Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI)

Biorąc pod uwagę różnorodność systemów prawnych krajów UE na szczeblu regionalnym, krajowym i UE, należy zapewnić obywatelom łatwy i skuteczny dostęp do informacji o prawodawstwie zarówno krajowym, jak i UE. Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) pozwala na łatwy i szybki dostęp do takich informacji, aby sprzyjać tworzeniu wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

STRESZCZENIE

W ramach konkluzji Rady przewidziano wdrożenie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier — ELI) zapewniającego łatwy dostęp do informacji o systemie prawnym UE i krajowych systemach prawnych krajów UE.

Jaką europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) pełni rolę?

Wymiana informacji dotyczących prawodawstwa znacznie się na szczeblu UE zwiększyła. W większości przypadków informacje te pochodzą od organów regionalnych, krajowych i UE. Wymiana takich informacji jest jednak utrudniona z uwagi na różnice, jakie występują między różnymi systemami prawnymi danych krajów i UE.

Ustanowienie ELI pozwoli na tworzenie w sposób spójny i niepowtarzalny odniesień do prawodawstwa w ramach systemu prawnego UE i krajowych systemów prawnych i tym samym szybsze i skuteczniejsze wyszukiwanie oraz wymianę informacji dla obywateli lub określonych użytkowników, takich jak prawodawcy, sędziowie czy prawnicy praktycy.

Jak działa ELI?

ELI polega w pierwszej kolejności na zastosowaniu niepowtarzalnych identyfikatorów zwanych URI, a w drugiej, na ustrukturyzowanych metadanych służących do tworzenia odniesień do prawodawstwa UE i krajowego. Aby umożliwić korzystanie w pełni ze struktury semantycznej, ELI opiera się na wprowadzeniu specyficznego języka do wymiany takich informacji.

Kraje UE mogą nadal przygotowywać swoje teksty prawodawcze w preferowany przez siebie sposób.

Co muszą zrobić kraje UE, aby wdrożyć ELI?

Wdrożenie ELI jest opcjonalne. Kraje UE i UE mogą zadecydować o wdrożeniu identyfikatora na zasadzie dobrowolności i stopniowo (w niektórych krajach UE i na szczeblu UE został on już wdrożony). W tym celu kraje te wezwane są, aby:

  • zastosowały ELI do fragmentów prawodawstwa UE i krajowego, które można znaleźć w dziennikach urzędowych, biuletynach prawnych lub bazach danych prowadzonych przez te kraje,
  • wyposażyły elementy prawodawstwa krajowego w niepowtarzalny identyfikator i pewne metadane, które mogą m.in. zawierać typ prawodawstwa, temat, terytorialny zakres stosowania i datę dokumentu,
  • wyznaczyły koordynatora ELI,
  • wymieniały się informacjami o ELI i rozpowszechniały takie informacje,
  • omawiały corocznie postępy poczynione we wdrażaniu ELI i metadanych w prawodawstwie UE i krajowym.

KONTEKST

Europejski identyfikator prawodawstwa

AKT

Konkluzje Rady zalecające wprowadzenie europejskiego identyfikatora prawodawstwa (European Legislation Identifier — ELI) [Dz.U. C 325 z 26.10.2012, s. 3–11]

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2015

Top