Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Niniejszy komunikat przedstawia inicjatywę „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, która ma przyczynić się do wzmocnienia relacji między regionalną zbieżnością gospodarczą i modernizacją gospodarki. Dzięki przyznanemu budżetowi rzędu 375 mln euro, inicjatywa ta umożliwia dobrowolnym sieciom z uczestniczących państw członkowskich, regionom oraz miastom doświadczyć najlepszych praktyk mających wesprzeć unowocześnianie gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność. W efekcie stworzenia powiązań między tematycznymi programami rozwoju a programami polityki spójności testowane projekty są szybko rozpowszechniane w państwach członkowskich.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. Regiony na rzecz zmian gospodarczych [COM(2006) 675 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Przyspieszenie wzrostu oraz zwiększenie liczby miejsc pracy i poprawa ich jakości są osiągane przez Komisję w oparciu o partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Partnerstwo to przełożyło się na reformę wyrażoną przez wspólnotowy program lizboński oraz krajowe programy reform (KPR).

Strategiczne wytyczne wspólnotowe na lata 2007–2013 dla spójności oraz wytyczne dla inwestycji przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich mają na celu wzmocnienie partnerstwa dla wzrostu oraz zatrudnienia poprzez wyznaczenie preferowanych dziedzin działania w programach polityki spójności na lata 2007–2013.

Programy polityki spójności na lata 2007–2012 otrzymały wsparcie wspólnotowe równe 350 mld euro i dysponują 150 mld euro z inwestycji finansowanych przez publiczne źródła krajowe. Tego typu inwestycje powinny przyczyniać się do osiągnięcia modernizacji gospodarczej oraz poprawy konkurencyjności w kontekście partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W ten sposób nawiązuje się relacja między regionalną zbieżnością ekonomiczną a modernizacją gospodarki.

Inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”

W ramach europejskiej współpracy terytorialnej oraz programu rozwoju obszarów miejskich niniejszy komunikat przedstawia inicjatywę „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. Inicjatywa ta ma na celu wypróbowanie najlepszych praktyk, które przyczyniają się do wzmocnienia relacji między regionalną zbieżnością gospodarczą a modernizacją gospodarki.

Dzięki uzyskanemu budżetowi w wysokości 375 mln euro inicjatywa umożliwia dobrowolnym sieciom z uczestniczących państw członkowskich, regionom oraz miastom doświadczyć najlepszych praktyk, mających wesprzeć modernizację gospodarki i zwiększyć konkurencyjność.

Komisja proponuje dobrowolnym sieciom programy tematyczne, które wiążą się z unowocześnieniem gospodarczym oraz odnowioną strategią lizbońską. W ten sposób sieci mają możliwość bliższej współpracy z Komisją w obrębie tych tematów.

Sieci państw uczestniczących w inicjatywie wybierają tematy rozwoju, które je interesują i wykorzystują je następnie w ramach wspólnych sieci współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dzięki powiązaniom między tematycznymi programami rozwoju a zasadniczymi programami polityki spójności, testowane projekty są szybko rozpowszechniane w państwach członkowskich.

Opcja szybkiej ścieżki

W ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” uwzględniona została opcja szybkiej ścieżki. Wokół określonych tematów (związanych z modernizacją gospodarki oraz odnowioną strategią lizbońską) wybieranych i wprowadzanych przez Komisję tworzone są dobrowolne sieci. Opcja szybkiej ścieżki daje Komisji prawo inicjatywy i dzięki temu to ona odgrywa wiodącą rolę w szybkim rozpowszechnianiu pomysłów eksperymentów wybranych przez sieci na poziomie programów współfinansowanych przez EFRR.

Komunikacja

Aby zapewnić szybkie rozpowszechnianie pomysłów i wyników i najlepszych praktyk, ważne jest wdrożenie skutecznej komunikacji na temat inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. Przykładem tego typu działania może być organizowanie corocznych konferencji na temat udziału regionów w zmianach gospodarczych, udostępnienie nowej strony internetowej oraz ustanowienie corocznych nagród w zakresie innowacji.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. – Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2007

Top