Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Sieć Sądowa - współpraca na rzecz walki z przestępczością

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Sieć Sądowa - współpraca na rzecz walki z przestępczością

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące kontynuacji Europejskiej Sieci Sądowej oraz uchyla wspólne działanie 98/428/WSiSW, na mocy którego została ona ustanowiona.

AKT

Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące kontynuacji Europejskiej Sieci Sądowej oraz uchyla wspólne działanie 98/428/WSiSW, na mocy którego została ona ustanowiona.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja rozszerza zakres działalności Europejskiej Sieci Sądowej, ustanawia narzędzia telekomunikacyjne (bezpieczny kanał komunikacji) i objaśnia stosunki między Europejską Siecią Sądową a Eurojustem*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Skład Europejskiej Sieci Sądowej

Europejska Sieć Sądowa powinna się składać co najmniej z jednego punktu kontaktowego w każdym kraju Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj wyznaczy korespondenta krajowego oraz korespondenta technicznego, odpowiedzialnego za nowy kanał telekomunikacyjny.

Punkty kontaktowe pełnią funkcje związane ze współpracą sądową w sprawach karnych oraz muszą dysponować znajomością języka pozwalającą na komunikowanie się z punktami kontaktowymi w pozostałych krajach UE. Wyznaczeni sędziowie łącznikowi mogą zostać powiązani z Europejską Siecią Sądową. Komisja również wyznacza przedstawiciela, a działaniami Europejskiej Sieci Sądowej zarządza sekretariat.

Funkcje

Zadania Europejskiej Sieci Sądowej obejmują ułatwianie komunikacji pomiędzy punktami kontaktowymi, organizację posiedzeń oraz dostarczanie informacji ogólnych.

Punkty kontaktowe mają ułatwiać współpracę sądową między krajami UE, szczególnie w działaniach skierowanych przeciwko poważnej przestępczości, a także umożliwiać komunikację i wymianę informacji pomiędzy punktami kontaktowymi i organami sądowymi w innych krajach UE.

Ponadto punkty kontaktowe w razie potrzeby, we współpracy z europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości uczestniczą w organizowaniu i propagują organizację szkoleń.

Posiedzenia Europejskiej Sieci Sądowej, na które zaprasza się co najmniej trzy punkty kontaktowe z każdego kraju UE, są organizowane przynajmniej trzy razy w roku. Stanowią one forum do dyskusji na temat problemów, jakie państwa członkowskie napotykają we współpracy sądowej, szczególnie pod względem prawodawstwa UE. Dyskusje są podstawą do wprowadzenia ewentualnych zmian legislacyjnych i usprawnień w dziedzinie międzynarodowej współpracy sądowej. Posiedzenia korespondentów krajowych i technicznych odbywają się co najmniej raz w roku na zasadzie ad hoc.

Sekretariat

Sekretariat dostarcza punktom kontaktowym zwięzłe aktualne informacje dotyczące systemów sądowych i proceduralnych oraz odpowiednie dokumenty prawne za pośrednictwem strony internetowej. Ponadto zapewnia bezpieczny kanał telekomunikacyjny umożliwiający przepływ danych i wniosków w sprawie współpracy sądowej.

Sekretariat jest finansowany z budżetu Eurojustu, komplementarnej organizacji utrzymującej uprzywilejowane stosunki z Europejską Siecią Sądową, oparte na konsultacji i wymianie informacji.

Odpowiedzialność

Europejska Sieć Sądowa składa co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE i KE sprawozdania na temat swojej działalności, a co cztery lata Rada przeprowadza ocenę operacyjną Europejskiej Sieci Sądowej na podstawie wspólnego sprawozdania, opracowanego przez Europejską Sieć Sądową i KE.

KONTEKST

Stopniowo wprowadzana w życie jest zasada wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i zwiększa się częstotliwość kontaktów pomiędzy organami sądowymi. Ze względu na te zmiany i rozszerzenie UE w 2004 i 2007 r. znaczenie Europejskiej Sieci Sądowej stale się zwiększa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Sieci Sądowej

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Od 24 grudnia 2008 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Eurojust: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2008/976/WSiSW

24.12.2008

-

Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 130-134

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ustanowienia sieci współpracy legislacyjnej ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 20.12.2008, s. 1-2)

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2015

Top