Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Ustanowienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), którego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego krajów Unii Europejskiej (UE) poprzez zintegrowanie szkolnictwa wyższego, działalności badawczej i innowacyjnej oraz promowanie synergii i współpracy między nimi, przy zachowaniu najwyższych standardów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

STRESZCZENIE

Zadaniem EIT jest wspieranie integracji, synergii i współpracy między trójkątem wiedzy, tj. szkolnictwem wyższym, badaniami i innowacjami, przez promowanie doskonałości w oparciu o powstałe w ten sposób sieci strategiczne.

Jednym z wielu celów instytutu jest wspieranie wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), na które składają się instytucje szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwa, instytuty naukowe i inne grupy wspólnie pracujące nad innowacyjnymi projektami.

Główne cele

Do głównych celów EIT zalicza się:

 • określenie priorytetowych dziedzin i działań,
 • podnoszenie świadomości wśród potencjalnych podmiotów partnerskich,
 • wybór, wyznaczenie i koordynację WWiI,
 • gromadzenie funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • zachęcanie do uznawania w UE nadanych przez partnerskie instytucje szkolnictwa wyższego stopni naukowych i dyplomów, które zostały oznaczone jako stopnie naukowe i dyplomy EIT,
 • wspieranie upowszechniania dobrych praktyk w celu wypracowania wspólnej kultury innowacji i transferu wiedzy,
 • osiągnięcie pozycji światowej klasy podmiotu doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji,
 • zachęcanie do korzystania z multidyscyplinarnych podejść względem innowacji,
 • zapewnienie komplementarności i synergii między działalnością EIT a innymi programami UE,
 • ustanowienie forum stron zainteresowanych.

Administracja

EIT został powołany w 2008 r. z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech i stanowi niezależny organ wspólnoty. Jego działalność realizowana jest w zgodzie z działaniami na szczeblu regionalnym, krajowym i międzyrządowym. EIT ma osobowość prawną. Zasady funkcjonowania EIT oraz obowiązki jego głównych podmiotów, w tym komitetu zarządzającego, dyrektora i funkcji audytu wewnętrznego, zostały określone w odrębnym statucie.

Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI)

EIT opiera swoje działania na WWiI, czyli partnerstwach instytucji szkolnictwa wyższego, instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i innych zainteresowanych stronach, w postaci sieci strategicznych.

Do głównych zadań WWiI należą:

 • działalność innowacyjna i inwestycje oferujące wartość dodaną z europejskiego punktu widzenia,
 • przełomowe badania naukowe (najnowocześniejsze technologie) prowadzone w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarczych (np. surowców) lub społecznych (np. ochrona zdrowia),
 • kształcenie na poziomie uniwersyteckim, działalność szkoleniowa (na poziomie magisterskim i doktoranckim) oraz przeprowadzanie szkoleń zawodowych,
 • podnoszenie świadomości i upowszechnianie najlepszych praktyk.

WWiI finansowane są ze środków EIT, a ich wybór odbywa się w drodze zaproszeń do składania wniosków. Mają one dużą swobodę w kwestiach określania formy prawnej i składu.

Okres funkcjonowania WWiI wynosi zazwyczaj 7-15 lat i może zostać przedłużony.

W WWiI muszą uczestniczyć przynajmniej trzy podmioty partnerskie, będące od siebie niezależne i mające siedziby w co najmniej trzech krajach UE. Przynajmniej dwie trzecie podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w krajach UE. W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatna.

Program strategicznej innowacji EIT na lata 2014-2020

Priorytety, strategia długoterminowa, potrzeby finansowe i inne zagadnienia dotyczące EIT zostały określone w siedmioletnich programach strategicznej innowacji (PSI). EIT przyjmuje trzyletni program prac uwzględniający ocenę potrzeb finansowych i źródeł finansowania w oparciu o PSI.

Cele i wskaźniki wykonania EIT na lata 2014-2020 zostały określone w programie „Horyzont 2020” .

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie EIT.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

29.4.2008

-

Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1-12

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1292/2013

1.1.2014

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 174-184

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2008/634/WE podjęta w drodze porozumienia między przedstawicielami rządów państw członkowskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) (Dziennik Urzędowy L 206 z 2.8.2008)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013)

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014

Top