Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)

Dotychczas realizacja transnarodowych projektów na szczeblach regionalnych i lokalnych była złożonym i długotrwałym przedsięwzięciem, często wymagającym negocjacji traktatów dwustronnych przez rządy krajowe. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) zostało po raz pierwszy powołane w 2007 r. w celu upowszechniania prac międzyregionalnych.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

STRESZCZENIE

EUWT to podmioty prawne ustanowione w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej w ramach Unii Europejskiej (UE). Pozwalają one władzom regionalnym i lokalnym (w mniejszych i scentralizowanych państwach również władzom krajowym) oraz przedsiębiorstwom publicznym z innych państw członkowskich na ustanawianie ugrupowań wyposażonych w osobowość prawną wspólnie świadczących usługi. Państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo potencjalnych członków na terenie swoich krajów.

W 2013 roku w celu wyjaśnienia i ułatwienia ustanawiania i prowadzenia prac EUWT pierwotne przepisy - rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 - zostały zmienione przez rozporządzenie (UE) nr 1302/2013.

Konwencja, zasięg terytorialny i cele

Cele i zadania EUWT są określone w obowiązkowej konwencji współpracy, która jest sporządzana z inicjatywy jej członków. EUWT może wdrażać programy współfinansowane przez UE lub jakiekolwiek inne projekty oparte na współpracy transgranicznej z finansowaniem UE lub bez niego. Z zasady EUWT składa się z przynajmniej dwóch państw członkowskich, jednakże w przypadku zaangażowania krajów sąsiedzkich oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) stosuje się specjalne reguły. Konwencja określa zadania, czas trwania i warunki rozwiązania EUWT. Prawem właściwym dla stosowania konwencji jest prawo państwa, w którym znajduje się oficjalna siedziba EUWT.

Statut

Określa on między innymi:

  • organy EUWT, ich kompetencje i zasady funkcjonowania;
  • procedury decyzyjne i język lub języki robocze;
  • zasady funkcjonowania i zatrudnienia;
  • zasady finansowego wkładu członków, zasady rachunkowe, audytorskie i budżetowe.

Uzyskanie osobowości prawnej

W terminie 10 dni roboczych od rejestracji lub opublikowania statutu i konwencji w państwie, na terenie którego znajduje się oficjalna siedziba EUWT, powiadamia ono Komitet Regionów (KR), który prowadzi rejestr EUWT. KR przekazuje informacje do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, który publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym stwierdzające ustanowienie EUWT.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006

1.8.2006

-

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

Akt zmieniający

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013

21.12.2013Stosowanie: 22.6.2014

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Dz.U. L 347 z 20.12.2013)

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014

Top