Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Grupa ekspertów, której zadaniem jest doradzanie Komisji we wszystkich sprawach związanych z handlem ludźmi, istnieje od 2003 r. Skład i funkcjonowanie grupy są systematycznie dostosowywane zgodnie ze zmianami w tej dziedzinie na szczeblu Unii Europejskiej (UE).

AKT

Decyzja Komisji 2011/502/UE z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi i uchylająca decyzję 2007/675/WE [Dz.U. L 207 z 12.8.2011].

STRESZCZENIE

Decyzją ustanowiona zostaje Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, której zadaniem jest doradzanie Komisji we wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi.

Do zadań grupy należy przede wszystkim:

  • sporządzanie dla Komisji pisemnych opinii na temat spraw związanych z handlem ludźmi oraz zapewnienie spójnego podejścia do tego zagadnienia,
  • wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w tej dziedzinie na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym oraz w identyfikowaniu możliwych do podjęcia środków,
  • wypełnianie roli forum dyskusji na tematy związane z handlem ludźmi.

Grupa składa się z piętnastu członków, powoływanych przez Komisję na okres czterech lat spośród kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur. Członkowie grupy to osoby posiadające fachową wiedzę na temat zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi. Muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), kraju kandydującego, potencjalnego kraju kandydującego lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Grupie przewodniczy koordynator UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Do udziału w spotkaniach grupy przewodniczący może zaprosić ekspertów lub obserwatorów.

Ani członkowie grupy ani eksperci czy obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.

Kontekst

Powołana w 2003 r. grupa ekspertów umożliwiła Komisji dalszy rozwój polityki w obszarze zwalczania handlu ludźmi. Decyzją uchylona zostaje wcześniejsza decyzja ustanawiająca grupę ekspertów, celem dostosowania jej do nowej europejskiej dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego zjawiska oraz stworzenia stanowiska koordynatora UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Zadaniem koordynatora jest poprawa koordynacji działań prowadzonych na szczeblu europejskim, krajowym i międzynarodowym oraz uczestnictwo w opracowywaniu polityki UE w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2011/502/UE

1.9.2011

Dz.U. L 207 z 12.8.2011

See also

  • Zwalczanie handlu ludźmi — Grupa Ekspertów UE (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011

Top