Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca między instytucjami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Współpraca między instytucjami

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 13 Traktatu o Unii Europejskiej

JAKI JEST CEL TEGO ARTYKUŁU TRAKTATU?

 • Artykuł 13 Traktatu o Unii Europejskiej przedstawia listę instytucji UE i stwierdza, że instytucje te „lojalnie ze sobą współpracują”.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Zadaniem różnych instytucji UE jest dążenie do:
  • propagowania wartości UE (poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości),
  • realizacji celów UE (z których głównymi są: propagowanie pokoju, wartości UE oraz dobrego samopoczucia jej obywateli),
  • służenie interesom UE, interesom jej obywateli oraz interesom krajów UE,
  • zapewniania spójności, skuteczności i ciągłości polityk oraz działań UE.
 • Instytucjami tymi są:
 • Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują.
 • Parlament Europejski, Rada i Komisja blisko ze sobą współpracują i w ramach artykułu 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne. Przykłady takich porozumień obejmują:
 • Poniższe artykuły traktatu także określają sposoby współpracy instytucji UE:
  • Artykuł 284 TFUE, który reguluje relacje pomiędzy Radą a EBC. Zgodnie z tym artykułem prezes EBC jest zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, kiedy dyskutuje ona o sprawach dotyczących celów i zadań banku. EBC kieruje sprawozdanie roczne do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, jak również do Rady Europejskiej.
  • Artykuł 134 TFUE, zgodnie z którym kraje UE, Komisja i EBC współpracują ze sobą w ramach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.
 • Jednak sposób funkcjonowania instytucji i interakcje między nimi określa się także:
  • przez praktyki, które wypracowano z biegiem lat,
  • przez regulamin wewnętrzny instytucji UE oraz
  • na podstawie indywidualnych przypadków, jak w przypadku porozumienia między EBC a Parlamentem Europejskim w sprawie odpowiedzialności i przejrzystości w odniesieniu do europejskiego nadzoru bankowego. Konkluzję z tego porozumienia wyraźnie zawarto w art. 20(8) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 powierzającego EBC szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Artykuł 13 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 22)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Artykuł 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 175)

Artykuł 134 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 105–106)

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2016

Top