Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przenoszenie własności przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przenoszenie własności przedsiębiorstw

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM (2006) 117 final) – Przenoszenie własności przedsiębiorstw – Ciągłość poprzez nowy początek

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • Podkreślono w nim, że udane przeniesienia własności przedsiębiorstw są ogromną szansą na pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dlatego bardzo istotne jest zapobieganie zamykaniu przedsiębiorstw ze względu na przeszkody natury prawnej i podatkowej, które uniemożliwiają ich przenoszenie.
 • W związku z tym Komisja Europejska przedstawia zalecenia dla krajów Unii Europejskiej (UE) dotyczące tworzenia odpowiednich warunków dla przenoszenia własności przedsiębiorstw.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Gdy właściciel przedsiębiorstwa przechodzi na emeryturę, zbyt często przedsiębiorstwo również kończy swoją działalność. Ze względu na trudności o charakterze prawnym, podatkowym i psychologicznym w wielu przypadkach nie udaje się przenieść własności dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Znalezienie następcy nie jest łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obecnie własność przedsiębiorstw przenoszona jest częściej na strony trzecie niż na członków rodziny. Ponadto większość Europejczyków woli mieć status pracownika, a przedsiębiorcy są bardziej zainteresowani zakładaniem nowych przedsiębiorstw niż ich przejmowaniem.
 • Jednak przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma korzyściami (istniejąca struktura produkcyjna, sieć klientów, know-how, reputacja firmy itp.). Udane przeniesienia własności przedsiębiorstw pobudzają wzrost gospodarki, a zatem pełnią kluczową rolę w realizowaniu strategii Europa 2020. Na przykład istniejące spółki zapewniają średnio pięć miejsc pracy, podczas gdy nowo założone przedsiębiorstwo tworzy średnio dwa miejsca pracy.
 • Przenoszenie własności przedsiębiorstw jest praktyką, która będzie się rozszerzać, biorąc pod uwagę fakt, że jedna trzecia przedsiębiorców UE przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Według szacunków zjawisko to będzie co roku dotyczyło niemal 690 000 małych i średnich przedsiębiorstw i 2,8 mln miejsc pracy. Dlatego kluczowe znaczenie ma stworzenie odpowiednich warunków dla przenoszenia własności przedsiębiorstw.
 • Aby zrealizować ten cel, Komisja proponuje krajom UE wprowadzanie różnych ulepszeń, takich jak:
 • 1.

  Skupienie w większym stopniu uwagi politycznej na przenoszeniu własności przedsiębiorstw

Kraje UE powinny systematycznie promować przenoszenie własności przedsiębiorstw jako alternatywę dla zakładania nowych przedsiębiorstw. Powinny na przykład rozważyć wprowadzenie środków wspierających przenoszenie własności przedsiębiorstw podobnych do tych dostępnych w przypadku zakładania przedsiębiorstw.

 • 2.

  Podnoszenie świadomości wśród zainteresowanych stron

 • Obecnie podejmowane wysiłki ukierunkowane na podnoszenie świadomości są niewystarczające. Zaledwie połowa krajów UE podejmuje odpowiednie działania. Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na odchodzących na emeryturę przedsiębiorców, ale również na potencjalnych nowych przedsiębiorców, ponieważ przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa w wielu przypadkach może być lepszym wyborem niż założenie nowego. Dlatego Komisja zaleca podejmowanie większej ilości działań mających na celu uświadomienie przedsiębiorcom, na przykład za pośrednictwem izb handlowych oraz innych punktów kontaktowych, takich jak doradcy podatkowi, księgowi lub banki, konieczności planowania przeniesienia z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Komisja wzywa ponadto kraje UE do promowania programów doradczych umożliwiających wspieranie przedsiębiorców w procesie przenoszenia.
 • Kraje UE winny szczególnie rozważyć stosowanie metod bezpośrednich w celu uświadamiania przedsiębiorców, takich jak kierowanie pism do właścicieli przedsiębiorstw, którzy przekroczyli określony wiek.
 • 3.

  Ułatwianie zmiany statusu prawnego przedsiębiorstwa

Umowy spadkowe, umowy między wspólnikami, zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i restrukturyzacja są narzędziami prawnymi, które można wykorzystywać, aby zapobiegać zamykaniu przedsiębiorstw. Na przykład umowy spadkowe, na stosowanie których nadal nie zezwala wiele krajów, umowy między wspólnikami lub zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwiają zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa w przypadku śmierci właściciela lub wspólnika. Zmieniając status prawny, przedsiębiorstwo, którego własność ma zostać przeniesiona, może przejść prawną restrukturyzację, aby uniknąć likwidacji.

 • 4.

  Lepsze finansowanie przenoszenia własności

 • Otoczenie finansowe rzadko sprzyja przenoszeniu własności przedsiębiorstw. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa w istocie wiąże się z różnymi trudnościami:
  • wymaga większych nakładów finansowych niż założenie nowego przedsiębiorstwa, a udogodnienia oferowane nowo zakładanym przedsiębiorstwom często okazują się niewystarczające w przypadku przenoszenia własności.
  • w wielu przypadkach banki postrzegają finansowanie przenoszenia własności przedsiębiorstwa jako zbyt kosztowne i ryzykowne, w szczególności w przypadku mniejszych przedsiębiorstw.
  • czasami trudno jest znaleźć na czas odpowiednie rozwiązanie finansowe, ponieważ takie rozwiązanie jest często mieszanką kapitału własnego i zadłużenia.
 • W związku z tym Komisja zaleca, aby kraje UE zapewniały odpowiednie warunki finansowe, na przykład udogodnienia związane z zakładaniem nowych przedsiębiorstw, kredyty i gwarancje. Gwarancje dla inwestycji funduszy kapitału własnego w MŚP winny obejmować inwestycje dokonywane przez fundusze lokalne lub regionalne dostarczające kapitału zalążkowego i/lub kapitału w fazie rozruchu, jak również finansowanie typu mezzanine (połączenie kapitału własnego i dłużnego).
 • 5.

  Systemy podatkowe sprzyjające przenoszeniu własności

W wielu krajach ułatwiono przenoszenie własności w rodzinie, jednak należy w większym stopniu zachęcać do przenoszenia własności na strony trzecie poprzez zwolnienie z podatku dochodowego od zysków pochodzących ze sprzedaży przedsiębiorstwa, szczególne ulgi obejmujące zyski ponownie zainwestowane w inne przedsiębiorstwo lub wykorzystane do sfinansowania emerytury właściciela przedsiębiorstwa lub zwolnienia z podatku dla pracowników inwestujących w swoje własne przedsiębiorstwo.

 • 6.

  Przejrzysty rynek dla przenoszenia własności przedsiębiorstw

Zapewnienie bezstronnych usług do prowadzenia mediacji pomiędzy potencjalnymi nabywcami a sprzedającymi powinno umożliwić stworzenie przejrzystego rynku dla przenoszenia własności przedsiębiorstw. W niektórych krajach odpowiedzialność w tym zakresie przyjmują izby handlowe.

Aby wdrożyć wszystkie te zalecenia, konieczne jest stworzenie infrastruktury towarzyszącej w celu dotarcia do setek tysięcy przedsiębiorstw, które w nadchodzących latach staną przed możliwością przeniesienia własności. Za tworzenie takiej infrastruktury odpowiadają kraje UE, ich krajowe, regionalne i lokalne organy administracyjne oraz organizacje wspierające przedsiębiorczość. Działania w tym zakresie obejmują rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów udzielających wsparcia, szkolenie instruktorów i opracowanie materiałów do nauki.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Przenoszenie własności przedsiębiorstw – Ciągłość poprzez nowy początek (COM (2006) 117wersja ostateczna z 14.3.2006)

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016

Top