Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmniejszenie kosztów administracyjnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zmniejszenie kosztów administracyjnych

Komisja Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie biurokratycznych ograniczeń napotykanych przez przedsiębiorstwa. W związku z tym proponuje zmniejszenie kosztów administracyjnych o 25% w ciągu pięciu lat. Takie zmniejszenie powinno wygenerować wzrost PKB o 1,5%, tj. prawie 150 mld EUR.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 24 stycznia 2007 r. - Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej [COM(2007) 23 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Aby spełnić ambicje odnowionej strategii lizbońskiej i programu lepszego stanowienia prawa, Komisja stwierdziła, że konieczne jest zmniejszenie kosztów administracyjnych * ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W istocie, firmy muszą poświęcać wiele czasu, aby spełnić określone wymogi w zakresie sprawozdawczości, zamiast prowadzić w tym czasie swoją główną działalnością.

Koszty administracyjne wynikają z obowiązków udzielania informacji zawartych w przepisach. Program zmniejszania kosztów administracyjnych opiera się na tychże obowiązkach udzielania informacji. W rzeczywistości łatwiej jest porównywać obowiązki udzielania informacji niż teksty przepisów w całości. Środki podejmowane w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych ograniczają się do upraszczania wymogów udzielania informacji i nie zmieniają podstawowych zasad obowiązujących przepisów.

Koszty administracyjne wynikają z prawa międzynarodowego, prawa wspólnotowego, prawa krajowego lub prawa regionalnego. Prawo międzynarodowe, a także część prawa wspólnotowego wymagają wdrożenia na poziomie krajowym. W związku z tym mamy do czynienia ze wspólną odpowiedzialnością, która będzie wymagała trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Pomiar kosztów administracyjnych w skali UE

W tym programie działania stosuje się wspólnotowy model obliczania kosztów administracyjnych. Opiera on się na metodzie standardowego modelu kosztów (SMK) i obejmuje kilka wariantów. Metoda SMK została opracowany przez Holandię. Ma ona na celu określenie wymogów dotyczących obowiązku udzielania informacji zawartych w przepisach, które wymagają od przedsiębiorstw przekazywania pewnych informacji do dyspozycji władz publicznych lub stron trzecich. Polega ona również na ocenie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu przedstawienia wymaganych informacji.

Metoda SMK jest stosowana przez sieć siedemnastu państw członkowskich. Jednakże Komisja uznała za konieczne stworzenie prawdziwego wspólnotowego modelu obliczania kosztów administracyjnych (SMK UE). SMK UE opiera się na metodzie SMK, lecz różni się w szczególności zakresem grup podmiotów, których dotyczy obowiązek udzielania informacji. W tym ostatnim przypadku zakres jest szerszy i obejmuje firmy, sektor wolontariatu, władze publiczne i obywateli. W związku z tym model SMK UE jest innowacyjny głównie poprzez ocenę nadmiernej regulacji *.

Celem ustalonym dla programu działań jest dokonanie pomiaru kosztów administracyjnych związanych z prawodawstwem wspólnotowym najpóźniej do listopada 2008 r. Pomiar kosztów administracyjnych w skali UE musi sprostać trzem wyzwaniom, mianowicie należy:

 • dokładnie określić wszystkie wynikające z przepisów wymogi dotyczące ujawniania informacji. Program zmniejszenia kosztów administracyjnych opiera się na obowiązku udzielania informacji, a nie na tekstach przepisów w całości. konieczne jest opracowanie, zarówno na szczeblu unijnym jak krajowym, wyraźnej klasyfikacji obowiązków udzielania informacji,
 • harmonizować obowiązki udzielania informacji poddawane pomiarom. Minimalna harmonizacja jest niezbędna w celu umożliwienia porównywania danych dla państw członkowskich i ustalania wspólnych celów dotyczących zmniejszenia obciążeń. Harmonizacja powinna dotyczyć wielu parametrów, w tym: klasyfikacji obowiązków informacyjnych pod względem źródła, standardowych wskaźników kosztów, rodzaju czynności administracyjnych i populacji, których to dotyczy, definicji „efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” oraz podmiotów. Ze względów praktycznych harmonizacja powinna początkowo obejmować jedynie środki dotyczące przedsiębiorstw,
 • dobierać obowiązki udzielania informacji poddawane pomiarom. Komisja proponuje, aby ze względów praktycznych prowadzić pomiary dotyczące tylko rozporządzeń i dyrektyw Wspólnoty oraz przepisów przyjętych w celu ich transpozycji do prawa krajowego. Komisja proponuje również, aby ograniczyć poddawane pomiarom obowiązki udzielania informacji do niektórych obszarów priorytetowych, a mianowicie: prawa spółek, prawa farmaceutycznego, środowiska i stosunków pracy, prawa podatkowego i podatku od wartości dodanej, statystyki, rolnictwa i dotacji rolnych, bezpieczeństwa żywności, transportu, rybołówstwa, usług finansowych, ochrony środowiska, polityki spójności oraz zamówień publicznych. Komisja zamierza prowadzić działania przede wszystkim w obszarach, w których koszty administracyjne są najcięższe.

Ustanowienie wspólnotowej strategii zmniejszania obciążeń administracyjnych

Komisja proponuje najpierw wybrać jako cel ogólny zmniejszenie kosztów administracyjnych o 25% w całej UE. Ten cel powinien zostać osiągnięty w ciągu pięciu lat.

Aby go realizować, Komisja planuje zmniejszyć niektóre obciążenia w obszarach, gdzie możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań. Kilka drobnych zmian w obowiązujących przepisach umożliwiłoby w ten sposób uzyskanie w krótkim czasie znaczących rezultatów. Komisja wskazała 11 obszarów, w których obciążenia administracyjne mogą być zmniejszone o 1,3 mld EUR.

Państwa członkowskie muszą również podejmować decyzje skutkujące zmniejszeniem kosztów, ponieważ znaczna ich część powstaje bezpośrednio w związku z prawem krajowym i regionalnym.

Aby osiągnąć te cele, Komisja proponuje opracowanie wspólnych zasad w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a mianowicie:

 • zmniejszanie częstotliwości składania sprawozdań obowiązkowych do niezbędnego minimum,
 • sprawdzanie, czy ten sam obowiązek informowania nie jest nałożony wielokrotnie przez różne kanały,
 • promowanie zbierania informacji przez Internet,
 • zmniejszanie obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie progów w odniesieniu do obowiązków informowania,
 • koncentrowanie się na podmiotach najbardziej narażonych na koszty administracyjne w niektórych sektorach,
 • ograniczanie lub znoszenie obowiązków informowania, jeżeli odnoszą się one do wymogów merytorycznych, które już zniesiono lub zmieniono od czasu wprowadzenia obowiązku informowania,
 • wyjaśnienie skomplikowanych przepisów prawnych, które mogą spowalniać prowadzenie działalności gospodarczej.

Organizacja

Komisja określa strukturę organizacyjną programu. Na przykład, może powierzyć konsultantom zewnętrznym dokonanie pomiarów kosztów administracyjnych związanych z prawodawstwem wspólnotowym. Będzie także ściśle współpracować z państwami członkowskimi w celu realizacji tego programu.

Kolejne etapy

Komisja zachęca państwa członkowskie do zakończenia pomiarów w 2009 r. i ustalenia celów w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych na poziomie krajowym najpóźniej w październiku 2008 r.

Komisja sugeruje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezwłoczne przyjęcie środków odnoszących się do obszarów priorytetowych.

Ponadto Komisja będzie regularnie monitorować postępy w realizacji tego programu.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Koszty administracyjne: koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, sektor wolontariatu, władze publiczne i obywateli w związku z wykonywaniem zobowiązań w zakresie dostarczania informacji władzom publicznym, jak i podmiotom prywatnym na temat podejmowanych czynności lub produkcji.
 • Nadmierna regulacja: nadmierna regulacja występuje wtedy, gdy organ transponuje tekst, tworząc obowiązki lub rozszerzając przewidziane pierwotnie obowiązki.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2007

Top