Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biała księga w sprawie komunikacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Biała księga w sprawie komunikacji

Komisja uznała, że aby zlikwidować lukę komunikacyjną pomiędzy Unią Europejską a jej obywatelami, komunikacja powinna stać się samodzielną polityką. W związku z tym niniejsza biała księga ma na celu stworzenie europejskiej przestrzeni publicznej. Dla osiągnięcia tego celu proponuje się pięć obszarów działania mających pomóc obywatelom w uzyskiwaniu informacji i wyrażaniu opinii.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. „Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej” [COM(2006) 35 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Biała księga umożliwiła rozpoczęcie procesu szeroko zakrojonych konsultacji mających na celu poprawę komunikacji i intensyfikację debaty publicznej w Europie. Przez sześć miesięcy instytucje, obywatele UE i zainteresowane strony mieli możliwość przekazywania uwag odnośnie do europejskiej polityki komunikacyjnej.

Komisja określiła pięć obszarów prac. Dla każdego obszaru zaproponowane zostały wnioski dotyczące konkretnych działań sformułowane w drodze konsultacji. Komisja zorganizowała również szereg „forów zainteresowanych stron”, które umożliwiły określonym grupom interesu wyrażenie opinii w tej sprawie. Ponadto od wiosny 2006 r. publikowane są badania Eurobarometru.

Określenie wspólnych zasad

Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej opiera się na określonych zasadach, takich jak prawo do informacji i wolność słowa, włączanie wszystkich obywateli do debaty publicznej, różnorodność i uczestnictwo.

Aby wcielić te zasady w życie, Komisja proponuje następujące środki do celów konsultacji:

 • stworzenie europejskiej karty lub kodeksu postępowania w zakresie komunikacji: dokument ten będzie zawierał wspólne zasady w zakresie komunikacji i wezwanie do wszystkich zainteresowanych stron o ich przestrzeganie,
 • uruchomienie forum internetowego obywateli: forum umożliwi obywatelom przekazywanie opinii na temat zakresu tematycznego europejskiej karty lub kodeksu postępowania w zakresie komunikacji.

Wzmocnienie roli obywateli

Poprawa edukacji obywatelskiej oraz umożliwianie kontaktu między obywatelami i z instytucjami publicznymi: większe zaangażowanie obywateli wymaga zrealizowania tych właśnie celów. Unia Europejska może zapewnić wsparcie państwom członkowskim w zakresie edukacji obywatelskiej dzięki programom takim jak Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus, Młodzież w działaniu lub programom w zakresie technologii informacyjnych.

Aby stworzyć więzi z obywatelami, należy wspierać zarówno bezpośrednie kontakty między obywatelami a UE, jak również pośrednie – na przykład w formie internetowych forów dyskusyjnych. W związku z tym Komisja opracowała program Europa dla Obywateli, który umożliwia obywatelom UE spotykanie się i organizowanie publicznych debat na tematy europejskie. Komisja zamierza podsumować osiągnięcia obecnych programów w celu wykorzystania ich pełnego potencjału.

Aby umożliwić kontakt obywateli i instytucji publicznych, instytucje europejskie powinny przede wszystkim stać się bardziej przystępne i przejrzyste. Parlament Europejski i Rada podejmują znaczące wysiłki w tym kierunku. Natomiast Komisja ustanowiła minimalne normy w zakresie konsultacji, uruchomiła własną europejską inicjatywę w zakresie przejrzystości i zamierza podejmować zdecydowane wysiłki w celu propagowania wielojęzyczności.

Aby utrzymać kontakt z obywatelami, Komisja podejmuje działania w następujących obszarach:

 • wspieranie wymiany najlepszych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej, opracowywanie wspólnych narzędzi edukacyjnych oraz włączanie do sieci europejskich nauczycieli zajmujących się edukacją obywatelską,
 • łączenie cyfrowo wszystkich europejskich bibliotek,
 • tworzenie nowych miejsc spotkań dla Europejczyków,
 • rozbudowywanie programów umożliwiających obywatelom odwiedzanie instytucji,
 • dodawanie forów internetowych do unijnych portali,
 • dokonanie przeglądu minimalnych norm w zakresie konsultacji w celu zapewnienia bardziej wyważonej reprezentacji grup interesu,
 • organizowanie wspólnych, otwartych debat, podczas których trzy główne instytucje przyjmowałyby pytania od obywateli.

Praca z mediami i posługiwanie się nowymi technologiami

Medialne relacje dotyczące kwestii europejskich nie są wystarczające. Aby poprawić sytuację w tym zakresie, Komisja chciałaby przede wszystkim „nadać Europie ludzką twarz”. Często Europa postrzegana jest jako „anonimowa” – potrzebna jest jej wyraźna publiczna tożsamość. Ponadto należy w większym stopniu uwzględnić wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Kwestie europejskie powinny być obecne nie tylko w mediach specjalistycznych – powinny być omawiane również na szczeblu krajowym i lokalnym. Ponadto instytucje europejskie powinny wprowadzać polityki europejskie do lokalnego kontekstu. Należy również intensywniej wykorzystywać potencjał nowych technologii. Nie wystarczy promowanie nowych technologii. Stanowią one jedno z narzędzi demokracji ponadgranicznej i powinny zostać bardziej rozpowszechnione i stać się dostępne dla wszystkich.

Aby skuteczniej zaangażować media w dostarczanie informacji na tematy europejskie, Komisja proponuje:

 • opracować europejską politykę komunikacyjną zachęcającą organy publiczne do bliższej współpracy z mediami,
 • wyposażyć instytucje UE w najlepsze narzędzia i zasoby komunikacyjne. Aby to osiągnąć, należy najpierw unowocześnić Europe By Satellite, jednak konieczne jest również stworzenie europejskiego programu w zakresie szkolenia w komunikacji publicznej, w ramach którego urzędnicy instytucji europejskich i krajowych przechodziliby szkolenie w dziedzinie komunikacji,
 • dostosować informacje przekazywane mediom do potrzeb lokalnych grup ludności,
 • opracować sprawozdania w sprawie technologii informacyjnych i demokracji w Europie, aby lepiej ocenić dostęp obywateli do nowych narzędzi komunikacji.

Zrozumieć europejską opinię publiczną

W tym obszarze Komisja wprowadziła już z powodzeniem narzędzia analizy opinii publicznej, takie jak badania Eurobarometru i niezależne badania społeczne w kwestiach europejskich. Ponadto metodologia badań Eurobarometru poddawana jest przeglądowi.

Można zastosować dodatkowe środki do oceny oczekiwań europejskiej opinii publicznej:

 • wzmocnienie współpracy między instytucjami europejskimi w zakresie opracowywania i planowania badań Eurobarometru i rozpowszechniania ich wyników,
 • każdemu nowemu sondażowi Eurobarometru mogłyby towarzyszyć publiczne dyskusje,
 • organizowanie ankiet i analiz dotyczących komunikacji w UE od wiosny 2006 r.,
 • utworzenie sieci krajowych ekspertów ds. badań opinii publicznej,
 • utworzenie niezależnego obserwatorium europejskiej opinii publicznej.

Pracując wspólnie

Stworzenie europejskiej sfery publicznej wymaga zaangażowania od wszystkich uczestników: państw członkowskich, instytucji UE, organów regionalnych i lokalnych, partii politycznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Aby pomóc im wszystkim zaangażować się w większym stopniu w komunikację o Europie, Komisja proponuje szereg działań:

 • intensyfikacja współpracy między szczeblem krajowym i europejskim: narzędzia współpracy mogą mieć charakter finansowy lub operacyjny – obejmując współpracę europejskich sieci i punktów informacyjnych. Rozwijane będą spotkania ministrów krajowych z komisarzami europejskimi. Ponadto państwa członkowskie mogłyby organizować dyskusje publiczne i parlamentarne na temat rocznych priorytetów strategicznych Komisji,
 • intensyfikacja współpracy między organami krajowymi zajmującymi się komunikacją publiczną w celu tworzenia wspólnych inicjatyw i wymiany najlepszych praktyk,
 • przekazywanie więcej informacji na temat roli UE w świecie: jest to skuteczny sposób zaangażowania samych obywateli Europy. Aby zrealizować ten cel, konieczne jest przeznaczenie większej ilości środków na dyplomację,
 • intensyfikacja współpracy między instytucjami UE w zakresie informowania obywateli, na przykład przez doskonalenie organizacji międzyinstytucjonalnej grupy ds. informacji,
 • większe zaangażowanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w regionalną i lokalną dyskusję na tematy europejskie,
 • zachęcanie partii politycznych, aby bardziej angażowały się w zagadnienia polityki europejskiej,
 • zachęcanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do opracowywania ukierunkowanych projektów współpracy w dziedzinie komunikacji publicznej.

Organizacja konsultacji

Proces konsultacji w sprawie białej księgi ma objąć okres sześciu miesięcy, od lutego do czerwca 2006 r.

Po zakończeniu procesu konsultacji, do każdego wyznaczonego obszaru prac powołano grupy robocze złożone z przedstawicieli Komisji i jej partnerów. Ich zadaniem jest opracowanie konkretnych wniosków dotyczących działań. Komisja przedstawiła w tym komunikacie różne środki mające udoskonalić sposób, w jaki UE przekazuje informacje obywatelom i wysłuchuje ich. Są one wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji w sprawie białej księgi zapoczątkowanych w lutym 2006 r., które od tego czasu wywołały setki komentarzy.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 3 października 2007 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Partnerski proces komunikowania na temat Europy [COM(2007) 569 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 13 października 2005 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty [COM(2005)494 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat do Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. „Plan działania w celu poprawy przekazywania przez Komisję informacji o Europie” [SEC(2005) 985 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2008

Top