Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowy wymiar europejskiego szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Nowy wymiar europejskiego szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Celem Komisji jest przeszkolenie, do 2020 r., z zakresu prawa Unii Europejskiej (UE) połowy pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jego realizacja opierać się będzie na działaniach państw członkowskich, partnerów na szczeblu krajowym i europejskim oraz na działaniach Komisji.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 13 września 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Budowanie zaufania do europejskiego wymiaru sprawiedliwości – nowy wymiar europejskiego szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości” [KOM(2011) 551 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Z uwagi na fakt, że w Unii Europejskiej (UE) obowiązują jednocześnie przepisy prawa krajowego i europejskiego, pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinni dysponować wystarczającą znajomością krajowych systemów prawnych i prawa UE w celu zagwarantowania pewności prawnej i jednolitego stosowania prawa unijnego. Od tego zależy też uznawanie i wykonywanie orzeczeń oraz współpraca między władzami sądowymi różnych państw członkowskich.

Celem Komisji jest przeszkolenie połowy przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawa europejskiego do 2020 r. O ile pierwszeństwo mają przede wszystkim sędziowie i prokuratorzy, przyjęty cel obejmuje wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Program szkoleń

Szkolenia powinny być przede wszystkim praktyczne i proponowane na początku kariery zawodowej (szkolenie początkowe) oraz w trakcie jej trwania (kształcenie ustawiczne). Za priorytety szkoleniowe należy uznać obszary działania wskazane przez pracowników wymiaru sprawiedliwości, w ramach których zidentyfikowane zostały największe potrzeby, jak również obszary, w których przepisy są niezwykle złożone i techniczne, oraz te, w których stwierdzono niski poziom ich przestrzegania. Aby ułatwić kontakty między państwami członkowskimi, w zakres szkoleń powinna wchodzić także nauka języków obcych.

Przy uwzględnieniu ograniczeń czasowych pracowników wymiaru sprawiedliwości konieczne jest rozwijanie kształcenia za pośrednictwem Internetu. Ponadto informacje na temat szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości dostarczane będą za pośrednictwem europejskiego portalu e-Justice.

Od 2014 r. Komisja zamierza rozpocząć program wymian krótkoterminowych dla nowo mianowanych sędziów i prokuratorów, aby poszerzyć ich wiedzę na temat systemów wymiaru sprawiedliwości w innych państwach UE.

Wdrażanie

Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia celu polegającego na przeszkoleniu połowy pracowników wymiaru sprawiedliwości jest wykorzystanie istniejących struktur, podmiotów oraz sieci krajowych i europejskich.

Na szczeblu krajowym szkolenia organizowane są, w zależności od państwa członkowskiego, przez struktury zajmujące się szkoleniami pracowników wymiaru sprawiedliwości, ministerstwo sprawiedliwości, radę sądownictwa, służby sądowe i stowarzyszenia zawodowe. Komisja planuje wzmocnić współpracę z różnymi podmiotami, jak również między nimi.

Na szczeblu UE europejskie stowarzyszenia przedstawicieli zawodów prawniczych oraz organizatorzy szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, tacy jak Akademia Prawa Europejskiego (ERA), Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych przy Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji i Kolegium Europejskie, stanowią narzędzie do zapewnienia intensyfikacji europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Należy wzmocnić strukturę Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) (EN) (FR), która zrzesza Akademię Prawa Europejskiego i krajowe struktury szkoleniowe, aby większa liczba sędziów miała do niej dostęp. Odgrywanie aktywniejszej roli przez sieć możliwe jest przy zwiększeniu przez państwa członkowskie wkładu finansowego. Celem jest osiągnięcie 1200 wymian w sądach rocznie.

Działania podejmowane przez Komisję Europejską

Komisja wspierać będzie pewną liczbę środków, takich jak działania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwijania innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych, oraz organizację dorocznej konferencji z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, aby ułatwić wymianę najlepszych praktyk.

W kwestii finansowania Komisja zamierza nadać europejskim szkoleniom dla pracowników wymiaru sprawiedliwości priorytetowe znaczenie w nowych ramach finansowych oraz zwiększyć pomoc finansową UE w tej dziedzinie. Będzie aktywnie wspierać, zwłaszcza przy pomocy dotacji, wysokiej jakości szkolenia o szerokim oddziaływaniu europejskim, docierające do możliwie dużej grupy odbiorców.

AKTY POWIĄZANE

Program sztokholmski — Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli [Dz.U. C 115 z 4.5.2010].

Konkluzje Rady z dnia 27 października 2011 r. w sprawie europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości [Dz.U. C 361 z 10.12.2011].

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011

Top