, która ma na celu poprawę wizerunku sektora,
 • regionalne centra doskonalenia w celu wdrożenia wszystkich zaleceń. Przedsiębiorstwa i instytucje edukacyjne mogą uczestniczyć w tych centrach doskonalenia, co ułatwi wymianę uczniów, transfer wiedzy, rozpowszechnianie dobrych praktyk, a także uznawanie nabytych kwalifikacji w całej UE.

Stworzenie stabilnej struktury przemysłowej

Sektor ma specyficzne potrzeby, które wymagają odpowiedniej odpowiedzi. Ważny wymiar strategiczny sektora stoczniowego i remontowego w Europie musi zostać uznany przez państwa członkowskie. Muszą one rozwijać polityczne podejście do sektora, aby zapobiec jego zniknięciu w ciągu najbliższych lat. Ze względów bezpieczeństwa jest ważne, aby zachować niektóre możliwości budowania statków, czy to na potrzeby transportu morskiego czy obronności.

Wreszcie, lepsza współpraca między zasobami obrony morskiej a przemysłem budowy statków w Europie może także przyczynić się do poprawy konkurencyjności sektora.

AKT POWIĄZANY

Dokument roboczy Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. Sprawozdanie z realizacji strategii LeaderSHIP 2015 [COM(2007) 220 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Strategia LeaderSHIP 2015 przynosi oczekiwane owoce. Sektor nie jest już postrzegany jako schyłkowy, ale obecnie jest on uznawany za część nowoczesnego i efektywnego europejskiego sektora produkcyjnego, który oferuje nowe miejsca pracy. Komisja będzie w dalszym ciągu realizować tę strategię, a nawet zintensyfikuje ją na kilku polach.

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2008

Top