Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Artemis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Artemis

Systemy wbudowane – choć niewidoczne – w znacznym stopniu usprawniają naszą codzienność. Proponują nowoczesne aplikacje przemysłowe, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę europejską. Aby wspierać efekt skali, ograniczyć koszty i stymulować wprowadzanie do obrotu produktów opartych na technologiach, Unia Europejska (UE) uruchomiła partnerstwo publiczno-prywatne w sferze badań informatycznych w postaci wspólnej inicjatywy technologicznej, realizowanej przez wspólne przedsięwzięcie Artemis.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia Artemis w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych.

STRESZCZENIE

Zintegrowane systemy informatyczne zdominowały nasze życie, poczynając od telefonu komórkowego, przez samochód i samolot, aż po kartę bankomatową.

Stanowią one coraz większą część produktów końcowych w wielu kluczowych sektorach gospodarki.

Według najnowszych danych technologie te stanowią rzeczywiście bardzo obiecujący rynek:

 • 98% komputerów jest zintegrowanych z innymi urządzeniami,
 • w 2007 r. sprzedano ponad 4 mld wbudowanych systemów,
 • światowy rynek, który rośnie z szybkością 14% rocznie, ma wartość 60 mld euro,
 • do 2010 r. na rynek trafiło ponad 16 mld komputerów zintegrowanych (ponad 40 mld w 2020 r.).

Na rynek ten stawia dziś Unia Europejska (UE), angażując się w nowe wspólne przedsięwzięcie nazwane Artemis.

Przedsięwzięcie Artemis realizuje wspólną inicjatywę technologiczną (WIT), dotyczącą systemów wbudowanych.

To partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu przede wszystkim wspieranie współfinansowania inicjatyw badawczych na skalę europejską, a także wspieranie współpracy między różnymi podmiotami działającymi w sektorze.

Wspólne przedsięwzięcie z siedzibą w Brukseli jest organem wspólnotowym posiadającym osobowość prawną. Będzie istnieć do dnia 31 grudnia 2017 r. Członkami założycielami wspólnego przedsięwzięcia (reprezentowanego przez Komisję) są Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo oraz Artemisia – stowarzyszenie reprezentujące przedsiębiorstwa i inne organizacje badawczo-rozwojowe zajmujące się systemami wbudowanymi. Wspólne przedsięwzięcie Artemis jest otwarte na nowych członków.

Cele

Wspólne przedsięwzięcie Artemis przyczynia się do realizacji programu szczegółowego „Współpraca” siódmego programu ramowego na rzecz rozwoju technologii (7. PR).

Celem przedsięwzięcia jest:

 • określenie i realizacja programu badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych,
 • wspieranie finansowe działań badawczo-rozwojowych (B+R),
 • promocja partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego mobilizację i połączenie wysiłków wspólnotowych i krajowych (publicznych i prywatnych), inwestycje i współpracę różnych sektorów uczestniczących,
 • poprawa koordynacji wysiłków badawczo-rozwojowych w dziedzinie systemów wbudowanych,
 • wspieranie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Działanie

Organami wspólnego przedsięwzięcia Artemis są:

 • rada zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele członków wspólnego przedsięwzięcia Artemis oraz przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego. Zapewnia ona działanie przedsiębiorstwa i nadzoruje realizację działań,
 • dyrektor wykonawczy. Jest mianowany przez radę zarządzającą na okres trzech lat. Jest głównym odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem i jest jego prawnym przedstawicielem,
 • rada władz publicznych: składa się z władz publicznych wspólnego przedsięwzięcia, którzy mianują swoich przedstawicieli oraz delegata głównego. Do jej zadań należy m.in. zatwierdzanie zakresu i ogłaszanie zaproszenia do składania wniosków, zatwierdzanie wybór wniosków dotyczących projektów, które uzyskają wsparcie,
 • w skład komitetu przemysłowo-badawczego wchodzi nie więcej niż 25 członków mianowanych przez stowarzyszenie Artemisia. Komitet opracowuje projekt wieloletniego planu strategicznego i opracowuje wnioski dotyczące strategii wspólnego przedsięwzięcia.

Zasoby Artemis pochodzą z wkładów finansowych wnoszonych przez członków oraz zasobów wygenerowanych przez samo przedsiębiorstwo Artemis. Każdy podmiot prawny niebędący członkiem może wnosić wkłady rzeczowe lub pieniężne do zasobów wspólnego przedsięwzięcia Artemis.

Koszty Artemis to:

 • bieżące koszty operacyjne pokrywane przez jego członków. Artemisia wnosi także wkład finansowy do kwoty 20 mln euro lub maksymalnie do wysokości 1 % sumy całkowitych kosztów wszystkich projektów. Wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 10 mln euro. Państwa członkowskie Artemis wnoszą wkłady rzeczowe,
 • działania badawczo-rozwojowe (B+R). Wspólnota wnosi wkład do wysokości 410 mln euro. Wkłady finansowe państw członkowskich Artemis w kwocie o łącznej wysokości przynajmniej 1,8 razy większej od wkładu finansowego Wspólnoty nie przechodzą przez wspólne przedsięwzięcie, ale są bezpośrednio przekazywane organom badawczo-rozwojowym uczestniczącym w projektach. Ponadto organy te wnoszą do projektów wkłady rzeczowe. Kwota całego wkładu wniesionego przez te podmioty w okresie trwania wspólnego przedsięwzięcia jest równa kwocie wkładu władz publicznych lub wyższa od tej kwoty.

Działania B+R prowadzone za pomocą projektów uruchomionych w wyniku otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Te projekty są finansowane przez wkłady finansowe zarówno Wspólnoty, jak i państw członkowskich, a także przez wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach wspólnego przedsięwzięcia.

Ponieważ jest to inicjatywa wspólnotowa, podlega przepisom wspólnotowym, tak samo jak jego pracownicy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiada kompetencje w zakresie orzekania w sprawach wszelkich sporów pomiędzy członkami czy w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsięwzięciu Artemis. Komisja lub Trybunał Obrachunkowy przeprowadzają kontrole na miejscu u podmiotów otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsięwzięcia.

Kontekst

W programie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę inwestowania w branże związane z wiedzą i innowacjami. Z tego powodu WIT, partnerstwa publiczno-prywatne realizowane przez wspólne przedsięwzięcia są inicjowane w ramach 7. PR. Te WIT są wynikiem prac europejskich platform technologicznych powstałych w ramach 6. PR.

Wraz z inicjatywą Artemis zaplanowano pięć kolejnych WIT w branżach systemów wbudowanych (ENIAC), innowacyjnych leków (ILI), aeronautyki i transportu powietrznego (Czyste niebo), technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH (EN)) oraz globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 74/2008

7.2.2008

Dz.U. L 30 z 4.2.2008

See also

 • Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju – CORDIS

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2008

Top