Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przepisy wykonawcze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Przepisy wykonawcze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (2007–2013)

Niniejsze rozporządzenie określa przepisy wykonawcze dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Dotyczy ono także obowiązków państw członkowskich w zakresie informacji i wdrażania Funduszy.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie wprowadza przepisy wykonawcze do:

 • rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności,
 • rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 dotyczącego EFRR.

Rozporządzenie ustanawia wszystkie zasady publikacji i komunikowania informacji dotyczących projektów finansowanych z tych Funduszy. Określa także zasady, które mają zapewnić właściwe wykorzystanie Funduszy, m.in. w zakresie systemów kontrolujących wdrażanie przez państwa członkowskie oraz procedury w przypadku nieprawidłowości.

Wreszcie rozporządzenie ustanawia postanowienia dotyczące niektórych szczególnych aspektów Funduszy, np. instrumentów inżynierii finansowej czy kwalifikowalności wydatków na mieszkalnictwo.

Informacja i publikacja: strategia komunikacji

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie przygotowują programy operacyjne. Programy te opisują strategie rozwojowe oparte na finansowaniu z Funduszy Strukturalnych.

W trosce o przejrzystość programy operacyjne muszą mieć opracowaną strategię komunikacyjną. Strategie te są tworzone przez państwa członkowskie lub przez instytucje zarządzające odpowiedzialne za programy operacyjne. Strategie są skierowane do:

 • beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, tak aby zapewnić szeroki odbiór informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz procedur, według których należy postępować,
 • opinii publicznej, aby poprawić informację dotyczącą roli odgrywanej przez Unię Europejską (UE) w ramach finansowania programów, których celem jest poprawa konkurencyjności ekonomicznej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz spójności wewnętrznej.

Oprócz tego strategie komunikacyjne zawierają także:

 • opis celów i grup docelowych,
 • strategię i istotę działań informacyjnych oraz reklamowych prowadzonych przez państwa członkowskie i instytucje zarządzające,
 • orientacyjny budżet przeznaczony na wdrożenie planu,
 • wykaz służb administracyjnych oraz instytucji odpowiedzialnych za strategię komunikacyjną,
 • zasady przeprowadzania oceny działań informacyjnych i reklamowych.

Równocześnie z opublikowaniem informacji niniejsze rozporządzenie określa odpowiedzialność oraz rolę każdego z zaangażowanych podmiotów, przedstawiając m.in.:

 • zasady pozwalające państwom członkowskim na przedstawianie Komisji informacji dotyczących wykorzystania Funduszy, a także informacji o udziale Funduszy w ciągu całego okresu realizacji programu,
 • zasady pozwalające Komisji na informowanie innych instytucji europejskich oraz obywateli UE w zakresie wykorzystania Funduszy,
 • obowiązki nałożone na instytucje zarządzające, a dotyczące beneficjentów w czasie kwalifikacji i wybierania działań, które otrzymają dofinansowanie,
 • obowiązki organów kontroli dotyczące aspektów, które obejmują weryfikację wydatków zdeklarowanych przez beneficjentów. W tym zawiera się także administracyjna weryfikacja wniosków o zwrot kosztów oraz weryfikacje operacji przeprowadzane na miejscu,
 • postanowienia w stosunku do danych osobowych i wymiany danych drogą elektroniczną.

W celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk i doświadczeń można stworzyć europejskie sieci składające się z osób kontaktowych odpowiadających za informację i reklamę, wskazanych przez każdą z instytucji zarządzających.

Systemy zarządzania i kontroli

Ogólne postanowienia dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności przewidują, że państwa członkowskie będą przekazywały Komisji opisy systemów zarządzania i kontroli, a także sprawozdania dotyczące ich wdrażania.

Komisja opiera się na tych dokumentach, aby upewnić się, że dana pomoc finansowa została wykorzystana przez państwa członkowskie zgodnie ze stosowanymi zasadami, które są konieczne, aby chronić interes finansowy UE. Z tego powodu niniejsze rozporządzenie wymienia informacje, które powinny się znaleźć w tych dokumentach.

Skądinąd niniejsze rozporządzenie ustala szczegółowe postanowienia dotyczące:

 • instytucji pośredniczących, instytucji zarządzających oraz instytucji certyfikujących,
 • kontroli operacji,
 • opisu i oceny systemów zarządzania i kontroli,
 • warunków, których należy przestrzegać w czasie przeprowadzania kontroli wyrywkowych przeprowadzanych na miejscu,
 • elementów, które należy uwzględnić w dokumentach księgowych i ścieżkach audytu.

Niezgodności

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na temat niezgodności, które były przedmiotem pierwszych ustaleń administracyjnych czy sądowych. Następnie informują ją o wszczętych procedurach dotyczących wszystkich, uprzednio stwierdzonych niezgodnościach, a także o wszystkich istotnych zmianach.

Każde państwo członkowskie zgłasza Komisji i innym uczestniczącym państwom członkowskim wszelkie wykryte nieprawidłowości lub podejrzenie ich wystąpienia, jeżeli istnieją obawy, że mogą one mieć w bardzo krótkim czasie negatywne oddziaływanie poza jego terytorium lub gdy w związku z nimi wystąpiły nowe nieprawidłowe praktyki.

Korekty finansowe

Kiedy państwo członkowskie nie przestrzega ustalonego poziomu docelowego publicznych wydatków strukturalnych w czasie okresu programowania, nie stosuje się żadnej korekty finansowej, jeśli różnica między osiągniętym poziomem jest mniejsza lub równa 3% ustalonego poziomu docelowego (progi minimalne).

Instrumenty inżynierii finansowej

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne i szczegółowe postanowienia dotyczące wszystkich instrumentów inżynierii finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej przyjmują postać operacji, które sprawiają, że inwestycje w przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich (MŚP), a także w partnerstwach publiczno-prywatnych, podlegają refundacji. Jeżeli z funduszy strukturalnych finansowane są działania obejmujące instrumenty inżynierii finansowej, plan operacyjny jest przedstawiany przez współfinansujących partnerów lub udziałowców.

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

Niniejsze rozporządzenie ustala szczegółowe postanowienia w zakresie kwalifikowalności programów operacyjnych w ramach celu europejskiej współpracy terytorialnej.

Kontekst

EFRR i FSE (fundusze strukturalne), a także Fundusz Spójności współfinansują projekty wdrażane na poziomie regionalnym lub lokalnym. Zadaniem funduszy strukturalnych jest m.in. zwiększenie konkurencyjności ekonomicznej, zwiększenie poziomu zatrudnienia i wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej między regionami europejskimi.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006

7.3.2007

-

Dz.U. L 45 z 15.2.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 846/2009

13.10.2009

-

Dz.U. L 250 z 23.9.2009

Rozporządzenie (WE) nr 832/2010

23.9.2010

-

Dz.U. L 248 z 22.9.2010

See also

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011

Top