Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agencja UE ds. współpracy organów ścigania – Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Agencja UE ds. współpracy organów ścigania – Europol

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2009/371/WSiSW ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja ustanawia Europol jako Agencję Unii Europejskiej (UE) odpowiedzialną za współpracę organów ścigania krajów UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Siedziba Europolu mieści się w Hadze, w Królestwie Niderlandów.
 • Agencja działa w sytuacjach, gdy kraje UE potrzebują wsparcia w zwalczaniu przestępstw transgranicznych, terroryzmu i innych form przestępczości mających wpływ na interesy UE.
 • Podstawowe zadania Europolu obejmują:
  • gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie i wymianę informacji;
  • powiadamianie krajów UE o wszelkich powiązaniach między przestępstwami, które ich dotyczą;
  • udzielanie krajom UE pomocy w dochodzeniach i zapewnianie wsparcia wywiadowczego i analitycznego;
  • koordynację, organizację i prowadzenie działań procesowych i operacyjnych wspierających i wzmacniających działania organów ścigania krajów UE;
  • występowanie z wnioskiem do krajów UE o wszczęcie, prowadzenie lub koordynowanie postępowań w szczególnych przypadkach i zaproponowanie powołania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;
  • wspieranie krajów UE w zapobieganiu i zwalczaniu takich form przestępczości, których dokonywanie ułatwia internet lub są propagowane lub popełniane z jego wykorzystaniem;
  • sporządzenie oceny zagrożenia i innych sprawozdań.
 • Europol pełni także funkcję centralnego biura ds. zwalczania fałszowania euro na mocy decyzji Rady 2005/511/WSiSW.
 • W sprawach objętych zakresem odpowiedzialności Europolu jego pracownicy mogą uczestniczyć we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych. Jednakże mogą oni uczestniczyć jedynie w charakterze wsparcia i nie mogą brać udziału w działaniach obejmujących zastosowanie środków przymusu.
 • Łączność pomiędzy Europolem i właściwymi organami danego kraju UE zapewniana jest przez specjalnie wyznaczoną jednostkę krajową. Jednakże dany kraj UE może zezwolić na bezpośredni kontakt ze swoimi organami krajowymi, na określonych przez siebie specjalnych warunkach.
 • Europol może przetwarzać informacje i informacje wywiadowcze, w tym dane osobowe, w celu wykonywania swoich zadań. W związku z tym ustanowiono system informacyjny Europolu i pliki robocze do celów analizy. Jednostki krajowe, oficerowie łącznikowi i personel Europolu mogą wprowadzać i pobierać dane bezpośrednio z systemu. Wyznaczone właściwe organy krajów UE mogą jedynie przeszukiwać system w celu upewnienia się, że pożądane przez nie dane są dostępne.
 • Podczas wykonywania swoich zadań Europol może współpracować z innymi organami UE, zwłaszcza z Eurojustem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
 • Europol może także współpracować z krajami i organizacjami spoza UE, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpol).

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

 • Niniejsza decyzja ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

KONTEKST

 • Europol powołano pierwotnie na mocy konwencji o Europolu z 1995 r., która została zastąpiona decyzją Rady 2009/371/WSiSW. Z kolei decyzja ta zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem ws. Europolu (rozporządzenie (UW) 2016/794) z dnia 1 maja 2017 r. Rozporządzenie ws. Europolu dostosowuje Agencję do wymogów traktatu lizbońskiego i zwiększa jej odpowiedzialność, wprowadzając, między innymi, kontrolę działań Europolu prowadzoną przez Parlament Europejski wspólnie z parlamentami narodowymi.
 • Uczyni ono także z Europolu prawdziwe centrum wymiany informacji dla organów ścigania w UE, jednocześnie zapewniając jeszcze większą ochronę danych. Nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych pozwolą Europolowi na szybką identyfikację tendencji i wzorców zachowań we wszystkich obszarach przestępczości, i na tworzenie bardziej kompleksowych i odpowiednich sprawozdań wspierających organy ścigania w krajach UE.
 • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37–66)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53–114)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016

Top