Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013

Krajowa pomoc regionalna ma na celu wspieranie inwestycji, tworzenie miejsc pracy i zakładanie nowych przedsiębiorstw w europejskich regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu. Aby wspierać rozwój gospodarczy tych regionów w latach 2007–2013, niniejsze wytyczne określają kryteria oceny zgodności krajowej pomocy regionalnej z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (WE).

AKT

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 [Dz.U. C 54 z 4.3.2006].

STRESZCZENIE

Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013 ma na celu zachęcanie do inwestycji, tworzenia miejsc pracy i zakładania nowych przedsiębiorstw i poprzez to wspieranie rozwoju gospodarczego europejskich regionów znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu.

Krajowa pomoc regionalna polega na udzielaniu pomocy na inwestycje * dużym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) a także pomocy operacyjnej (w ograniczonym zakresie). Z zasady pomoc jest przyznawana w ramach wielosektorowego programu pomocy, stanowiącego integralną część strategii rozwoju regionalnego.

Kontekst prawny

Niniejsze wytyczne zawierają kryteria stosowane przez Komisję do analizy zgodności krajowej pomocy regionalnej z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) i c) traktatu ustanawiającego WE.

Wpływ korzyści płynących z pomocy krajowej na zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym spowodował ustanowienie pułapów pomocy dopuszczalnych w zależności od wagi problemów dotyczących rozwoju danych regionów. Niniejsze wytyczne obejmują także instrument pomocy na rzecz tworzenia małych firm w regionach.

Zakres stosowania

Z zakresu stosowania niniejszych wytycznych wyłączone są działania w sektorach:

Rozgraniczenie regionów

Łączny odsetek ludności w regionach UE-25 objętych pomocą ustalono na poziomie 42%. Jednak w żadnym z państw członkowskich zasięg pomocy nie spadnie poniżej 50% ludności objętej pomocą w latach 2000–2006.

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Wytyczne zakładają, że warunki wymienione w art. 87 ust. 3 lit. a) są spełnione, jeśli produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca regionu poziomu NUTS II nie przekracza progu 75% średniej wspólnotowej.

Warunki wymienione w art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE są także spełnione w przypadku:

 • pomocy regionalnej na rzecz regionów najbardziej oddalonych,
 • pewnych regionów, których PKB na jednego mieszkańca przekracza 75% średniej wspólnotowej w UE-25 z powodu efektu statystycznego wywołanego rozszerzeniem w 2004 r. Ich PKB na jednego mieszkańca był niższy niż 75% średniej wspólnotowej w UE-15. Regiony te objęte zostały okresem przejściowym do 31 grudnia 2010 r. Wtedy ich sytuacja została poddana nowej ocenie. Jeśli się pogorszyła, regiony nadal otrzymywały pomoc zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a), w przeciwnym razie mogły – na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) – otrzymać pomoc w wysokości 20% począwszy od 1 stycznia 2011 r.

Artykuł 87 ust. 3 lit. c)

Ponieważ pomoc regionalna objęta odstępstwem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE przeznaczona jest dla regionów, które znajdują się w mniej niekorzystnej sytuacji, niż regiony, których dotyczy lit. a), zasięg geograficzny i dozwolona intensywność pomocy muszą być ściśle ograniczone zgodnie z zasadą koncentracji geograficznej.

Regionami, które mogą korzystać z pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) są:

 • regiony, których PKB na jednego mieszkańca był niższy niż 75% w UE-15 w 1998 r., ale które nie spełniają już tego warunku w latach 2007–2013 (regiony rozwoju gospodarczego),
 • regiony, których gęstość zaludnienia jest niższa niż 8 osób na kilometr kwadratowy poziomu NUTS II lub 12 osób na kilometr kwadratowy poziomu NUTS III,
 • regiony o liczbie ludności przekraczającej 100 000 osób, których PKB na jednego mieszkańca jest niższy od średniej UE-25, lub których stopa bezrobocia jest wyższa niż 115% średniej krajowej,
 • wyspy zamieszkane przez mniej niż 5000 osób,
 • regiony poziomu NUTS III graniczące z regionem kwalifikującym się do pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) lub graniczące z państwem trzecim,
 • zamieszkane przez ponad 50 000 osób regiony, w których zachodzą poważne zmiany strukturalne lub które przeżywają relatywny spadek gospodarczy,
 • zamieszkane przez ponad 20 000 osób regiony, w których istnieją punktowe różnice regionalne poniżej poziomu NUTS III i które chcą wykorzystać pomoc regionalną na rzecz MŚP.

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA

Pułapy regionalnej pomocy inwestycyjnej – duże przedsiębiorstwa

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Maksymalna intensywność (pułap) pomocy dla dużych przedsiębiorstw regionów objętych zakresem stosowania art. 87 ust. 3 lit a) nie może przekraczać:

 • 30% dla regionów, w których PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniej w UE-25,
 • 30% dla regionów najbardziej oddalonych. Regiony te mogą otrzymać także dodatkową premię w wysokości 20%, jeśli ich PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniej UE-25 oraz 10% w innych przypadkach,
 • 30% dla regionów efektu statystycznego do 1 stycznia 2011 r.,
 • 40% dla regionów, w których PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 60% średniej w UE-25,
 • 50% dla regionów, w których PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 45% średniej w UE-25.

Artykuł 87 ust. 3 lit. c)

Pułapy pomocy dla dużych przedsiębiorstw regionów objętych zakresem stosowania art. 87 ust. 3 lit c) nie mogą przekraczać:

 • 15% zgodnie z ogólną zasadą,
 • 20% lub 30% dla regionów efektu statystycznego począwszy od 1 stycznia 2011 r.,
 • 10% dla regionów, których PKB na jednego mieszkańca przekracza 100% średniej UE-25, a stopa bezrobocia jest niższa niż średnia UE-25 mierzona na poziomie NUTS III.

Pułapy regionalnej pomocy inwestycyjnej – MŚP

Pułapy pomocy mogą zostać podniesione o 20% w przypadku pomocy przyznanej małym przedsiębiorstwom i o 10% w przypadku pomocy przyznanej średnim przedsiębiorstwom.

Duże projekty inwestycyjne

Dla dużego projektu inwestycyjnego, w którym wydatki kwalifikowane przekraczają 50 mln EUR, pułap pomocy wynosi 50% pułapu regionalnego dla inwestycji na kwotę między 50 a 100 mln EUR. Pułap pomocy wynosi 34% pułapu regionalnego dla inwestycji przekraczających 100 mln EUR.

Państwa członkowskie zobowiązane są do zgłaszania wszelkiej pomocy przyznanej na inwestycje, w których wydatki przekraczają 100 mln EUR, jeśli pomoc przekracza maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy. Progi powodujące obowiązek zgłoszenia dla różnych regionów z uwzględnieniem najczęściej spotykanej intensywności pomocy są następujące:

 • 7,5 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 10%,
 • 11,25 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 15%,
 • 15,0 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 20%,
 • 22,5 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 30%,
 • 30,0 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 40%,
 • 37,5 mln EUR, jeśli intensywność pomocy wynosi 50%.

REGIONALNA POMOC OPERACYJNA

Mimo że pomoc operacyjna * jest z zasady zabroniona, taki rodzaj pomocy może zostać przyznany czasowo i w drodze wyjątku w regionach kwalifikujących się do pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit a). Pomoc musi być uzasadniona z uwagi na jej charakter, jej poziom proporcjonalności do ograniczeń, jej wkład w rozwój danego regionu.

Pomoc dla nowo założonych małych przedsiębiorstw

W celu wspierania zakładania i początkowego etapu rozwoju małych firm w regionach kwalifikujących się do krajowej pomocy regionalnej, niniejsze wytyczne dopuszczają przyznanie pomocy w wysokości:

 • 2 mln EUR dla małego przedsiębiorstwa w regionie otrzymującym pomoc na podstawie art. 87 ust. 3 lit a). Pułap pomocy wynosi 35% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od założenia przedsiębiorstwa oraz 25% w ciągu dwóch kolejnych lat,
 • 1 mln EUR dla małego przedsiębiorstwa w regionie otrzymującym pomoc na podstawie art. 87 ust. 3 lit c). Pułap pomocy wynosi 25% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od założenia przedsiębiorstwa oraz 15% w ciągu dwóch kolejnych lat.

Kwoty roczne przyznanej pomocy nie mogą przekroczyć 33% wyżej wymienionych całkowitych kwot pomocy.

Przepisy końcowe

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Pomoc inwestycyjna: pomoc przyznana na inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu („projekt inwestycji początkowej”).
 • Pomoc operacyjna: pomoc regionalna mająca na celu zmniejszenie bieżących wydatków przedsiębiorstwa, np. w formie zwolnień podatkowych lub obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, które nie są związane z kwalifikowanymi kosztami inwestycji.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej [Dz.U. L 302 z 1.11.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 (ES) w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy [Dz.U. L 302 z 1.11.2006]. Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 794/2004 wdrażające rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające zasady stosowania art. 93 (obecnie art. 88) traktatu WE. Zmienia standardowy formularz zgłoszenia pomocy krajowej w następstwie przyjęcia wytycznych dotyczących krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

Mapy pomocy regionalnej (1.1.2007–31.12.2013)

 • Słowenia, Słowacja, Węgry, Polska: Dz.U. C 256 z 24.10.2006
 • Malta: Dz.U. C 275 z 11.11.2006
 • Republika Czeska, Luksemburg: Dz.U. C 280 z 18.11.2006
 • Grecja, Estonia, Litwa: Dz.U. C 286 z 23.11.2006
 • Łotwa: Dz.U. C 287 z 24.11.2006
 • Irlandia: Dz.U. C 292 z 1.12.2006
 • Niemcy: Dz.U. C 295 z 5.12.2006
 • Finlandia, Szwecja, Austria: Dz.U. C 34 z 16.2.2007
 • Hiszpania: Dz.U. C 35 z 17.2.2007
 • Zjednoczone Królestwo: Dz.U. C 55 z 10.3.2007
 • Portugalia, Cypr: Dz.U. C 68 z 24.3.2007
 • Belgia, Bułgaria, Rumunia: Dz.U. C 73 z 30.3.2007
 • Francja: Dz.U. C 94 z 28.4.2007
 • Dania: Dz.U. C 141 z 26.6.2007
 • Niderlandy: Dz.U. C 176 z 28.7.2007

Mapy pomocy regionalnej określają nie tylko regiony kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ale także maksymalną intensywność pomocy (pułapy) dla każdego państwa członkowskiego na lata 2007–2013.

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2007

Top