Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski pakt o imigracji i azylu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejski pakt o imigracji i azylu

Niniejszy pakt zapewnia aktualne podstawy dla polityki Unii Europejskiej (UE) w zakresie imigracji i azylu. Utrzymany jest w duchu wzajemnej odpowiedzialności i solidarności między państwami członkowskimi oraz w duchu partnerstwa z państwami trzecimi.

AKT

Europejski pakt o imigracji i azylu z dnia 24 września 2008 r. (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

STRESZCZENIE

Od wielu lat państwa UE starają się zbliżać swoje polityki w dziedzinie imigracji i azylu. Dokonano już znaczących postępów w kilku obszarach, w szczególności w ramach realizacji programu z Tampere i programu haskiego, a przede wszystkim programu sztokholmskiego.

W szerszej perspektywie pakt nakłada na UE wymogi, takie jak:

  • organizacja legalnej imigracji z uwzględnieniem priorytetów, potrzeb oraz możliwości przyjęcia określonych przez państwa członkowskie, a także wspieranie integracji imigrantów,
  • kontrolowanie nieregularnej imigracji i wspieranie dobrowolnych powrotów do krajów pochodzenia lub przewozu imigrantów,
  • poprawa skuteczności kontroli granicznych,
  • stworzenie europejskich ram prawnych w zakresie azylu,
  • utworzenie kompleksowego partnerstwa z krajami trzecimi, w celu wspierania synergii między migracją a rozwojem.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Azyl

Od 2008 r. w dziedzinie imigracji, azylu i zarządzania granicami poczyniono znaczące postępy. Kluczowym w tym względzie osiągnięciem było przyjęcie ukończonego wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Określa on wspólne normy oraz wzmocnioną współpracę w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl równego traktowania w ramach otwartego i sprawiedliwego systemu w całej Unii Europejskiej.

Znaczące zmiany zaszły także w dziedzinie zarządzania granicami. Wiążą się one przede wszystkim ze wzmocnieniem zarządzania systemem Schengen, ustanowieniem europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) dla zapobiegania przestępstwom transgranicznym, a także z nowymi zadaniami i zasobami dla agencji Frontex.

Stosując najlepsze praktyki państw członkowskich oraz współpracę operacyjną w całej UE, poczyniono także pewne kroki w zakresie polityki powrotowej oraz walki z wyzyskiem imigrantów.

W kwestii partnerstw z krajami trzecimi prowadzony jest dialog, w szczególności skupiający się na globalnym podejściu do kwestii migracji oraz zakończeniu umów dwustronnych z krajami południowo-śródziemnomorskimi i krajami Partnerstwa Wschodniego. Ma on za zadanie zaradzić podstawowym przyczynom nieregularnej i przymusowej migracji.

Legalna migracja

W dziedzinie legalnej migracji przyjętych zostało kilka istotnych aktów prawnych, takich jak dyrektywa o jednym zezwoleniu, która zezwala obywatelom państw trzecich na pobyt i pracę na terenie UE dzięki jednemu zezwoleniu, oraz dyrektywa o niebieskiej karcie UE, która zapewnia im mobilność. Przyjęto także inne przepisy ułatwiające przyjazd nie tylko studentom i badaczom z państw trzecich, ale także pracownikom sezonowym, menadżerom lub specjalistom w ramach wewnętrznego transferu korporacyjnego oraz pracownikom delegowanym w ramach przepisów dyrektywy usługowej.

Wszystkie kraje UE wdrażają obecnie przepisy przewidujące sankcje przeciwko pracodawcom stosującym nielegalne zatrudnienie pracowników.

KOLEJNE KROKI

Obecnie konieczne jest przedsięwzięcie zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania utracie życia migrantów próbujących dotrzeć do europejskich brzegów. Należy także podjąć kroki w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i promowania integracji.

Działania w tej dziedzinie, przewidziane na lata 2014-2020, finansowane będą przez dwa nowe fundusze:

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Piąte sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (za 2013 r.) (COM(2014) 288 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Czwarte sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (za 2012 r.) (COM(2013) 422 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Trzecie sprawozdanie roczne w sprawie imigracji i azylu (2011) (COM(2012)250 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Sprawozdanie roczne w sprawie imigracji i azylu (2010) (COM(2011) 291 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Pierwsze sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (za 2009 r.) (COM(2010) 214 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Komunikat Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego: Metoda monitorowania realizacji Europejskiego paktu o imigracji i azylu (COM(2009) 266 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014

Top