Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ENIAC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ENIAC

Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC powołało wspólną inicjatywę technologiczną (WIT) w dziedzinie nanoelektroniki w ramach programu szczegółowego Współpraca wdrażającego siódmy program ramowy (7PR) w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego w Unii Europejskiej. To partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu wspieranie inwestycji w branży, która jest źródłem innowacji i konkurencyjności.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC.

STRESZCZENIE

Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC z siedzibą w Brukseli jest instytucją unijną posiadającą osobowość prawną. Zostało ustanowione na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa są Unia Europejska (UE), Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo i ARTEMISIA – stowarzyszenie reprezentujące przedsiębiorstwa i inne organizacje badawczo-rozwojowe zajmujące się nanoelektroniką. Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC jest otwarte na nowych członków. Obecnie do przedsiębiorstwa dołączyły Austria, Republika Czeska, Finlandia, Węgry, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja i Norwegia. Cztery inne państwa - Dania, Izrael, Szwajcaria i Turcja - również uczestniczą w projektach, nie będąc członkami wspólnego przedsiębiorstwa.

Cele

Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC przyczynia się do realizacji siódmego programu ramowego na rzecz działań badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracji (7. PR) w obszarze nanelektroniki. Jego celem jest także sprzyjanie rozwojowi kluczowych kompetencji za pomocą programu badawczego, i wspieranie jego działań. Dzięki temu wzmacnia konkurencyjność i umożliwia powstawanie nowych rynków i zastosowań społecznych. Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest bardzo pożądany.

Wspólne przedsiębiorstwo stara się promować współpracę i koordynację wysiłków wspólnotowych i krajowych, publicznych i prywatnych, aby wspierać sektor B+R i inwestycje: połączenie wysiłków pozwala zapewnić lepsze wykorzystanie wyników.

Działanie

Organami wspólnego przedsiębiorstwa są:

  • Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele członków wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC oraz przewodniczący Komitetu Przemysłowo-Badawczego. Zapewnia ona działanie przedsiębiorstwa i nadzoruje realizację działań,
  • Dyrektor Wykonawczy. Mianowany przez Radę Zarządzającą na okres trzech lat. Jest głównym odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem i jest jego prawnym przedstawicielem,
  • Rada Władz Publicznych: składa się z władz publicznych wspólnego przedsiębiorstwa, którzy mianują swoich przedstawicieli oraz delegata głównego. Do jej zadań należy m.in. zatwierdzanie zakresu i ogłaszanie zaproszenia do składania wniosków, wybierania i finansowania projektów, które uzyskają wsparcie,
  • Komitet Przemysłowo-Badawczy składa się z nie więcej niż 25 członków mianowanych przez stowarzyszenie AENEAS. Komitet opracowuje projekt wieloletniego planu strategicznego i opracowuje wnioski dotyczące strategii wspólnego przedsiębiorstwa.

Środki finansowe ENIAC pochodzą z wkładów wnoszonych przez członków, w tym UE, oraz wpływów wygenerowanych przez samo przedsiębiorstwo ENIAC. Każdy podmiot prawny niebędący członkiem może wnosić do zasobów wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC wkłady rzeczowe lub pieniężne.

Koszty ENIAC to:

  • koszty bieżące pokrywane przez jego członków. AENEAS wnosi także wkład finansowy do kwoty 20 mln euro lub maksymalnie do wysokości 1% sumy całkowitych kosztów wszystkich projektów. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 10 mln euro. Państwa członkowskie ENIAC wnoszą wkłady rzeczowe,
  • działania badawczo-rozwojowe. UE wnosi maksymalny wkład do wysokości 440 mln euro. Wkłady finansowe państw członkowskich ENIAC w kwocie o łącznej wysokości przynajmniej 1,8 razy większej od wkładu finansowego UE nie przechodzą przez wspólne przedsiębiorstwo, ale są bezpośrednio przekazywane instytucjom badawczo-rozwojowym uczestniczącym w projektach. Ponadto instytucje te wnoszą do projektów wkłady rzeczowe, a ich wartość jest równa co najmniej połowie łącznych kosztów działań badawczo-rozwojowych.

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone za pomocą projektów uruchomionych w wyniku otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Te projekty są finansowane przez wkłady finansowe zarówno UE, jak i państw członkowskich, a także przez wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach wspólnego przedsiębiorstwa.

Wspólne przedsiębiorstwo, jak i jego pracownicy, podlegają przepisom UE. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich posiada kompetencje w zakresie orzekania w sprawach wszelkich sporów pomiędzy członkami czy w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsiębiorstwu ENIAC. Komisja lub Trybunał Obrachunkowy przeprowadzają kontrole na miejscu u podmiotów otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsiębiorstwa.

Kontekst

W programie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę inwestowania w branże związane z wiedzą i innowacjami. Z tego powodu WIT, partnerstwo publiczno-prywatne realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa są inicjowane w ramach 7. PR. Te WIT są wynikiem prac europejskich platform technologicznych powstałych w ramach 6. PR.

Ustanowiono pięć kolejnych WIT w branżach wbudowanych systemów informatycznych (ARTEMIS), innowacyjnych leków (ILI), aeronautyki i transportu powietrznego (Clean Sky), technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Fuel Cells and Hydrogen) oraz globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 72/2008

7.2.2008

-

Dz.U. L 30 z 4.2.2008

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia dotycząca podzespołów oraz układów mikro- i nanoelektronicznych [ COM(2013)0298 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

W komunikacie przedstawiono strategię, której celem jest zwiększenie konkurencyjności i potencjału wzrostu przemysłu mikro- i nanoelektronicznego w Europie.

Komisja informuje, że do końca 2013 r., partnerstwo ENIAC zainwestowało w badania, rozwój i innowacje, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, ponad 2 mld EUR, obok kwoty 1 mld EUR zainwestowanej w mikro- i nanoelektronikę w ramach siódmego programu ramowego.

Wśród środków, których celem jest realizacja tej nowej strategii, Komisja złoży wniosek w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa, które zastąpi dwa istniejące wspólne przedsiębiorstwa w zakresie systemów wbudowanych (ARTEMIS) i nanoelektroniki (ENIAC). Nowa wspólna inicjatywa technologiczna będzie obejmować trzy główne powiązane ze sobą dziedziny:

  • technologie projektowania, procesy produkcji oraz integracja, wyposażenie i materiały na potrzeby mikro- i nanoelektroniki,
  • procesy, metody, narzędzia i platformy, wzorcowe projekty i wzorcowa architektura dla systemów wbudowanych/cyberfizycznych,
  • multidyscyplinarne podejścia w zakresie inteligentnych systemów.

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2014

Top