Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozwój globalnego podejścia do kwestii migracji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozwój globalnego podejścia do kwestii migracji

Niniejszy komunikat, wynikający z komunikatu na temat wspólnej europejskiej polityki migracyjnej przedstawionego przez Komisję dnia 17 czerwca 2008 r., stanowi jeden z pierwszych elementów europejskiego paktu o imigracji i azylu przyjętego również w październiku 2008 r. W komunikacie wzywa się do poprawy koordynacji i efektu synergii między Unią Europejską (UE) a krajami trzecimi w celu osiągnięcia większej efektywności i spójności w praktycznym stosowaniu globalnego podejścia do kwestii migracji.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 8 października 2008 r. – Rozwój globalnego podejścia do kwestii migracji: zwiększenie koordynacji, spójności i efektu synergii [COM(2008) 611 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W niniejszym komunikacie zawarto sprawozdanie z wdrażania globalnego podejścia do kwestii migracji, nakreślono perspektywy i propozycje udoskonalenia koordynacji, spójności i efektu synergii. Skoncentrowano się zarówno na tematycznym rozwoju, jak i na kwestiach geograficznych globalnego podejścia.

Legalna migracja ekonomiczna

Należy rozszerzyć współpracę z krajami trzecimi w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie siły roboczej w Unii Europejskiej (UE). W związku z tym konieczne jest informowanie potencjalnych migrantów o legalnych możliwościach przyjazdu do UE oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z nielegalnych opcji migracyjnych. W tym celu założony zostanie portal migracyjny i prowadzone będą ukierunkowane kampanie informacyjne. Istotne jest również umożliwienie elastycznego dostępu do UE dla migrantów przybyłych w celach zarobkowych oraz ułatwienie mobilności dla celów naukowych lub handlowych. W tym celu Komisja zamierza:

 • wprowadzić pierwszą generację partnerstw na rzecz mobilności w celu wykorzystywania ich we współpracy strategicznej,
 • rozwijać centra informacji i zarządzania migracją,
 • opracować narzędzia pozwalające na lepsze kojarzenie osób poszukujących pracy z wolnymi stanowiskami,
 • stymulować wymianę najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami,
 • rozwijać środki prawne i operacyjne zachęcające do migracji cyrkulacyjnej,
 • rozwijać wspólne centra składania wniosków wizowych.

Walka z nielegalną imigracją

W celu zwalczania nielegalnej imigracji UE zapewnia pomoc krajom trzecim w zakresie zarządzania granicami. W tym kontekście Rada wezwała Komisję do rozważenia możliwości rozszerzenia mandatu agencji Frontex. Zapewniane jest również wsparcie w zakresie zwalczania przemytu i handlu ludźmi w formie instrumentów międzynarodowych, krajowych planów działań przeciwko handlowi ludźmi i zmian legislacyjnych. Podkreślono również konieczność kontynuowania dialogu i współpracy z krajami partnerskimi w tych obszarach. W tym kontekście Komisja zamierza wspierać:

 • zbieranie informacji na temat zmian szlaków migracyjnych w kierunku UE,
 • rozwijanie zarządzania migracją w kluczowych krajach trzecich,
 • przyjmowanie i wdrażanie krajowych strategii zintegrowanego zarządzania granicami w krajach trzecich,
 • tworzenie infrastruktury do nadzoru granicznego w ramach europejskiego systemu nadzoru granic (Eurosur) przez wzmocnioną współpracę z krajami trzecimi,
 • realizację planu działań z Wagadugu oraz opracowywanie strategii przeciwko handlowi ludźmi przez organizacje regionalne.

Wpływ migracji na rozwój

Działania w dziedzinie związku migracji i rozwoju muszą być doskonalone i intensyfikowane. W tym celu należy wykorzystywać zasady określone w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju, w szczególności w kontekście rozwiązywania pierwotnych przyczyn migracji. Kluczowe znaczenie ma również włączanie polityki migracyjnej do głównego nurtu innych właściwych obszarów politycznych. W związku z tym Komisja zamierza:

 • rozwijać systemy przekazów pieniężnych,
 • wspierać uczestnictwo grup migrantów i stowarzyszeń diaspory w kształtowaniu polityki UE,
 • wspierać spójność polityki na rzecz rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kwestię odpływu wykwalifikowanej siły roboczej (tzw. drenaż mówzgów),
 • ulepszać jakość i dostęp do edukacji i kształcenia zawodowego oraz możliwości i warunki zatrudnienia w regionach charakteryzujących się wysoką presją emigracyjną,
 • stosować zasady Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju w kontekście zatrudnienia, zarządzania i zmian demograficznych,
 • uzyskać pełniejszą wiedzę na temat związków między zmianami klimatycznymi a migracją oraz ich obecnych i przyszłych skutków.

Szlaki migracyjne

Należy osiągnąć większą spójność na szczeblu wydarzeń politycznych oraz ich realizacji w odniesieniu do południowych szlaków migracyjnych. W związku z tym Komisja zamierza wspierać współpracę wewnątrzafrykańską oraz tworzenie ram politycznych migracji afrykańskiej. Na szczeblu unijnym Komisja zamierza koordynować współpracę UE-Afryka za pośrednictwem zespołu realizacyjnego UE ds. partnerstwa w dziedzinie migracji, mobilności i zatrudnienia.

Wymiar migracji i rozwoju powinien zostać rozszerzony również na współpracę między UE a regionami sąsiadującymi z UE na wschodzie i południowym wschodzie. Należy uwzględnić kwestie związane z migracją zarobkową, przekazami, powrotami i reintegracją oraz sieciami diaspor.

Inne regiony, takie jak południowy Kaukaz, Azja Środkowa, Bliski Wschód, Azja, Ameryka Łacińska i Karaiby również wywierają wpływ na unijną politykę migracyjną w związku z zarówno nielegalną, jak i legalną migracją ekonomiczną. Dlatego w przypadku tych regionów konieczne jest przyjęcie zróżnicowanego podejścia, zarówno dwustronnego, jak i wielostronnego, w celu wzmocnienia dialogu i współpracy.

Lepsze zarządzanie

Globalne podejście musi zapewnić praktyczne ramy dla lepszego zarządzania migracją. Dlatego należy zwiększyć spójność i efektywność w tym zakresie. Konieczne jest także ulepszenie koordynacji UE z podmiotami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz z krajami trzecimi. Wymiana informacji dotyczących politycznych celów UE w zakresie migracji musi odbywać się w ramach dialogu i współpracy z krajami trzecimi. Ponadto UE i państwa członkowskie powinny bardziej eksponować swój profil polityczny i propagować globalne podejście w różnych ramach współpracy.

Ponadto ostateczna skuteczność globalnego podejścia zależy również od finansowania. W związku z tym wspólnotowe instrumenty finansowe oraz państw członkowskich i pochodzące ze źródeł zewnętrznych muszą być poddawane przeglądowi, a ich wykorzystywanie należy udoskonalić.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2008

Top