Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osiągnięcia, wyzwania i strategia dla regionów najbardziej oddalonych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Osiągnięcia, wyzwania i strategia dla regionów najbardziej oddalonych

Komisja sporządziła pozytywną ocenę strategii partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi (RNO). Przedstawia postęp dokonany od 2004 r. i proponuje zintensyfikowanie działań w najważniejszych obszarach strategii poprzez wprowadzenie działań uzupełniających. Poza tym Komisja przeprowadza z zainteresowanymi stronami konsultacje na temat przyszłości strategii dla RNO.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 12 września 2007 r. – Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość [COM(2007) 507 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Lata 2004–2007 miały zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia w życie europejskiej strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych (RNO). Kluczowe instrumenty zostały zmodyfikowane i ponownie zdefiniowane, aby mogły sprostać wyzwaniom i sytuacji tych regionów. Mimo to działania Unii Europejskiej (UE) mogą być ulepszone, szczególnie w kwestii zwiększenia spójności działań wspólnotowych.

Niniejszy dokument dotyczy siedmiu RNO Unii: Gwadelupa, Gujana, Martynika i Reunion (cztery francuskie departamenty zamorskie) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Azory i Madera (Portugalia).

Działania uzupełniające dla RNO

Komisja podkreśla konieczność pełnego wykorzystania możliwości oferowanych w strategii z 2004 r. poprzez realizowanie jej priorytetów i wprowadzenie środków uzupełniających.

Poprawa dostępności i efekty innych ograniczeń charakterystycznych dla RNO są priorytetem dla tych regionów. Komisja proponuje wykorzystanie możliwości, jakie dają niedawno wprowadzone instrumenty: środki na zrekompensowanie dodatkowych kosztów transportu, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E) i MARCO POLO II. Dokona także oceny specyficznych potrzeb RNO w sprawozdaniu z wdrożenia programów szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich POSEI.

Zwiększenie konkurencyjności RNO jest drugim celem, wpisującym się w założenia strategii lizbońskiej i wymagającym wsparcia odpowiednich instrumentów, takich jak:

Wzmocnienie integracji regionalnej RNO poprzez wdrożenie planu działania na rzecz szerszego sąsiedztwa jest innowacją strategii z 2004 r., która ma na celu zintensyfikowanie dialogu pomiędzy tymi regionami i ich sąsiadami. Aby przyczynić się do zrealizowania tych priorytetów, Komisja proponuje różne środki, takie jak:

 • uwzględnienie specyficznych potrzeb RNO w umowach o partnerstwie gospodarczym (UPG),
 • koordynacja instrumentów finansowych,
 • wzmocnienie połączeń morskich pomiędzy RNO i sąsiadującymi państwami trzecimi,
 • wspólny udział RNO i państw trzecich w sieciach badawczych i wspólnotowych programach ramowych,
 • uwzględnienie specyficznych potrzeb RNO w ramach polityki migracyjnej.

Ostatni wyróżniony cel dotyczy instrumentu wsparcia skierowanego na kompensacje niekorzystnej sytuacji RNO. W ramach reformy polityk wspólnotowych dla RNO na lata 2007–2013 przewidziano środki finansowe na skompensowanie efektów czynników ograniczających rozwój tych regionów (oddalenie, położenie wyspiarskie, trudna topografia i klimat itp.).

Wyzwania i konsultacje

Komisja wyróżniła cztery tematy, które będą przedmiotem konsultacji z partnerami. Zagadnienia te są przekrojowe i stanowią poważne wyzwanie dla przyszłości strategii wobec RNO.

Wyzwania związane ze zmianą klimatu są istotne zważywszy na ich położenie geograficzne i ich wrażliwość. Ekstremalne zjawiska pogodowe prawdopodobnie nasilą się i będą miały wpływ na wszystkie cele strategii z 2004 r. (dostępność, konkurencyjność i integracja regionalna). Komisja zachęca partnerów do przedyskutowania następujących zagadnień:

 • środki umożliwiające ograniczenie emisji bez negatywnych skutków dla dostępności, gospodarki i obywateli RNO,
 • sposób wykorzystania nowych możliwości, które oferuje RNO walka ze zmianami klimatu w związku z naturalnymi zasobami (energia geotermalna, bioróżnorodność itp.) w celu poprawy równowagi energetycznej i wzmocnienia ich konkurencyjności,
 • szanse na postęp w kierunku samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie potencjału w zakresie oszczędzania energii.

Zmiany demograficzne i przepływy migracyjne mają wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, rynek pracy, potrzeby edukacyjne i szkoleniowe oraz na usługi użyteczności publicznej. Komisja pragnie przedyskutować ze swoimi partnerami następujące problemy:

 • sposób reagowania na wyzwania spowodowane presją demograficzną i emigracją na kontynent,
 • wzmocnienie środków sprzyjających integracji legalnych migrantów na tych obszarach,
 • środki, które należy podjąć w celu zaradzenia głębokim przyczynom migracji do RNO np. w związku z ich położeniem geograficznym.

Rolnictwo wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce RNO znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z powodu utrudnień geograficznych i klimatycznych. Pomoc wspólnotowa dla różnych sektorów rolnictwa jest włączona do systemu POSEI, co pozwala na wprowadzenie spójnego podejścia do zmian w rolnictwie w tych regionach.

Regiony najbardziej oddalone mają strategiczną rolę do odegrania w polityce morskiej UE. Wyjątkowe położenie geograficzne regionów na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim oraz na Morzu Karaibskim dają Europie globalny wymiar morski. Chociaż RNO odgrywały aktywną rolę w konsultacjach dotyczących przyszłości polityki morskiej UE, Komisja pragnie prowadzić dialog na następujące tematy:

 • promocja narzędzi zarządzania, takich jak osobna konferencja dla każdego basenu w celu opracowania skoordynowanego podejścia w różnych basenach morskich (Karaiby, południowo-wschodnia część Oceanu Indyjskiego, Makaronezja),
 • wspieranie i wykorzystanie różnych działań gospodarczych, badawczych i rozwoju technologii, jak np. technologie dotyczące morza m.in. poprzez poprawienie informacji i komunikacji w tej dziedzinie,
 • zwalczanie nielegalnych połowów, monitoring oceanów, zachowanie środowiska morskiego itp.,
 • zrównoważone zarządzanie strefą przybrzeżną RNO i jej przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju Europy.

Kontekst

Szczególny status RNO przyznany na mocy art. 299 ust. 2 Traktatu WE skłonił Radę Europejską obradującą w czerwcu 2002 r. do zażądania od Komisji opracowania strategii na rzecz RNO. Komunikat z 2004 r. jest następstwem tego wniosku i wpisuje się w kontekst reformy europejskiej polityki spójności. Niniejszy komunikat stanowi podsumowanie wdrożenia strategii i rozpoczyna konsultację partnerów, trwającą do marca 2008 r.

Rada Europejska podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia 2007 r. pozytywnie przyjęła Komunikat Komisji z dnia 12 września 2007 r. i zachęciła Komisję do wyciągnięcia wniosków z trwającej konsultacji i do formułowania propozycji w tej kwestii (paragraf 60 konkluzji WE).

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2007

Top