Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siódmy program ramowy: działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Siódmy program ramowy: działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Głównym celem Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego w procesie tworzenia unijnych polityk. Dokładniej centrum stanowi punkt styku między badaniami technologicznymi a praktycznymi zastosowaniami tych badań w politykach wspólnotowych. Przygotowując siódmy program ramowy, opracowano szczegółowy program określający działania JRC. W dokumencie tym opisano cechy i ogólne cele programu oraz główne działania, które obejmuje.

AKT

Decyzja Rady 2006/975/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) [Dz.U. L 400 z 30.12.2006].

STRESZCZENIE

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) prowadzi podstawowe badania, zapewnia know-how oraz wsparcie naukowe i techniczne w procesie kształtowania polityk UE. Ważną funkcją jest promowanie transferu technologicznego wyników badań, aby tworzyć przemysłową wartość dodaną, jak również wspierać wspólnotowe polityki dotyczące innowacji. Utworzone 43 lata temu w celu zapewniania specjalistycznej wiedzy europejskiej w dziedzinie energii jądrowej, z czasem centrum stało się ogromną, zróżnicowaną i wielofunkcyjną instytucją badawczą całkowicie zintegrowaną z Komisją.

CECHY I OGÓLNE CELE

Zadaniem JRC, w ramach programu szczegółowego, będzie umożliwienie użytkownikom odgrywania większej roli w opracowywaniu, wdrażaniu i uzupełnianiu polityk wspólnotowych, wspieranie i ułatwianie realizacji tego procesu, ale również reagowanie na nowe potrzeby.

Pod względem podejścia nacisk będzie kładziony na żądanie „lepszych uregulowań prawnych”, jak zdefiniowano w odnowionej strategii lizbońskiej oraz na rozwijanie środków i umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Ponadto JRC będzie zacieśniać powiązania ze środowiskiem naukowym poprzez:

 • elastyczne reagowanie na pojawiające się potrzeby i wymagania osób odpowiedzialnych za opracowywanie polityk unijnych,
 • skupienie uwagi na ważnych wyzwaniach stojących przed społeczeństwem, obejmującychzarówno wymiar naukowy, jak i wspólnotowy,
 • rozwijanie partnerstw z ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi, przemysłem,władzami publicznymi i organami nadzorującymi państw członkowskich oraz zpaństwami trzecimi i organami międzynarodowymi,
 • rozbudowę kompetencji i obiektów,
 • współpracę z agencjami UE, innymi instytucjami UE oraz właściwymi władzami w państwach członkowskich.

Zasadniczą cechą niniejszego programu szczegółowego jest zintegrowane podejście w kwestii zapewnienia wsparcia naukowego i technicznego dla polityk. Powinno to służyć lepszemu zrozumieniu w wielu obszarach zależności zachodzących pomiędzy rozwojem technologii i nauki, innowacjami i konkurencyjnością z jednej strony, a różnymi koncepcjami ram regulacyjnych i polityki z drugiej strony.

Rada Gubernatorów będzie odpowiedzialna za doroczne monitorowanie i ocenianie programu prac JRC. Co roku JRC będzie dokonywać oceny wyników i wpływu wdrożonych działań. Z kolei ankiety satysfakcji użytkowników, które były dotąd przeprowadzane co dwa lata, zostaną prawdopodobnie zastąpione systemem ciągłego gromadzenia komentarzy. Ponadto, zgodnie z zasadami i dobrymi praktykami Komisji dotyczącymi przeprowadzania ocen, organizowany będzie przegląd średniookresowy (trzy i pół roku po rozpoczęciu programu ramowego w dziedzinie badań). Przegląd ten będzie przeprowadzony przez zewnętrznych ekspertów i zostanie oparty głównie na informacjach zebranych podczas każdego corocznego przeglądu. Ostatecznie ogólna ocena zostanie dokonana pod koniec siedmioletniego programu ramowego.

Budżet wymagany do zrealizowania programu szczegółowego szacuje się na 1 751 mln euro na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Warto podkreślić, że siódmy program ramowy, włączając różne programy szczegółowe oraz wynikające z nich działania badawcze, powinien być zgodny z podstawowymi zasadami etycznymi i uwzględniać włączanie do głównego nurtu polityk aspektów społecznych, prawnych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych i związanych z płcią.

DZIAŁANIA

Działania JRC będą koncentrować się głównie na następujących tematach:

 • dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy,
 • solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami,
 • bezpieczeństwo i sprawiedliwość,
 • Europa jako światowy partner.

Dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy

Ten obszar dzieli się na pięć odrębnych agend dotyczących następującym zakresie:

 • konkurencyjność i innowacje,
 • europejska przestrzeń badawcza,
 • energia i transport,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • nauki o życiu i biotechnologia.

Konkurencyjność i innowacje będą propagowane w różny sposób:

 • tworzenie i upowszechnianie wzorców uznanych międzynarodowo,
 • wdrożenie jednolitego europejskiego systemu miar,
 • wspieranie opracowywania polityki unijnej w zakresie handlu międzynarodowego (ocena wpływu polityki handlowej na zrównoważony rozwój i konkurencyjność),
 • lepsze zrozumienie związku między zapewnianiem edukacji a potrzebami społeczeństwa wiedzy, czynników wpływających na równość szans edukacyjnych oraz sposobu, w jaki można doprowadzić do wydajnego wykorzystania zasobówedukacyjnych,
 • identyfikacja i ocena technologii wydajnych ekologicznie oraz badanie warunków, w których są opracowywane.

JRC wniesie bezpośredni wkład w europejską przestrzeń badawczą poprzez:

 • kontakty naukowe, szkolenia i mobilność badaczy,
 • ułatwianie dostępu do infrastruktur badawczych,
 • realizowanie badań w ramach współpracy,
 • wspieranie wdrażania polityki w dziedzinie badań,
 • techniczne oceny priorytetów badawczych w poszczególnych obszarach tematycznych *,
 • tworzenie i wykorzystywanie metod prognozowania w zakresie nauki i technologii.

W dziedzinie energii JRC ma trzy główne cele:

 • zapewnienie trwałego systemu referencji w zakresie energii,
 • działanie jako centrum referencyjne (zatwierdzanie wyników, certyfikacja technologii itp.),
 • dostarczanie informacji dotyczących niezawodności dostaw energii dla Europy.

W dziedzinie transportu działania JRC będą skoncentrowane na:

 • równowadze między rozwojem zrównoważonego transportu a ochroną środowiska,
 • wymiarze technicznym i ekonomicznym nowych paliw i silników,
 • wymiarze społecznym (planowanie przestrzenne, zdrowie itp.) oraz aspektach bezpieczeństwa i środkach jego zapewnienia w transporciepowietrznym, lądowym i morskim.

JRC będzie również wspierać tworzenie polityk i instrumentów w zakresie technologii społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się również do realizacji polityk UE, na które wpływa rozwój tych technologii (np. zastosowania w gospodarce, administracji publicznej wykorzystujące środki elektroniczne, w kwestiach bezpieczeństwa osobistego itp.) lub które są związane z ogólnymi europejskimi strategiami na rzecz wzrostu, integracji i jakości życia. Ponadto JRC skoncentruje wysiłki na zagadnieniu „konwergencji” zastosowań w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Celem jest ocena możliwego wpływu nauki i technologii informacyjnych na społeczeństwo w zakresie konkurencyjności, prywatności, własności i integracji społecznej.

JRC będzie również rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie nauki o życiu i biotechnologii, prowadząc badania dotyczące społeczno-ekonomicznego oddziaływania oraz wdrażając nowe strategie i procesy. Będą ponadto prowadzone działania w dziedzinie biotechnologii w odniesieniu do zdrowia i rolnictwa (w tym przemysłu spożywczego).

Solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami

Ten obszar dzieli się na cztery odrębne agendy dotyczące:

 • rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybołówstwa,
 • zasobów naturalnych,
 • środowiska i zdrowia,
 • zmian klimatu.

JRC będzie wspierać polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybołówstwa na trzech poziomach odnoszących się do produkcji, aspektów środowiskowych oraz związków między producentami a konsumentami. Program szczegółowy ma również na celu poprawę jakości i dostępności informacji naukowych oraz opracowanie procedur oceny oddziaływania ekonomicznego i społecznego politycznych opcji zarządzania.

W obszarze zasobów naturalnych działania JRC będą skoncentrowane na następujących dziedzinach:

 • gospodarowanie zasobami wodnymi (ekologiczna jakość europejskich wód śródlądowych i przybrzeżnych, cykle zanieczyszczeń itp.),
 • ochrona i monitorowanie gleby,
 • analiza cyklu życia zasobów od ich uzyskania przez wykorzystanie, recykling, aż po ostateczne usunięcie,
 • zrównoważone pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów naturalnych i materiałów,
 • oddziaływanie produktów naśrodowisko i ich trwałość w zależności od różnych scenariuszy politycznychi technologicznych,
 • leśnictwo (różnorodność biologiczna, pożary lasów, zasoby leśne, zmiany klimatu itp.),
 • zapewnianie wsparcia technicznego dla unijnego wspólnego systemu informacji środowiskowych w kontekście rozwoju INSPIRE (EN),
 • analiza oddziaływania programów strukturalnych i spójności oraz wspieranie polityk regionalnych.

Ponadto JRC wniesie wkład w tworzenie związku między środowiskiem a kwestiami zdrowia przez:

 • opracowywanie i zatwierdzanie metod monitorowania różnych ścieżek narażenia ludzi (powietrze, woda, żywność, substancje chemiczne),
 • ocenę wpływu na zdrowie różnych form narażenia,
 • stworzenie zintegrowanego systemu środowiska.

W kontekście zmian klimatu działania JRC skoncentrują się na problemie emisji gazów cieplarnianych. Do zadań JRC będzie należała również ocena wpływu klimatu (powodzie, susze, pożary lasów, huragany itp.) na najbardziej wrażliwe w tym względzie sektory gospodarki europejskiej (w szczególności rolnictwo i leśnictwo). JRC będzie zajmować się również kwestią włączenia polityk dotyczących klimatu w inne polityki sektorowe w kontekście analizy różnych opcji dla okresu po wygaśnięciu protokołu z Kioto.

Bezpieczeństwo i wolność

Ten obszar dzieli się na trzy różne agendy dotyczące:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • katastrof i reagowania na nie,
 • bezpieczeństwa i jakości żywności.

Wsparcie JRC dla polityk unijnych w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego polega w szczególności na zastosowaniu kompetencji w zakresie analizy systemowej w następujących obszarach:

 • zwalczanie przestępczości, oszustw i nielegalnego handlu,
 • ochrona infrastruktur krytycznych,
 • ochrona przed terroryzmem,
 • bezpieczeństwo granic i administrowanie migracją.

JRC będzie również interweniować na lądzie w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i wypadków technicznych. JRC przyczyni się w szczególności do usprawnienia możliwości reagowania UE oraz zarządzania kryzysowego w zakresie szybkości reagowania, monitorowania i oceny zniszczeń.

W obszarze przemysłu spożywczego działania JRC będą oparte na koncepcji „od stołu do gospodarstwa”. W szczególności JRC zapewni zatwierdzeniemetod i ujednoliconych procedur dla wielu rodzajów żywności i pasz. Ponadto wzmocni swoje możliwości reagowania na sytuacje kryzysowe dotyczące żywności.

Europa jako światowy partner

Temat stosunki zewnętrzne UE obejmuje dwie różne agendy: bezpieczeństwo światowe i współpracę na rzecz rozwoju.

W obszarze bezpieczeństwa światowego JRC zapewni wsparcie technologiczne w następujących kwestiach:

 • identyfikacja zapomnianych sytuacji kryzysowych,
 • wczesne ostrzeganie przed możliwymi kryzysami,
 • ocena potrzeb humanitarnych i pomocy humanitarnej,
 • zintegrowane reagowanie na sytuacje kryzysowe,
 • ocena zniszczeń,
 • stworzenie bazy danych szybkiej kartografii,
 • stabilność transgraniczna (zapobieganie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, zwalczanie nielegalnego handlu i terroryzmu).

W obszarze współpracy na rzecz rozwoju JRC będzie odgrywać rolę w ustanowieniu i działaniu Obserwatorium ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska. Zostanie ono początkowo ustanowione dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Centrum obserwatorium będzie stanowić system gromadzenia informacji i łączności. System ten będzie służył głównie trzem komponentom:

 • diagnostyce środowiska i sporządzaniu raportów na temat państw,
 • tworzeniu scenariuszy,
 • przekrojowym interakcjom politycznym.

Prace obserwatorium będą koncentrować się przede wszystkim na zaspokajaniu istniejących potrzeb. Będą opracowywane w sposób umożliwiający wykorzystywanie ich rezultatów przez kraje rozwijające się.

Kontekst

Od 1984 r. unijna polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego opiera się na wieloletnich programach ramowych. Siódmy program ramowy jest drugim programem realizowanym od czasu zapoczątkowania strategii lizbońskiej w 2000 r. i będzie miał kluczowe znaczenie dla kwestii wzrostu i zatrudnienia w Europie w nadchodzących latach. Komisja pragnie rozwijać „trójkąt wiedzy” obejmujący badania, edukację i innowacje, aby wiedza była wykorzystywana do propagowania dynamizmu gospodarczego oraz postępu społecznego i środowiskowego.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Obszary tematyczne: zdrowie, żywność, rolnictwo i biotechnologia, technologie informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, energia, środowisko (w tym zmiany klimatu), transport (w tym aeronautyka), nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2006/975/WE

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 400 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/977/Euratom z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) [Dz.U. L 400 z 30.12.2006].

Dokument ten zawiera cele i działania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) realizowane w ramach programu szczegółowego Euratom. Są one związane głównie ze szkoleniami, zarządzaniem wiedzą, bezpieczeństwem jądrowym, gospodarką odpadami oraz wpływem działań jądrowych na środowisko.

See also

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2007

Top