Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statut agencji wykonawczych Unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statut agencji wykonawczych Unii

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 – agencje wykonawcze UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia statut agencji wykonawczych, którym powierzono zarządzanie programami wspólnotowymi. W szczególności niniejszy akt określa niektóre kluczowe aspekty dotyczące ich:

struktury,

zadań,

funkcjonowania,

systemu budżetowego,

personelu,

nadzoru oraz

odpowiedzialności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komisja Europejska oddelegowała odpowiedzialność za realizację niektórych programów UE stronom trzecim zwanym agencjami wykonawczymi. Istnieje 6 agencji wykonawczych:

Ustanawianie agencji wykonawczych

Komisja podejmuje decyzję na temat ustanowienia agencji wykonawczej, przedłużenia okresu jej funkcjonowania lub likwidacji na podstawie analizy kosztów i korzyści. W analizie kosztów i korzyści uwzględnia się kilka czynników, w tym:

określenie zadań, których zlecenie na zewnątrz jest uzasadnione,

ocenę korzyści i kosztów obejmującą zasoby ludzkie,

skuteczność i elastyczność w wykonywaniu zadań,

uproszczenie stosowanych procedur,

bliskość zadań w stosunku do końcowych beneficjentów.

Jeśli Komisja stwierdzi, że dana agencja nie jest już potrzebna lub że przestała spełniać zasady należytego zarządzania finansami, podejmuje decyzję o likwidacji takiej agencji.

Zadania

Agencje wykonawcze mogą być odpowiedzialne za:

zarządzanie wszystkimi etapami projektu,

przyjmowanie instrumentów wykonania budżetu oraz udzielanie zamówień i dotacji,

zbieranie, analizowanie i przekazywanie Komisji wszystkich informacji potrzebnych do kierowania wykonaniem programów.

Agencje nie mogą wykonywać zadań związanych z podejmowaniem decyzji politycznych.

W urzędowym dokumencie przekazania uprawnień Komisja określa warunki, kryteria, parametry i procedury, których agencja wykonawcza musi przestrzegać.

Struktura

Agencją wykonawczą zarządza komitet sterujący i dyrektor.

Komitet sterujący składa się z pięciu członków wyznaczonych przez Komisję na (odnawialny) okres dwóch lat. Komitet sporządza roczny program pracy, uchwala budżet operacyjny i roczne sprawozdanie z działalności, a także stosuje środki zwalczania nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

Dyrektor jest wyznaczany przez Komisję na (odnawialny) okres czterech lat i jest urzędnikiem UE.

Pracownikami komitetu są tymczasowo oddelegowani urzędnicy UE, a także pracownicy kontraktowi rekrutowani przez daną agencję.

Nadzór

Agencje wykonawcze nadzorowane są przez:

Komisję, a zwłaszcza jej wewnętrznego rewidenta,

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),

Komisja sporządza zewnętrzne sprawozdanie co trzy lata i przedkłada komitetom sterującym wszystkich agencji wykonawczych, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

KONTEKST

Agencje i inne organy UE

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1–8)

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Top