Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polityka spójności i miasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Polityka spójności i miasta

Niniejszy komunikat proponuje działania mające na celu wsparcie długotrwałego i zrównoważonego wzrostu ekonomicznego obszarów miejskich, jak również działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa, wykluczenia oraz problemów środowiskowych w miastach. Określa przede wszystkim specyficzne aspekty wymiaru miejskiego, które są ważne w kontekście strategicznych wytycznych Wspólnoty na lata 2007–2013 w dziedzinie spójności.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lipca 2006 r. Polityka spójności i miasta – Rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach [COM(2006) 385 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007–2013 mają na celu przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wyznaczają preferowane obszary interwencji w programach operacyjnych na lata 2007–2013, podkreślając specyficzne potrzeby niektórych terytoriów, takich jak obszary miejskie oraz cele społeczne i środowiskowe.

Zrównoważonemu i długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu miast powinny towarzyszyć działania na rzecz redukcji ubóstwa, wykluczenia oraz problemów środowiskowych. Z tego powodu celem niniejszego komunikatu jest zaprezentowanie niektórych specyficznych aspektów wymiaru miejskiego ważnych w kontekście strategicznych wytycznych.

Niniejszy komunikat prezentuje i proponuje działania w wielu dziedzinach oraz odzwierciedla możliwości zastosowania funduszy strukturalnych. Powzięte działania są podzielone na sześć grup:

 • wzmocnienie atrakcyjności miast,
 • wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy,
 • tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy,
 • zarządzanie zróżnicowaniem wewnątrzmiejskim,
 • zarządzanie,
 • finansowanie odnowy terenów miejskich.

Przyciągające miasta

Miasta powinny przyciągać więcej inwestycji i tworzyć miejsca pracy, aby rozwiązać różne problemy i zwiększyć atrakcyjność. W tym celu należy uwzględnione cztery główne kwestie:

 • mobilność i dostępność transportu (np. miasto i region powinny zapewnić optymalne wykorzystanie całej infrastruktury transportowej),
 • dostęp do nowoczesnych, efektywnych i przystępnych usług i infrastruktury,
 • środowisko naturalne i fizyczne,
 • sektor kulturowy opierający się na ofercie infrastrukturalnej.

Wsparcie innowacji, przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy

Miasta mogą podejmować inicjatywy, aby wspierać innowacyjność, przedsiębiorczość oraz gospodarkę opartą na wiedzy. Ważne są w tej kwestii przede wszystkim działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również działania mające na celu wdrożenie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy na rzecz wzrostu. Przykładowymi działaniami mogą być:

 • poprawa infrastruktury gospodarczej i przyjęcie systemów zarządzania środowiskiem,
 • doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorstw,
 • współpraca między partnerami lokalnymi oraz dostęp do źródeł finansowania,
 • przygotowanie strategii innowacyjności dla całego regionu,
 • włączenie miast do projektów badawczo-rozwojowych (B+R) (7. Program Ramowy) i w zakresie społeczeństwa informacyjnego (inicjatywa i2010).

Zwiększenie liczby miejsc pracy i poprawa ich jakości

Osoby wysoko wykwalifikowane, jak i posiadające słaby stopień kwalifikacji są w miastach nadreprezentowane. A jednocześnie to miasta skupiają potrzeby i możliwości rozwoju. W ramach realizacji celu Konwergencja fundusze strukturalne mogą wspierać:

 • działania podjęte w celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnej oraz efektywności służb publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • inicjatywy na rzecz tworzenia miejsc pracy, zwalczania bezrobocia oraz tworzenia partnerstwa dla zatrudnienia i innowacyjności,
 • wzrost zatrudnienia poprzez podniesienie poziomu kształcenia i szkoleń.

Zróżnicowanie wewnątrzmiejskie

Dla dzielnic o niekorzystnej sytuacji, w których wysokiemu bezrobociu towarzyszą inne niesprzyjające warunki, niniejszy komunikat proponuje działania mające na celu:

 • promowanie włączenia społecznego i równości szans,
 • wspieranie bezpieczeństwa obywateli czego przykładem może być opracowanie polityki działania przeciw lokalnej przestępczości oraz tworzenie miejsc pracy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Zarządzanie

Aby polepszyć sposób zarządzania rozwojem miejskim, niniejszy komunikat proponuje działania mające na celu:

 • wdrożenie odpowiedniej współpracy między różnymi szczeblami samorządów, na przykład rozwijając partnerstwo między miastami, regionami oraz państwem lub wzmacniając koordynację między władzami miejskimi i wiejskimi oraz regionalnymi,
 • rozwijanie zintegrowanego podejścia zrównoważonego rozwoju np. rozwój długoterminowego planu dla wielu czynników zrównoważonego wzrostu oraz zatrudnienia,
 • zwiększenie uczestnictwa oraz wzmocnienie roli obywateli,
 • organizacja sieci wymiany dobrych doświadczeń.

Finansowanie odnowy terenów miejskich

Projekty rozwoju miejskiego będą mogły być wspierane w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Komunikat sugeruje również pomoc płynącą z nowych instrumentów finansowych JASPERS, JEREMIE oraz JESSICA, jak również z partnerstwa publiczno-prywatnego.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r., w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2007

Top