Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu

Handel ludźmi uznaje się za jedno z najpoważniejszych przestępstw popełnianych na świecie. Stanowi on poważne pogwałcenie praw człowieka. Niniejsza dyrektywa określa zasady dla całej Unii Europejskiej mające pomóc w przeciwdziałaniu temu strasznemu zjawisku.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW

STRESZCZENIE

Handel ludźmi uznaje się za jedno z najpoważniejszych przestępstw popełnianych na świecie. Stanowi on poważne pogwałcenie praw człowieka. Niniejsza dyrektywa określa zasady dla całej Unii Europejskiej mające pomóc w przeciwdziałaniu temu strasznemu zjawisku.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona minimalne wspólne zasady definiowania przestępstw dotyczących handlu ludźmi. Dyrektywa przewiduje też środki dla skuteczniejszego zapobiegania temu zjawisku oraz lepszej ochrony ofiar.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Definicje

  • Następujące czyny umyślne są karalne: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem przemocy, w celu wyzysku.
  • Wyzysk obejmuje, w szczególności: (i) wykorzystywanie seksualne lub prostytucję, (ii) przymusową pracę lub służbę (w tym żebractwo, niewolnictwo, wyzyskiwanie do działalności przestępczej lub usunięcie organów).

Kary: dyrektywa określa sankcje karne w maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności oraz co najmniej dziesięciu lat w przypadku wystąpienia okoliczności obciążających, jeżeli przestępstwo zostało popełnione przeciwko ofierze, która była szczególnie bezbronna (dzieci) lub zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej.

Oskarżanie: Kraje UE mogą ścigać swoich obywateli za przestępstwa popełnione przez nich na terenie innego kraju UE, mogą też wykorzystywać narzędzia śledcze, takie jak podsłuch rozmów telefonicznych lub kontrola wiadomości e-mail.

Wsparcie ofiar: ofiary otrzymują wsparcie przed rozpoczęciem postępowania karnego, w jego trakcie i po jego zakończeniu, aby umożliwić im skorzystanie z praw danych im na mocy decyzji ramowej w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Wsparcie to może polegać na przyjmowaniu do schronisk bądź udzielaniu pomocy medycznej i psychologicznej oraz udzielaniu informacji i usług tłumaczy.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 roku życia) korzystają z dodatkowych środków, takich jak wsparcie w aspektach fizycznych i psychospołecznych, dostęp do edukacji, a w stosownych przypadkach możliwości wyznaczenia opiekuna lub przedstawiciela. Dzieci i młodzież należy bezzwłocznie przesłuchać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach i przy udziale przeszkolonych specjalistów.

Ofiary mają prawo do ochrony policji oraz pomocy prawnej umożliwiającej im dochodzenie odszkodowania.

Zapobieganie: Kraje UE muszą podjąć kroki w celu:

  • osłabienia popytu sprzyjającego handlowi ludźmi,
  • rozpoczęcia kampanii uświadamiających oraz szkoleń dla urzędników, aby umożliwić im identyfikację ofiar i potencjalnych ofiar handlu ludźmi oraz właściwe postępowanie z nimi.

Powołano koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmiw celu zapewnienia spójnej i skoordynowanej polityki zwalczania tego zjawiska.

Aby wspierać organy krajowe w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się, Komisja wydała podręcznik dotyczący małżeństw dla pozoru zawieranych przez obywateli UE i obywateli spoza UE. Niektóre małżeństwa przymusowe mogą wiązać się z handlem ludźmi.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 15 kwietnia 2011 r., a jej zapisy miały zostać wprowadzone do prawodawstwa krajów UE do 6 kwietnia 2013 r.

KONTEKST

Handel ludźmi jest wyraźnie zakazany przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 5). W ramach UE powstały kompleksowe podstawy prawne i polityczne służące zwalczaniu tego zjawiska, w szczególności poprzez niniejszą dyrektywę (2011/36/UE) oraz Strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poświęconych polityce „Razem przeciwko handlowi ludźmi”, ustawodawstwu, publikacji Eurostat z 2015 r. w tej sprawie oraz publikacji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/36/UE

15.4.2011

6.4.2013

Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1-11

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016 (COM(2012) 286 final z 19 czerwca 2012 r.)

Plan UE dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu (D.U. C 311 z 9.12.2005, s. 1-12)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się: Podręcznik dotyczący działań w związku z domniemanymi małżeństwami dla pozoru zawieranymi przez obywateli UE i obywateli spoza UE w kontekście unijnych przepisów dotyczących prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE (COM(2014) 604 final z 26 września 2014)

Dokument roboczy służb Komisji - Śródokresowe sprawozdanie dotyczące wdrażania strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi (SWD(2014) 318 final z 17 października 2014 r.)

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015

Top