Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program szczegółowy „Współpraca”

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program szczegółowy „Współpraca”

Niniejszy program szczegółowy ma na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami prowadzącymi badania naukowe w celu praktycznego zastosowania technologii i wiedzy dla dobra społeczeństwa europejskiego. Umożliwi on bardziej skuteczne reagowanie na obecne i przyszłe wyzwania społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i przemysłowe. Niniejszy dokument przedstawia opis, cele oraz główne wytyczne programu. Cele, podejścia i konkretne działania są następnie szczegółowo omówione w kontekście każdego z tematów.

AKT

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

STRESZCZENIE

Jednym z głównych celów 7. programu ramowego jest uczynienie z Europy najważniejszego światowego centrum nauki i technologii. W związku z tym program szczegółowy „Współpraca” ma na celu wspieranie współpracy między uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i rządami zarówno w Unii Europejskiej (UE), jak i z resztą świata.

Niniejszy program szczegółowy obejmuje dziewięć tematów odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których należy wspierać współpracę międzynarodową, aby sprostać wyzwaniom społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przemysłowym:

 • zdrowie,
 • żywność, rolnictwo i biotechnologia,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • energia,
 • środowisko (w tym zmiana klimatu),
 • transport (w tym aeronautyka),
 • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna.

Jeśli chodzi o budżet, szacowana kwota niezbędna do realizacji programu szczegółowego wynosi 32 413 mln euro na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

OPIS I CELE OGÓLNE

Program szczegółowy „Współpraca” dąży do osiągnięcia wielu celów mniej lub bardziej długoterminowych, co pozwoli wzmocnić konkurencyjność UE w dziedzinie nauki i technologii.

Cele te mają prowadzić do:

 • wspierania zrównoważonego rozwoju w kontekście propagowania badań naukowych na najwyższym poziomie,
 • promowania ambitnych partnerstw ogólnoeuropejskich między sektorem publicznym i prywatnym, umożliwiających rozwój fundamentalnych technologii poprzez uruchomienie wspólnych inicjatyw technologicznych,
 • poprawy koordynacji krajowych programów badawczych, w szczególności poprzez wzmocnienie mechanizmu ERA-NET i wdrożenie mechanizmu PLUS ERA-NET,
 • wdrożenia w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi czterech inicjatyw szczegółowych, z których pierwsze trzy dotyczą życia wspieranego przez otoczenie, badań nad Morzem Bałtyckim i metrologii, natomiast czwarta ma na celu konsolidację krajowych programów badawczych związanych z MŚP,
 • lepszego ukierunkowania podejścia do współpracy międzynarodowej,
 • opracowania właściwych dla każdego tematu odpowiedzi umożliwiających sprostanie nowym potrzebom i nieprzewidzianym potrzebom politycznym.

Główny wkład programu szczegółowego będzie polegać przede wszystkim na połączeniu zasobów, dyscyplin i wysokich kompetencji naukowych. Ponadto lepsza koordynacja polityk krajowych, upowszechnianie wyników w całej Unii, tworzenie ogólnoeuropejskich zespołów i sieci badań oraz realizacja prac związanych z wyzwaniami stojącymi przed całą Europą wzmocni integrację badań i rozwoju na poziomie europejskim.

W celu optymalizacji monitorowania realizacji programu planowane jest wdrożenie wskaźników wydajności na trzech poziomach:

 • wskaźniki ilościowe i jakościowe, wskazujące drogę postępu naukowo-technicznego (normy, narzędzia, procesy, techniki, usługi itp.),
 • wskaźniki zarządzania, służące do wewnętrznego monitorowania skuteczności i wspierające podejmowanie decyzji na poziomie kierownictwa wyższego szczebla (realizacja budżetu, terminy podpisywania umów, terminy płatności itp.),
 • wskaźniki pomiaru rezultatów, służące do oceny ogólnej skuteczności badań naukowych w stosunku do ogólnych celów UE (wpływ na realizację celów strategii lizbońskiej, strategii z Göteborga, Barcelony i innych), jak również na poziomie programu szczegółowego (wkład w osiągnięcia naukowe, technologiczne i ekonomiczne UE).

TEMATY: WYTYCZNE

Realizacja dziewięciu tematów (zob. wyżej), których będą dotyczyć działania UE, ma wiele skutków:

 • promocja wielodyscyplinarności poprzez wspólne interdyscyplinarne podejście do tematów badań i rozwoju technologicznego,
 • dostosowanie programu do zmieniających się potrzeb i możliwości („nowe potrzeby” i „nieprzewidziane potrzeby polityczne”),
 • wzmocnienie koordynacji na poziomie upowszechniania wiedzy i transferu wyników badań, w szczególności poprzez finansowanie inicjatyw sieciowych/pośrednictwa, seminariów i imprez, jak również pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów oraz usługi informacyjne,
 • zwiększenie dynamiki udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), między innymi dzięki usprawnieniu procedur finansowych i administracyjnych oraz lepszemu uwzględnieniu ich potrzeb i realizacji działań wsparcia,
 • poszanowanie fundamentalnych aspektów etycznych, których zasady zostały zawarte w Karcie praw podstawowych UE, ale także aspektów społecznych, prawnych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych i równości płci,
 • promowanie badań realizowanych w ramach współpracy w celu zwiększenia prestiżu europejskiego know-how na świecie,
 • realizacja, pod pewnymi warunkami (wartość dodana, silne zaangażowanie, niemożność osiągnięcia celu z użyciem istniejących instrumentów itp.), wspólnych inicjatyw technologicznych łączących inwestycje sektora prywatnego z krajowymi i europejskimi środkami publicznymi,
 • koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych (krajowych i regionalnych) poprzez system ERA-NET oraz uczestnictwo Wspólnoty,
 • wsparcie dla międzynarodowej polityki w dziedzinie nauki i technologii poprzez działania współpracy międzynarodowej takie jak strategiczne partnerstwa badawcze z krajami trzecimi lub rozwiązywanie problemów na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.

Zdrowie

W dziedzinie zdrowia cel programu jest dwojaki. Z jednej strony polega on na poprawie warunków zdrowotnych na szczeblu europejskim i światowym, a z drugiej na wzmocnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i przedsiębiorstw europejskich działających na tym polu.

W zakresie podejścia nacisk zostanie położony na:

 • badania translacyjne (przekładanie podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne),
 • opracowywanie i zatwierdzanie nowych terapii,
 • komunikowanie wyników badań,
 • wdrażanie metod promocji zdrowia, profilaktyki i zwalczania rozprzestrzeniania się chorób, narzędzi i technologii diagnostycznych, jak również zrównoważonych i skutecznych systemów opieki zdrowotnej (zdrowie dzieci i starzenie się demograficzne).

Temat obejmuje trzy główne obszary działań:

 • rozwój biotechnologii oraz podstawowych narzędzi i technologii medycznych dla zdrowia ludzkiego,
 • wzmocnienie badań translacyjnych,
 • optymalizacja usług opieki zdrowotnej.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 6 100 mln euro.

Żywność, rolnictwo i biotechnologia

W tej dziedzinie celem jest budowa europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy i skupiającej wszystkie zainteresowane podmioty, w tym środowiska naukowe i przemysł. Nacisk zostanie położony głównie na dostosowanie badań do zmieniających się obecnych wyzwań społecznych i ekonomicznych (zdrowe odżywianie, zrównoważony rozwój, produkcja i zmiany klimatu itp.).

W zakresie podejścia akcent zostanie położony głównie na:

 • zrównoważone gospodarowanie, produkcję i konsumpcję zasobów biologicznych,
 • eko-efektywność i konkurencyjność MŚP (reprezentujących 90% przemysłu rolno-spożywczego).

Będzie się to przekładać na następujące działania:

 • rozwój zrównoważonej produkcji i gospodarki zasobami biologicznymi środowiska lądowego, leśnego i wodnego,
 • optymalizowanie równowagi między żywnością, zdrowiem i dobrym samopoczuciem,
 • wykorzystanie nauk o życiu i biotechnologii w celach niespożywczych (energetyka, przemysł itp.).

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 1 mld 935 mln euro.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, a także zdolności adaptacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), aby sprostać zmieniającym się potrzebom społeczeństwa i gospodarki europejskiej.

Przyjęte podejście wspiera:

 • wzmacnianie naukowej i technologicznej bazy Europy w dziedzinie TIK,
 • pobudzanie innowacji poprzez wykorzystanie TIK,
 • postęp dający namacalne korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw, przemysłu i rządów w Europie.

Liczne działania, jakie planuje się podjąć, będą skoncentrowane na:

 • strategicznych badaniach innowacyjnych zastosowań TIK,
 • integracji technologii z wszystkimi sektorami społeczeństwa poprzez wspólne działania i tworzenie sieci, wspieranie wspólnych inicjatyw technologicznych i koordynację programów krajowych.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 9 mld 50 mln euro.

Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

W tej dziedzinie cel polega zarówno na poprawie konkurencyjności przemysłu europejskiego, jak i na zapewnieniu przekształcenia przemysłu opartego na zasobach w przemysł oparty na wiedzy.

Dla osiągnięcia tego celu przewidziane są dwa typy podejść:

 • w perspektywie krótkoterminowej, skupienie się na połączeniu wiedzy i kompetencji,
 • w perspektywie długoterminowej przewiduje się maksymalne wykorzystanie potencjału nanonauk i nanotechnologii do stworzenia przemysłu i gospodarki opartych na wiedzy.

W zakresie działań nacisk zostanie położony na interdyscyplinarne tworzenie nowych produktów i materiałów oraz nowych procesów i technik.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 3 mld 475 mln euro.

Energia

W tej dziedzinie pierwszoplanowym celem jest przekształcenie obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych na system zrównoważony, zróżnicowany i ekonomiczny, który będzie w stanie odpowiedzieć na pilne wyzwania (zależność energetyczna, zmiany klimatu, konkurencyjność).

W zakresie podejścia badania będą się koncentrować na rozwoju opłacalnych technologii w celu poprawy rentowności i konkurencyjności gospodarki energetycznej w Europie.

Chodzi o następujące zastosowania:

 • realizacja programu „Wodór i ogniwa paliwowe”,
 • rozwijanie technologii umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • wdrażanie technologii produkcji paliw odnawialnych,
 • optymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia,
 • rozwijanie technologii wychwytywania i składowania CO2,
 • rozwijanie czystych technologii węglowych,
 • rozwijanie inteligentnych sieci energetycznych (wydajność, elastyczność, bezpieczeństwo, niezawodność),
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • wykorzystania wiedzy na rzecz polityki energetycznej.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 2 mld 350 mln euro.

Środowisko

W tym zakresie największym wyzwaniem jest opracowanie niezbędnych technologii, które pozwolą osiągnąć równowagę między działalnością człowieka i zrównoważoną gospodarką środowiskiem i jego zasobami.

W tym celu akcent zostanie położony na:

 • rozwijanie narzędzi mających za zadanie zapobieganie i łagodzenie zmiany klimatu,
 • realizację międzynarodowych zobowiązań UE i jej państw członkowskich,
 • promocję innowacyjnych ekotechnologii,
 • koordynację programów krajowych,
 • wzmocnienie upowszechniania wyników badań.

Jeśli chodzi o prowadzone działania, program szczegółowy przewiduje prowadzenie badań w wielu dziedzinach w celu zapewnienia właściwych odpowiedzi na przyszłe wyzwania:

 • działanie systemu klimatycznego i systemu ziemskiego,
 • interakcje między środowiskowymi czynnikami ryzyka i zdrowiem ludzkim,
 • radzenie sobie z katastrofami naturalnymi,
 • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i wytworzonymi przez człowieka,
 • zmiany w środowisku morskim,
 • wykorzystanie technologii dla środowiska w celu zrównoważonego gospodarowania środowiskiem i jego ochrony,
 • ocena, weryfikacja i testowanie technologii,
 • obserwacja Ziemi,
 • rozwój narzędzi oceny.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 1 mld 890 mln euro.

Transport

W zakresie transportu celem jest przede wszystkim wdrożenie struktur bardziej konkurencyjnych, bezpieczniejszych i jednocześnie bardziej przyjaznych środowisku.

W zakresie podejścia nacisk zostanie położony na rozwój i wdrażanie nowych polityk, dzięki którym postęp technologiczny będzie służył zrównoważonemu transportowi w Europie. W tym względzie europejski system nawigacji satelitarnej obejmujący systemy Galileo i EGNOS oferuje wiele możliwości, które należy wykorzystać.

Zarówno na poziomie transportu lotniczego, jak i transportu naziemnego (koleje, drogi, transport wodny), planowane są różne działania.

Transport lotniczy:

 • ekologiczne sieci transportowe,
 • podnoszenie efektywności czasowej (punktualność, zarządzanie ruchem itp.),
 • zwiększenie zadowolenia i bezpieczeństwa pasażerów,
 • poprawa efektywności pod względem kosztów,
 • wzmocnienie ochrony samolotów i pasażerów,
 • badanie nowych technologii.

Transport powierzchniowy:

 • ekologiczne sieci transportowe,
 • promowanie transportu publicznego i usprawnianie ruchu w korytarzach transportowych,
 • zapewnienie zrównoważonej mobilności miejskiej,
 • poprawa bezpieczeństwa i ochrony,
 • wzmacnianie konkurencyjności.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 4 mld 160 mln euro.

Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Pogłębienie wiedzy w zakresie różnego typu wyzwań społeczno-gospodarczych, które stoją przed Europą (wzrost gospodarczy, zatrudnienie, konkurencyjność itp.) jest celem, który przyczyni się do rozwoju dotyczących ich polityk.

W związku z tym, oprócz badań społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, prace będą opierać się również na odpowiednich programach krajowych. Prace będą ułatwiane poprzez ustanowienie odpowiednich struktur badawczych. Będą również podejmowane konkretne działania w zakresie upowszechniania wiedzy, skierowane do konkretnych grup (w szczególności decydentów i polityków) i do ogółu społeczeństwa (warsztaty, konferencje, media itd.).

Główne działania będą polegać przede wszystkim na podejmowaniu badań dotyczących:

 • problematyki wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności,
 • możliwych kompromisów i łączenia celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie globalnej,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • głównych tendencji w społeczeństwie i ich konsekwencji,
 • Europy w świecie,
 • obywateli w Unii Europejskiej,
 • wykorzystania wskaźników społeczno-ekonomicznych i naukowych w realizacji polityk,
 • wczesnego określania długoterminowych wyzwań i obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosić 623 mln euro.

Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna

W obu tych obszarach istnieją liczne określone cele:

 • rozwój technologii i wiedzy ukierunkowanych na zastosowania cywilne w celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami (terroryzm, przestępczość, katastrofy naturalne, wypadki przemysłowe itp.),
 • umożliwienie optymalnego i zgodnego wykorzystywania dostępnych i rozwijanych technologii do celów zapewnienia bezpieczeństwa z poszanowaniem podstawowych praw człowieka,
 • stymulowanie współpracy pomiędzy dostawcami i użytkownikami rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • wzmacnianie bazy technologicznej i konkurencyjności europejskiego przemysłu w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • wspieranie europejskiego programu kosmicznego skupiającego się na takich zastosowaniach jak system GMES, z korzyścią dla obywateli i konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego.

W zakresie bezpieczeństwa priorytetem będzie bezpieczeństwo cywilne. Badania będą multidyscyplinarne. Będą się koncentrować na dwóch osiach: rozwijaniu metod oraz integracji, demonstracji i zatwierdzaniu technologii. Działania będą dotyczyć czterech obszarów związanych z misjami bezpieczeństwa o europejskiej wartości dodanej (ochrona przed terroryzmem i przestępczością, bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej, bezpieczeństwo granic, przywracanie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych) i trzech obszarów przekrojowych (integracja i interoperacyjność systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i społeczeństwo, koordynacja i kształtowanie badań).

W dziedzinie przestrzeni kosmicznej należy wykorzystać technologie satelitarne na rzecz społeczeństwa europejskiego (bezpieczeństwo, środowisko, komunikacja) oraz wspierać działania związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej.

Budżet przeznaczony na działania dotyczące przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa wynosi odpowiednio 1 mld 430 mln i 1 mld 400 mln euro.

Kontekst

Od 1984 r. UE prowadzi politykę badań i rozwoju technologicznego w oparciu o wieloletnie programy ramowe. Siódmy program ramowy jest drugim programem ramowym od wprowadzenia strategii lizbońskiej w 2000 r. Ma on odgrywać kluczową rolę dla stymulacji wzrostu i zatrudnienia w Europie w nadchodzących latach. Komisja pragnie rozwijać „trójkąt wiedzy” łączący politykę badań naukowych, edukację i innowacyjność, aby wiedza służyła wzmacnianiu dynamiki gospodarczej oraz postępu społecznego i w zakresie środowiska.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2006/971/WE

1.1.2007–31.12.2013

-

Dz.U. L 400 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – W sprawie postępów w realizacji siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań [KOM(2009) 209 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Instrumenty badawcze powiązane z programem „Współpraca” umożliwiają przedsiębiorstwom i uczelniom współpracę w środowisku „otwartych innowacji”, wspierając swobodny przepływ wiedzy i technologii. Wartość dodana Europy i jej wpływ kształtujący Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB) są decydującymi kryteriami w wyborze tematów priorytetowych, niezależnie od wielkości i zakresu instrumentu.

See also

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2010

Top