Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szczegółowy program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szczegółowy program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (2007–2013)

Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”. Program ten jest jednym z pięciu filarów programu ogólnego dotyczącego praw podstawowych i sprawiedliwości, którego celem jest stworzenie prawdziwej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej (UE). Program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” powinien przyczynić się do wzmocnienia współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy organami sądownictwa a przedstawicielami zawodów prawniczych.

AKT

Decyzja Rady 2007/126/WSiSW z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie podstawowych praw i wymiaru sprawiedliwości, szczegółowy program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”.

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”. Program ten jest jednym z pięciu programów szczegółowych tworzących program ogólny dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości, który został opracowany w celu stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej (UE).

Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cele ogólne

Program ten ma na celu utworzenie europejskiego obszaru sprawiedliwości. Posiada cztery główne cele obejmujące:

 • propagowanie współpracy sądowej w sprawach karnych,
 • zbliżenie systemów sądownictwa w państwach członkowskich do siebie oraz do systemu UE,
 • poprawa kontaktów oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy organami prawnymi, sądowniczymi i administracyjnymi a przedstawicielami zawodów prawniczych i propagowanie szkolenia członków wymiaru sprawiedliwości,
 • dalsze wzmacnianie wzajemnego zaufania pomiędzy organami sądownictwa.

Cele szczegółowe

W wymiarze bardziej szczegółowym program ukierunkowany jest na rozwijanie współpracy sądowej w sprawach karnych w celu:

 • wspierania wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i wyroków,
 • zbliżania systemów sądownictwa państw członkowskich w zakresie przepisów prawa karnego, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym,
 • ustanowienia minimalnych norm dotyczących prawa karnego procesowego,
 • unikania sporów o właściwość,
 • poprawy wymiany informacji, na przykład poprzez wykorzystanie skomputeryzowanych systemów wymiany informacji pochodzących z krajowych rejestrów karnych,
 • wspierania ochrony osób objętych postępowaniem karnym oraz udzielania pomocy ofiarom,
 • wzmocnienia współpracy państw członkowskich z Eurojustem,
 • promowania środków mających na celu resocjalizację przestępców.

Ponadto program zmierza do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • poszerzanie wzajemnej wiedzy o funkcjonujących w państwach członkowskich systemach prawnych i sądowniczych oraz wzmacnianie tworzenia sieci, współpracy i wymiany informacji oraz najlepszych praktyk,
 • zapewnienie należytego wprowadzenia w życie oraz oceny działań UE w obszarze współpracy sądowej w sprawach karnych,
 • lepsze informowanie obywateli o systemach prawnych w państwach członkowskich i o dostępie do wymiaru do sprawiedliwości,
 • promowanie szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla przedstawicieli zawodów uczestniczących w pracach wymiaru sprawiedliwości,
 • poprawa wzajemnego zrozumienia pomiędzy państwami UE w dążeniu do budowania wzajemnego zaufania,
 • wdrożenie skomputeryzowanego systemu wymiany informacji o karalności i badanie możliwości tworzenia innych rodzajów wymiany informacji.

Działania kwalifikujące się

Program zapewnia wsparcie dla różnych inicjatyw, w tym:

 • działań podejmowanych przez Komisję, takich jak badania naukowe, wdrażanie konkretnych projektów, opracowywanie wskaźników i metodologii, rozwój sieci ekspertów krajowych i rozpowszechnianie informacji,
 • projektów ponadnarodowych przedstawianych przez kilka współpracujących państw członkowskich (dwa państwa członkowskie lub co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno inne państwo, którym może być państwo przystępujące lub kandydujące),
 • działalności organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cele leżące w ogólnym interesie europejskim,
 • wydatków związanych z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości , która może uzyskać dotację operacyjną w ramach tego programu,
 • projektów krajowych w państwach członkowskich, które mogą otrzymywać indywidualne wsparcie w ramach tego programu pod pewnymi warunkami.

Grupy docelowe

Program kierowany jest w szczególności do przedstawicieli zawodów uczestniczących w pracach wymiaru sprawiedliwości, organów krajowych oraz ogólnie do obywateli Unii.

Dostęp do programu otwarty jest dla organizacji publicznych lub prywatnych, w tym organizacji zawodowych, szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów kształcenia zawodowego, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz dla organizacji pozarządowych. Program jest otwarty również dla organizacji nastawionych na osiąganie zysku, jednak pod pewnymi warunkami.

Kraje trzecie i organizacje międzynarodowe mogą uczestniczyć w projektach ponadnarodowych wyłącznie w charakterze partnerów.

Rodzaje finansowania unijnego

Finansowanie unijne w ramach programu może przyjmować następujące dwie formy:

 • dotacje, przyznawane zazwyczaj w następstwie zaproszeń do składania wniosków, przekazywane za pomocą dotacji operacyjnych i dotacji na działania. Roczny program prac określa minimalną stawkę rocznych wydatków przeznaczonych na dotacje, która wynosi co najmniej 65%. Określana jest również maksymalna stawka współfinansowania kosztów projektów,
 • zamówienia publiczne są przewidziane na środki towarzyszące, takie jak zakup towarów i usług, w szczególności wydatki na informowanie i komunikację, wdrażanie i monitorowanie projektów, polityki, programów i prawodawstwa.

Środki wykonawcze

Komisja udziela pomocy finansowej zgodnie z rozporządzeniem finansowym odnoszącym się do ogólnego budżetu UE. Ponadto Komisja przyjmuje roczny program prac określający cele szczegółowe, priorytety tematyczne i środki towarzyszące finansowane w drodze zamówień publicznych.

Procedury oceny i przyznawania dotacji uwzględniają między innymi następujące kryteria:

 • zgodność z rocznym programem prac, czterema celami ogólnymi, celami szczegółowymi i działaniami kwalifikującymi się,
 • jakość działania,
 • wysokość kwoty finansowania unijnego przedstawiona we wniosku,
 • związek pomiędzy oczekiwanymi wynikami a celami ogólnymi, celami szczegółowymi i działaniami kwalifikującymi się.

Przyznawanie dotacji operacyjnych na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe lub Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości również podlega określonym kryteriom.

Koordynacja z innymi programami

Należy dążyć do synergii z innymi programami, między innymi z:

Nadzór i ocena

Aby Komisja mogła nadzorować wszystkie działania finansowane w ramach programu, beneficjent musi:

 • przedkładać sprawozdanie techniczne i finansowe na temat postępu prac oraz sprawozdanie końcowe w terminie trzech miesięcy od zakończenia finansowanego działania,
 • zachować do dyspozycji Komisji wszelkie dokumenty poświadczające wydatki związane z działaniem przez okres pięciu lat od daty dokonania ostatniej płatności w związku z podjętym działaniem.

Ze swojej strony Komisja będzie:

 • sprawować nadzór i prowadzić kontrolę finansową nad działaniami realizowanymi w ramach tego programu, w szczególności poprzez kontrole wyrywkowe. Trybunał Obrachunkowy również może przeprowadzać audyty w celu zapewnienia właściwego wykorzystania wydatków,
 • zapewniać w razie konieczności korektę pierwotnie zatwierdzonej pomocy finansowej lub warunków jej przydziału oraz harmonogramu płatności,
 • zapewniać podjęcie innych niezbędnych kroków w celu sprawdzenia, czy działania są przeprowadzane prawidłowo.

Komisja zobowiązana jest stosować środki zapobiegające nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom. Komisja będzie przeprowadzać kontrole, windykację nienależycie wypłaconych kwot oraz stosować kary w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Komisja zapewni regularną, niezależną i zewnętrzną kontrolę oraz ocenę programu. Komisja będzie co roku publikować wykaz działań finansowanych w ramach programu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/126/WSiSW

24.2.2007

-

Dz.U. L 58, 24.2.2007

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011

Top