Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fundusz Spójności (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fundusz Spójności (2007–2013)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Spójności, który będzie współfinansował inwestycje w zakresie środowiska i transeuropejskich sieci transportowych w dziesięciu nowych państwach członkowskich oraz w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Fundusz wpisuje się w cel „Konwergencja” zreformowanej polityki wspólnotowej na lata 2007–2013.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 [Dz.U. L 210 z 31.7.2006].

STRESZCZENIE

Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2007–2013 zakładają, że Fundusz Spójności wspiera działania w ramach celu Konwergencja. Istotą tego celu jest przyspieszenie zbieżności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów za pomocą poprawy warunków wzrostu i zatrudnienia.

Maksymalny wkład finansowy Funduszu Spójności w wydatkach publicznych współfinansowanych w państwach członkowskich jest ustalony na 85%.

Misja

Celem Funduszu Spójności jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (UE) na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Dziedziny działania

Dziedziny działania Funduszu Spójności są następujące:

  • środowisko (w ramach priorytetów polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska określonych w programie politycznym i programie działania w zakresie ochrony środowiska. W tym kontekście Fundusz może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem i z transportem niepowiązanym z sieciami transeuropejskimi),
  • transeuropejskie sieci transportowe, m.in. projekty priorytetowe o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Warunkowość

Wsparcie finansowe Funduszu jest warunkowe, gdyż Rada może:

  • uznać, że deficyt publiczny w danym państwie członkowskim jest zbyt wysoki,
  • stwierdzić, że dane państwo członkowskie nie podjęło żadnych skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Komisji. Rada może podjąć decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z Funduszu wobec danego państwa członkowskiego.

Kwalifikowalność wydatków

Chociaż kwalifikowalność wydatków musi być ustanawiana na poziomie krajowym, to niniejszy regulamin wylicza wydatki, które nie są kwalifikowalne w ramach Funduszu Spójności:

  • podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT),
  • odsetki od zadłużenia,
  • zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  • mieszkalnictwo,
  • likwidacja elektrowni jądrowych.

Kontekst

Pozostałe przepisy dotyczące polityki spójności na lata 2007–2013 znajdują się w czterech rozporządzeniach dotyczących:

Polityka spójności na lata 2007–2013 opiera się na porozumieniu międzyinstytucjonalnym i ramach finansowych na lata 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 sierpnia 2006 r. Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 zostaje uchylone ze skutkiem na ten sam dzień. Niniejsze rozporządzenie musi zostać ponownie rozpatrzone do 31 grudnia 2013 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

1.8.2006

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

AKTY POWIĄZANE

REGIONY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Decyzja Komisji 2007/188/WE z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 jeśli chodzi o Bułgarię i Rumunię [Dz.U. L 87 z 28.3.2007].

Decyzja Komisji 2006/596/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Decyzja Komisji 2006/595/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

INDYKATYWNY PODZIAŁ MIĘDZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Decyzja Komisji 2006/594/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

STRATEGICZNE WYTYCZNE DLA WSPÓLNOTY

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

Projekt strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia został przyjęty przez Radę 6 października 2006 r. Te strategiczne wytyczne stanowią indykatywne ramy dla prowadzenia polityki spójności i interwencji Funduszu w latach 2007–2013.

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. - Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁAŃ

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2006) [COM(2007) 678 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2005) [COM(2006) 635 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2004) [COM(2005) 544 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2003) [COM(2004) 766 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2002) [COM(2003) 697 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2008

Top