Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Od systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Od systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

W 2013 r. system informacyjny SIS 1+ został zastąpiony przez system Schengen drugiej generacji (SIS II). Jest to wielkoskalowy system informacyjny z zakresu wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zawiera wpisy na temat pewnych kategorii osób i przedmiotów i uważany jest za czynnik decydujący w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w strefie Schengen bez przeprowadzania wewnętrznych kontroli granicznych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Zob. akt(y) zmieniający(-e)poniżej]

Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Zob. akt(y) zmieniający(-e) poniżej]

Niniejsze akty prawne (zawierające akty zmieniające) niniejszym straciły moc.

STRESZCZENIE

Pierwotnie system informacyjny Schengen (SIS) został ustanowiony na mocy międzyrządowych ram prawnych konwencji z Schengen. Po zawarciu traktatu z Amsterdamu został on zintegrowany z ramami prawnymi Unii Europejskiej. System ten zawierał informacje na temat osób, które mogły być zaangażowane w poważne przestępstwa lub które mogły nie mieć prawa do wkroczenia na teren UE lub przebywania na nim. Zawierał on także wpisy na temat osób zaginionych, w szczególności dzieci, oraz informacje dotyczące pojazdów, broni palnej, banknotów oraz dokumentów tożsamości, które zostały skradzione, sprzeniewierzone lub zgubione.

Jednak ze względu na szybki postęp technologiczny oraz geograficzne powiększenie UE konieczne stało się zastąpienie tego systemu.

OD SIS 1+ DO SIS II

Zaktualizowana wersja SIS (SIS1+) miała z założenia umożliwić powiększenie strefy Schengen o nowe kraje UE. Konieczne było również jej ulepszenie, by zastąpić wyjściowy system bardziej nowoczesnym systemem oferującym dodatkowe funkcjonalności.

Wśród wielu funkcji SIS II jest też stosowanie biometrii, nowego rodzaju wpisów oraz ich łączenie z innymi wpisami (jak łączenie wpisu dotyczącego osoby z wpisem dotyczącym pojazdu).

Rozwój tego nowoczesnego systemu IT, największego tego rodzaju na świecie, zajął więcej czasu, co było związane ze zmieniającym się środowiskiem prawnym, technicznym i politycznym. Wymagało to również przeprowadzania rygorystycznych faz testowych dla zapewnienia wysokiego poziomu efektywności i bezpieczeństwa.

MIGRACJA Z JEDNEGO SYSTEMU DO DRUGIEGO

Z technicznego punktu widzenia proces przejścia z systemu SIS 1+ do systemu SIS II składał się z następujących kroków:

  • wprowadzenie danych z systemu SIS 1+ do systemu SIS II przez konwerter,
  • przełączenie aplikacji krajowych z SIS 1+ na SIS II,
  • faza monitorowania dla zapewnienia bezawaryjności systemu; podczas tego etapu oba systemy współistniały i były zsynchronizowane poprzez konwerter.

Faza testowa

Aby SIS II mógł uzyskać pełną operacyjność, przed jego aktywacją zaplanowany został szereg testów na potrzeby długiej fazy przygotowawczej. Najważniejszy test, tzw. test całościowy, polegał na sprawdzeniu wszystkich kluczowych komponentów systemu SIS II. Pozytywny wynik tego testu był technicznym i prawnych warunkiem wstępnym wejścia systemu SIS II w życie.

W 2013 r. wszystkie państwa członkowskie UE przynależące do SIS II pomyślnie zakończyły fazę testową. Dzięki temu, 9 kwietnia 2013 r. możliwe było permanentne przełączenie z systemu pierwszej generacji na SIS II. 9 maja 2013 r. Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) przejęła odpowiedzialność za codzienne zarządzanie systemem centralnym SIS II.

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008

11.11.2008

-

Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 1-8

Decyzja 2008/839/WSiSW

11.11.2008

-

Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 43-49

Akt(y) zmieniający (-e) rozporządzenie (WE) nr 1104/2008

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 541/2010

25.6.2010

-

Dz.U. L 155 z 22.6.2010, s. 19-22

Rozporządzenie (UE) nr 1273/2012

30.12.2012

-

Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 32-44

Akt(y) zmieniający(-e) decyzję 2008/839/WSiSW

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 542/2010

25.6.2010

-

Dz.U. L 155 z 22.6.2010, s. 23-26

Rozporządzenie (UE) nr 1272/2012

30.12.2012

-

Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 21-31

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dziennik Urzędowy L 381 z 28.12.2006).

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dziennik Urzędowy L 381 z 28.12.2006).

Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dziennik Urzędowy L 205 z 7.8.2007).

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ostatnie sprawozdanie z postępu prac nad tworzeniem systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) styczeń 2013 r. - maj 2013 r. (COM(2013) 777 final z 2.12.2013 - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014

Top