Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstylia po 2005 roku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tekstylia po 2005 roku

Aby przygotować się na zakończenie systemu kwot importowych od 1 stycznia 2005 r., Komisja Europejska powołała Grupę Wysokiego Szczebla, która ma przedstawić zalecenia dotyczące sposobu zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu tekstylnego. W niniejszym komunikacie Komisja przeanalizowała kilka specjalnych środków zalecanych przez Grupę Wysokiego Szczebla i sformułowała niezbędne wnioski.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 października 2004 r. – Tekstylia i odzież po 2005 roku – Zalecenia Grupy Wysokiego Szczebla dla branży tekstylno-odzieżowej [COM(2004) 668 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Porozumienie WTO w sprawie wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz wszelkie wynikające z niego ograniczenia dotyczące importu przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2005 r. Aby przygotować się na ten moment, Komisja powołała Grupę Wysokiego Szczebla dla branży tekstylno-odzieżowej na początku 2004 r. W skład Grupy weszli przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego, niektórych państw członkowskich, przemysłowcy, detaliści i importerzy, przedstawiciele europejskich stowarzyszeń handlowych, związków zawodowych i lokalnych stowarzyszeń tekstylnych i odzieżowych. Ich zadaniem było przedstawienie zaleceń, aby poprawić konkurencyjność tego sektora i ułatwić jego dostosowanie do przyszłych wyzwań.

Sytuacja gospodarcza w sektorze tekstylno-odzieżowym jest trudna. W latach 2000–2003 nastąpił znaczny spadek produkcji i zatrudnienia. Unia Europejska (UE) osiągnęła gorsze wyniki na swoich głównych rynkach eksportowych, a kurs wymiany dolara amerykańskiego w stosunku do euro miał negatywny wpływ na konkurencyjność cenową unijnych produktów. Ponadto rozwój strefy Euromed oraz perspektywa zniesienia kontyngentów doprowadziły do przenoszenia produkcji.

Grupa Wysokiego Szczebla przedstawiła swoje pierwsze zalecenia (EN) 30 czerwca 2004 r. W niniejszym komunikacie Komisja dokonała analizy tych zaleceń, które obejmują pięć obszarów.

Badania i innowacje

W dziedzinie badań i rozwoju Komisja zatwierdziła kilka inicjatyw zaproponowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla, takich jak ustanowienie Europejskiej Platformy Technologicznej dla Przyszłości Tekstyliów i Odzieży. Ponadto wezwała sektor do uczestnictwa w programach wspólnotowych w tej dziedzinie, na przykład w siódmym programie ramowym w zakresie badań i rozwoju lub Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji. Sektor tekstylny może również ulepszyć zarządzanie siecią dostawczą poprzez inicjatywy związane z rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Edukacja, szkolenie i zatrudnienie

Komisja podkreśliła znaczenie dialogu społecznego jako siły napędowej do przeprowadzenia reform w tej dziedzinie. Komisja zgodziła się z analizą Grupy Wysokiego Szczebla dotyczącą zapotrzebowania na ogólnoeuropejską strategię szkolenia ustawicznego dla tego sektora oraz na zapewnienie lepszego dopasowania pomiędzy podażą a popytem na szkolenia. Zwróciła uwagę na programy europejskie oferujące możliwość finansowania w tej dziedzinie, takie jak program Leonardo da Vinci oraz działania w ramach określonych przepisów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne zagadnienia związane z konkurencyjnością

Komisja oceniła różne kwestie związane z konkurencyjnością, do których należą:

  • REACH (DE) (EN) (FR): branża tekstylna jest bardzo znaczącym odbiorcą dla przemysłu chemicznego. Z tego względu Komisja postanowiła zbadać wpływ polityki dotyczącej przemysłu chemicznego na ten sektor,
  • prawa własności intelektualnej: Komisja stawia sobie za cel egzekwowanie praw własności intelektualnej w krajach trzecich, uwrażliwianie posiadaczy tych praw na istnienie fałszerstw i zapowiedziała stworzenie portalu poświęconego prawom własności intelektualnej oraz organizowanie seminariów i spotkań branżowych,
  • dostęp do źródeł finansowania: małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają wiele trudności w uzyskaniu kredytu. W związku z tym utworzono różne wspólnotowe instrumenty finansowe, na przykład Plan działania w zakresie usług finansowych, aby ułatwić MŚP dostęp do źródeł finansowania.

Aspekty regionalne

Komisja nie zaleca podejścia sektorowego w dziedzinie polityki regionalnej. Niemniej jednak istnieje realna potrzeba przewidzenia wydarzeń w tym sektorze i wprowadzenia odpowiednich programów umożliwiających złagodzenie socjoekonomicznego wpływu na regiony, gdzie znajduje się silna koncentracja tego przemysłu. Państwa członkowskie powinny zarezerwować kwotę w wysokości 1% rocznej składki na fundusze strukturalne oraz 3% składki na cel „Regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia”, by pokryć koszty nieprzewidzianych kryzysów lokalnych lub sektorowych związanych z restrukturyzacją gospodarczą i społeczną, lub konsekwencji otwarcia możliwości handlowych.

Zagadnienia polityki handlowej

W przypadku polityki handlowej Komisja zbadała cztery zagadnienia, które mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności europejskich firm tekstylnych:

  • utworzenie strefy eurośródziemnomorskiej: sfinalizowanie eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu ma fundamentalne znaczenie dla sektora tekstylnego, ponieważ umożliwi temu sektorowi utrzymanie całego łańcucha produkcji blisko rynku europejskiego, łącząc korzyści związane z kosztami, jakością i bliskością. Dlatego Komisja koncentruje się na zawieraniu porozumień o wolnym handlu pomiędzy zainteresowanymi krajami,
  • dostęp do rynków: Komisja prowadzi działania ukierunkowane na otwieranie rynku, promując jednocześnie wyrównywanie szans, między innymi podczas negocjacji w ramach agendy dauhańskiej. Komisja nie przestanie też wzywać członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) do obniżenia ceł do najniższego z możliwych poziomu i do zniesienia barier pozataryfowych,
  • import z Chin: Komisja zaleciła monitorowanie importu z Chin poprzez deklaracje celne. Komisja wyszła również z inicjatywą nawiązania trwałego dialogu z odpowiednimi władzami chińskimi,
  • instrumenty obrony rynku: Komisja opracowała wytyczne dotyczące między innymi stosowania klauzul ochronnych oraz podjęła działania ułatwiające korzystanie z istniejących instrumentów ochrony handlowej.

We wnioskach Komisja podkreśliła, że wszystkie te działania muszą być uzupełniane inicjatywami podejmowanymi na szczeblach krajowym i regionalnym. Ponadto konieczne będzie obserwowanie wpływu zniesienia kontyngentów; w związku z tym Komisja zaleca, aby Grupa Wysokiego Szczebla kontynuowała swoją działalność.

Dalsze działania

Grupa Wysokiego Szczebla kontynuowała swoją działalność po zniesieniu kontyngentów. Grupa wyraziła swoje poparcie dla porozumienia z Szanghaju z 10 czerwca 2005 r. W tym porozumieniu przewidziano trzyletni okres dostosowania, w którym wzrost importu tekstyliów z Chin został ograniczony w niektórych kategoriach. Po kryzysie, podczas którego tekstylia z Chin były blokowane w europejskich portach po przekroczeniu kontyngentów importowych, UE i Chiny zawarły porozumienie 5 września 2005 r. umożliwiające odprawę zablokowanych tekstyliów z Chin.

18 września 2006 r. Grupa Wysokiego Szczebla przyjęła sprawozdanie uzupełniające zatytułowane „Europejskie tekstylia i odzież w środowisku wolnym od kontyngentów” (EN). Odnotowano w nim, że fala towarów z Azji o bardzo niskich cenach nie osiągnęła poziomu, którego się obawiano i wyrażono opinię, że UE utrzyma wiodącą pozycję w dziedzinie technologii co najmniej do 2020 r. Niemniej jednak sektor wymaga radykalnej restrukturyzacji. Grupa Wysokiego Szczebla zaleciła, aby przedsiębiorstwa ściślej ze sobą współpracowały, tworzyły grupy przedsiębiorstw na dużą skalę i koncentrowały swoje działania na innowacjach oraz rozwoju.

Działalność Grupy Wysokiego Szczebla branży tekstylno-odzieżowej została zakończona we wrześniu 2006 r., jednak jej członkowie podkreślili znaczenie dalszego monitorowania rozwoju tego sektora oraz konieczność dokonania w 2007 r. oceny postępów we wdrażaniu zaleceń.

See also

  • Więcej informacji na temat europejskiej polityki przemysłowej dotyczącej sektora tekstylnego znajduje się stronie internetowej dotyczącej przemysłu tekstylnego i odzieżowego na portalu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2007

Top