Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intensyfikacja współpracy transgranicznej (decyzja z Prüm)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Intensyfikacja współpracy transgranicznej (decyzja z Prüm)

Celem niniejszej decyzji jest intensyfikacja współpracy transgranicznej między organami policyjnymi i sądowymi państw Unii Europejskiej (UE), aby skuteczniej zwalczać terroryzm i przestępczość transgraniczną. Przepisy te dotyczą w szczególności zautomatyzowanej wymiany informacji w związku z istotnymi wydarzeniami i w celu zwalczania terroryzmu oraz innych form transgranicznej współpracy policji.

AKT

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

STRESZCZENIE

Celem niniejszej decyzji jest intensyfikacja transgranicznej współpracy policyjnej i sądowej państw Unii Europejskiej (UE) w sprawach karnych. W szczególności dotyczy ona poprawy wymiany informacji między organami odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną i wykrywanie przestępstw. Niniejsza decyzja zawiera przepisy dotyczące:

 • zautomatyzowanego dostępu do profili DNA *, danych daktyloskopijnych * i niektórych krajowych danych rejestracyjnych pojazdów,
 • warunków dostarczania danych w związku z istotnymi wydarzeniami,
 • warunków dostarczania informacji służących zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym,
 • warunków i trybu intensyfikowania transgranicznej współpracy policji za pomocą różnych środków.

Utworzenie krajowych baz danych i zautomatyzowany dostęp do danych

Państwa UE mają stworzyć krajowe zbiory analiz DNA do celów wykrywania przestępstw. Dane referencyjne obejmujące niekodującą część DNA * oraz oznaczenie referencyjne, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, muszą zostać udostępnione innym państwom UE, aby umożliwić zautomatyzowane przeszukanie *. Dane przeszukiwane są za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych poprzez porównywanie profili DNA, ale wyłącznie w indywidualnych przypadkach i w oparciu o system wykazujący zgodność danych *. Jeżeli w wyniku przeszukiwania stwierdzona zostanie zgodność, krajowy punkt kontaktowy przeszukujący dane otrzymuje w sposób automatyczny dane referencyjne. Jeżeli nie zostanie znaleziony profil danej osoby, w związku z którą toczy się dochodzenie lub postępowanie karne, zapytane państwo członkowskie może zostać zobowiązane do ustalenia profilu DNA tej osoby.

Państwa członkowskie zobowiązane są również do zapewnienia dostępności danych referencyjnych ze zbiorów przechowywanych w krajowych zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). W tym przypadku dane referencyjne obejmują jedynie dane daktyloskopijne i oznaczenie referencyjne. Przeszukanie jest prowadzone przez porównanie danych daktyloskopijnych i, podobnie jak w przypadku przeszukania DNA, wyłącznie w indywidualnych przypadkach i w oparciu o system wykazujący zgodność danych. Potwierdzenia zgodności danych dokonuje krajowy punkt kontaktowy zapytującego państwa członkowskiego. Dostarczanie dalszych danych osobowych w celu stwierdzenia zgodności profili DNA lub danych daktyloskopijnych oraz innych informacji, które są dostępne w odniesieniu do danych referencyjnych, podlega prawu krajowemu, w tym przepisom o wzajemnej pomocy prawnej, zapytanego państwa członkowskiego.

Ponadto krajowe punkty kontaktowe uzyskają możliwość dostępu do określonych krajowych danych rejestracyjnych pojazdów przez zautomatyzowane przeszukanie on-line. Dane można przeszukać jedynie według pełnego numeru podwozia lub pełnego numeru rejestracyjnego.

Dostarczanie danych dotyczących istotnych wydarzeń

W odniesieniu do istotnych wydarzeń o wymiarze transgranicznym państwa członkowskie muszą dostarczać sobie wzajemnie za pośrednictwem swoich krajowych punktów kontaktowych dane nieosobowe konieczne do celów prewencji kryminalnej oraz ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego. Dane osobowe mogą być dostarczane wyłącznie w przypadkach, gdy osoby, których dane dotyczą, uznaje się za osoby zagrażające porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu lub jeśli istnieją podstawy do przypuszczeń, że osoby te dopuszczą się przestępstw podczas wydarzeń. Dane te mogą być jednak wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do wydarzeń, w związku z którymi zostały dostarczone i muszą zostać usunięte po osiągnięciu określonych powyżej celów, ale nie później niż po upływie jednego roku od dostarczenia.

Dostarczanie informacji służących zwalczaniu terroryzmu

Do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, jednak wyłącznie w indywidualnych przypadkach oraz w zakresie wymaganym okolicznościami dającymi podstawy do przypuszczania, że popełnione zostaną przestępstwa, państwa członkowskie mogą dostarczać sobie wzajemnie następujące dane za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych:

 • nazwisko i imiona,
 • data i miejsce urodzenia,
 • opis okoliczności dających podstawy do przypuszczenia, że popełnione zostaną przestępstwa.

Dostarczające dane państwo członkowskie może nałożyć określone wiążące warunki dotyczące sposobu wykorzystania takich danych przez otrzymujące państwo członkowskie.

Inne środki służące intensyfikacji transgranicznej współpracy policyjnej

Państwa członkowskie mogą wprowadzić wspólne patrole i inne rodzaje wspólnych operacji w celach prewencji kryminalnej i ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terytorium danego państwa UE. W takich przypadkach wyznaczeni funkcjonariusze i pracownicy z wysyłającego państwa uczestniczą w działaniach państwa przyjmującego. Funkcjonariusze wysyłającego państwa mogą otrzymać uprawnienia wykonawcze lub mogą wykonywać swoje uprawnienia wykonawcze, ale wyłącznie pod kierownictwem i w obecności funkcjonariuszy państwa przyjmującego. Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy państwa wysyłającego oraz kierowanie nimi ponoszą właściwe władze państwa przyjmującego.

Państwa członkowskie zobowiązane są udzielać sobie wzajemnego wsparcia w związku ze zgromadzeniami masowymi i podobnymi istotnymi wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz w związku z poważnymi wypadkami. Pomoc w tym zakresie powinna obejmować wymianę informacji, koordynowanie działań policyjnych oraz zapewnianie zasobów materiałowych i ludzkich.

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia funkcjonariuszom innego państwa członkowskiego taką samą ochronę i pomoc podczas ich służby jak własnym funkcjonariuszom.

Przepisy o ochronie danych

Państwa członkowskie muszą zapewnić ochronę danych przetwarzanych zgodnie z niniejszą decyzją na mocy przepisów swojego prawa krajowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez właściwe organy. Państwa członkowskie muszą zapewniać ścisłość i aktualność danych osobowych. Należy podejmować odpowiednie działania w celu skorygowania lub usunięcia nieścisłych danych lub danych, których nie należało dostarczyć. Dane osobowe muszą zostać usunięte, jeżeli przestały być niezbędne do celu, w którym zostały dostarczone lub po upływie okresu przechowywania danych określonego w krajowych przepisach.

Właściwe organy zobowiązane są do wykorzystywania technicznych środków i podejmowania działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przed usunięciem, utratą, niedozwolonym dostępem, modyfikowaniem oraz ujawnianiem. W celu kontroli dopuszczalności niezautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych konieczne jest zarejestrowanie. Konieczne jest również sporządzenie protokołu w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Za kontrolę prawną nad przetwarzaniem danych osobowych odpowiadają niezależne organy ochrony danych w państwach UE.

Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych w związku z nią, w tym o pochodzeniu danych, ich odbiorcach, zamierzonym celu i podstawie prawnej ich przetwarzania. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane nieścisłe zostały skorygowane, a dane przetwarzane niezgodnie z prawem usunięte. W przypadku naruszenia praw dotyczących ochrony danych osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia skargi do niezależnego sądu lub trybunału oraz dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody lub zadośćuczynienia w innej formie.

Kontekst

W konkluzjach z posiedzenia w Tampere w październiku 1999 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę usprawnionej wymiany informacji między państwami członkowskimi na potrzeby wykrywania i dochodzenia przestępstw, co zostało potwierdzone w programie haskim z listopada 2004 r.

Konwencja z Prüm z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, zawarta między Austrią, Belgią, Francją, Hiszpanią, Luksemburgiem, Niderlandami i Niemcami określa procedury efektywniejszej wymiany informacji w ramach dochodzeń karnych. Niniejsza decyzja ma na celu włączenie postanowień tej konwencji do ram prawnych UE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Dane daktyloskopijne: obrazy odcisków palców, obrazy fragmentów odcisków palców, odciski dłoni, fragmenty odcisków dłoni oraz wzory takich obrazów, które są przechowywane i przetwarzane w zautomatyzowanej bazie danych.
 • Niekodująca część DNA: części chromosomów niemające wartości genetycznej.
 • Profil DNA: litera lub kod numeryczny reprezentujące charakterystyczne cechy identyfikacyjne niekodującej części przeanalizowanej próbki ludzkiego DNA.
 • Zautomatyzowane przeszukanie: procedura dostępu on-line do baz danych jednego państwa członkowskiego, kilku z nich lub wszystkich państw członkowskich.
 • Procedura zgodności (trafienie/brak trafienia): w ramach tej procedury strony zapewniają sobie wzajemnie ograniczony dostęp do danych referencyjnych w swoich krajowych bazach danych DNA i odcisków palców oraz prawo do wykorzystywania tych danych do zautomatyzowanego sprawdzania odcisków palców i profili DNA. Informacje osobowe związane z danymi referencyjnymi nie są dostępne dla strony zapytującej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/615/WSiSW

26.8.2008

26.8.2009(26.8.2011 dla przepisów rozdziału 2)

Dz.U. L 210 z 6.8.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej [Dz.U. L 210 z 6.8.2008].

Na mocy tej decyzji ustanowiono przepisy administracyjne i techniczne niezbędne do wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW. Nacisk położono przede wszystkim na zautomatyzowaną wymianę danych DNA, danych daktyloskopijnych oraz danych rejestracyjnych pojazdów oraz inne formy współpracy. Przepisy techniczne zawarte są w załączniku do decyzji.

Decyzja Rady 2010/482/UE z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji [Dz.U. L 238 z 9.9.2010].

See also

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych dotycząca decyzji z Prüm (EN)

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2010

Top