Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólne przedsiębiorstwo IMI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Wspólne przedsiębiorstwo IMI

Unia Europejska (UE) wprowadza wspólną inicjatywę technologiczną (WIT) w sektorze farmaceutycznym. W 2008 r. europejska inicjatywa doprowadziła do stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa (dalej nazywanego „wspólnym przedsiębiorstwem IMI”) na okres do 31 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwo to ma ułatwić prywatne inwestycje, przekazywanie wiedzy i włączenie małych i średnich przedsiębiorstw do badań nad opracowaniem skuteczniejszych i bezpieczniejszych leków innowacyjnych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych.

STRESZCZENIE

Wspólne przedsiębiorstwo IMI realizuje wspólną inicjatywę technologiczną (WIT) w zakresie leków innowacyjnych, dążąc do rozwoju konkurencyjnego sektora farmaceutycznego opartego na innowacji. To partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu wsparcie inwestycji w tej dziedzinie.

Wspólne przedsiębiorstwo IMI jest organem Wspólnoty mającym osobowość prawną, a jego siedziba znajduje się w Brukseli. Przedsiębiorstwo zostało stworzone na okres do 31 grudnia 2017 r. Jego członkami założycielami są Komisja Europejska oraz Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Wszelkie podmioty prawne bezpośrednio lub pośrednio wspierające badania naukowe i prace rozwojowe w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych z siódmym programem ramowym (7. PR) mogą zostać członkami wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

Cele

Celem wspólnego przedsiębiorstwa jest poprawa efektywności procesu opracowywania leków, w wyniku czego sektor farmaceutyczny ma produkować skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne. W związku z tym wspólne przedsiębiorstwo przyczynia się do realizacji 7. PR oraz wspiera farmaceutyczne badania naukowe i prace rozwojowe w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych z 7. PR. Wspierane są udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz współpraca między sektorem prywatnym oraz środowiskiem akademickim.

Ponadto wspólne przedsiębiorstwo dba, by podejmowane działania uzupełniały się z innymi działaniami 7. PR oraz tworzy publiczno-prywatne partnerstwo pozwalające zwiększyć inwestycje w zakresie badań naukowych oraz wzmocnić współpracę sektora publicznego i prywatnego.

Projekty i działania

Wspólne przedsiębiorstwo IMI udziela wsparcia prognostycznym działaniom badawczym po ogłoszeniu otwartych i organizowanych na zasadzie konkursu zaproszeń do składania wniosków w sprawie projektów, po przeprowadzeniu niezależnej oceny i zawarciu umów o dotację oraz umów dotyczących projektów.

Uczestniczące firmy farmaceutyczne działające na podstawie badań naukowych i będące członkami EFPIA nie są uprawnione do otrzymywania od wspólnego przedsiębiorstwa IMI wsparcia dla żadnego rodzaju działań.

Funkcjonowanie

Organami wspólnego przedsiębiorstwa IMI są:

  • Rada Zarządzająca złożona z przedstawicieli każdego członka wspólnego przedsiębiorstwa. Zapewnia między innymi funkcjonowanie i nadzoruje realizację działań. Zbiera się co najmniej dwa razy do roku,
  • dyrektor wykonawczy reprezentuje wspólne przedsiębiorstwo IMI z punktu widzenia prawnego. Jest także główną osobą odpowiedzialną za codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem, zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej,
  • Komitet Naukowy jest organem doradczym Rady Zarządzającej. Jego zadaniem jest między innymi doradzanie w sprawie priorytetów naukowych na potrzeby wniosku w sprawie rocznego planu realizacji.

Wspólne przedsiębiorstwo IMI jest wspierane przez dwa zewnętrzne organy doradcze:

  • Grupa Przedstawicieli Państw IMI składa się z przedstawicieli każdego państwa członkowskiego i każdego kraju stowarzyszonego z programem ramowym. Doradza w kwestii rocznych priorytetów naukowych. Informuje także wspólne przedsiębiorstwo o istotnych działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym,
  • forum stron zainteresowanych jest zwoływane co najmniej raz do roku przez dyrektora wykonawczego. Forum jest informowane o działaniach wspólnego przedsiębiorstwa IMI i formułuje uwagi.

Zasoby finansowe wspólnego przedsiębiorstwa obejmują wkłady pieniężne członków, dochody wspólnego przedsiębiorstwa IMI i wszelkie inne dochody, zasoby i wkłady finansowe.

Działania badawcze są finansowane w formie wkładów niepieniężnych firm farmaceutycznych działających na podstawie badań naukowych i będących członkami EFPIA, wkładów członków i wkładu finansowego Wspólnoty tytułem 7. PR. Zobowiązanie finansowe Wspólnoty wynosi maksymalnie 1 mld EUR.

Kontekst

W ramach 7. PR Wspólnoty, UE przewiduje ustanowienie długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci WIT. WIT są efektem pracy europejskich platform technologicznych utworzonych w ramach 6. PR i są realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa.

Wraz z inicjatywą IMI planowanych jest pięć innych WIT w dziedzinie systemów wbudowanych (ARTEMIS), nanotechnologii (ENIAC), aeronautyki i transportu lotniczego ( Clean Sky ), ogniw paliwowych oraz fotowoltaiki (FUEL CELL) i światowego nadzoru nad środowiskiem i bezpieczeństwem (GMES).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 73/2008

7.2.2008–31.12.2017

Dz.U. L 30 z 4.2.2008

See also

  • Strona internetowa Komisji Europejskiej, inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (EN)

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011

Top