Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uwzględnianie w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w innych krajach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uwzględnianie w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w innych krajach

Wyrok skazujący zapadły w innym kraju UE powinien w danym kraju UE wiązać się ze skutkami równoważnymi skutkom wynikającym z wyroków skazujących wydanych przez jego własne sądy.

AKT

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

Niniejsza decyzja ramowa ma na celu określenie warunków, zgodnie z którymi w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko danej osobie w jednym z krajów UE uwzględniane są uprzednie wyroki skazujące dotyczące innych zdarzeń, zapadłe wobec tej samej osoby w innych krajach UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W kontekście nowego postępowania karnego kraje UE muszą dopilnować, aby w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko danej osobie uwzględnione zostały uprzednie wyroki skazujące oraz by wiązały się z nimi skutki prawne równoważne skutkom wiążącym się z uprzednimi krajowymi wyrokami skazującymi.

Poprzednie wyroki skazujące powinny być uwzględnione na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego. Powinny zostać należycie przeanalizowane, w szczególności w odniesieniu do mających zastosowanie przepisów postępowania, w tym przepisów dotyczących:

  • zatrzymania,
  • kwalifikacji przestępstwa,
  • rodzaju i wymiaru kary,
  • przepisów dotyczących wykonania orzeczenia.

Uwzględnienie uprzednich wyroków skazujących przez kraj UE prowadzący nowe postępowanie nie skutkuje naruszeniem, uchyleniem ani rewizją uprzednich wyroków skazujących.

Skutki decyzji ramowej mogą być również ograniczone, jeżeli przestępstwo, w którego sprawie toczy się nowe postępowanie, zostało popełnione zanim zapadł uprzedni wyrok skazujący lub zanim został on w pełni wykonany. Kraje UE nie muszą stosować przepisów krajowych dotyczących wydawania wyroków, których zastosowanie do zagranicznych wyroków skazujących skutkowałoby ograniczeniem dla sędziego przy wydawaniu wyroku w nowym postępowaniu. Jednak sądy powinny w inny sposób uwzględniać w takich sprawach uprzednie wyroki skazujące.

Sprawozdanie z 2014 r. w sprawie wdrożenia decyzji ramowej podkreśliło jej wartość dodaną w promowaniu wzajemnego zaufania w sprawach karnych i orzecznictwie w ramach europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Jednak wśród krajów UE, które dotychczas dokonały transpozycji tej decyzji ramowej, poziom zgodności z jej wymogami jest bardzo zróżnicowany. Uznaje się, że 13 z 22 krajów UE posiada zadowalające przepisy wykonawcze.

1 grudnia 2014 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o chęci przyjęcia decyzji ramowej. Zostało to potwierdzone decyzją Komisji 2014/858/UE.

KONTEKST

Na mocy decyzji Rady 2009/316/WSiSW ustanowiono w 2012 r. skomputeryzowany europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Umożliwia on krajom UE szybką i łatwą wymianę informacji o wyrokach karnych. ECRIS pozwala na wdrożenie decyzji ramowej w praktyce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW

15.8.2008

15.8.2010

Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 32-34

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji na temat wykonywania przez państwa członkowskie decyzji ramowej 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (COM(2014) 312 final z 2.6.2014)

Decyzja Komisji 2014/858/UE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o chęci uczestniczenia w aktach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i niebędących częścią dorobku Schengen (Dziennik Urzędowy L 345 z 1.12.2014, s. 6-9)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015

Top