Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013

Strategiczne wytyczne dla Wspólnoty są ważnym elementem dla nowej polityki spójności po 2007 r. Na podstawie strategicznych wytycznych państwa członkowskie ustalają własne priorytety w zakresie polityki spójności. Wytyczne przyczyniają się do realizacji innych priorytetów wspólnotowych, szczególnie tych wynikających ze strategii lizbońskiej oraz z wytycznych zintegrowanych dla wzrostu i zatrudnienia. Odnoszą się głównie do inwestycji, zatrudnienia, wiedzy i innowacji, spójności terytorialnej oraz współpracy.

AKT

Decyzja Rady nr. 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

STRESZCZENIE

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności po 2007 r. mają dwa cele:

 • wzmocnienie wymiaru strategicznego polityki spójności. Priorytety wspólnotowe są tym samym lepiej zintegrowanie z narodowymi oraz regionalnymi programami rozwoju,
 • zapewnienie większego przystosowania polityki spójności w terenie. Wyraża się to poprzez wzmocniony dialog partnerstwa zawartego między Komisją, państwami członkowskimi i regionami. Co więcej, wprowadzono bardziej przejrzysty podział odpowiedzialności między Komisją, państwami członkowskimi oraz Parlamentem Europejskim.

Ożywienie strategii lizbońskiej

Po posiedzeniu Rady w marcu 2005 r. strategia lizbońska została ożywiona poprzez partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia. Z punktu widzenia tej strategii polityka spójności powinna koncentrować się na promocji zrównoważonego i długotrwałego wzrostu, konkurencyjności oraz zatrudnieniu.

Strategiczne wytyczne wskazują dziedziny, w których polityka spójności może przyczynić się do realizacji innych priorytetów wspólnotowych szczególnie tych, wynikających ze strategii lizbońskiej. Są one również zgodne ze zintegrowanymi wytycznymi w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Priorytety strategicznych wytycznych

Strategiczne wytyczne koncentrują się wokół trzech priorytetów:

 • zwiększanie atrakcyjności regionów i miast państw członkowskich,
 • wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
 • tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

Strategiczne wytyczne na lata 2007–2013

Na podstawie tych priorytetów wytyczne obierają za cel:

 • uczynienie z Europy oraz jej regionów atrakcyjniejszego miejsca dla inwestycji i zatrudnienia,
 • rozwój wiedzy i innowacji,
 • stworzenie większej ilości miejsc pracy o lepszej jakości,
 • uwzględnienie wymiaru terytorialnego polityki spójności.

Inwestycje i zatrudnienie

Niniejszy komunikat wyróżnia trzy grupy działań, dzięki którym Europa i jej regiony staną się miejscem atrakcyjniejszym dla inwestycji i zatrudnienia.

Po pierwsze, musi nastąpić poszerzenie oraz ulepszenie infrastruktury transportu. W tym celu państwa członkowskie powinny dać pierwszeństwo 30 projektom o znaczeniu europejskim, przewidując inwestycje w połączenia o drugorzędnym znaczeniu. Co więcej, należy wspierać dostępność infrastruktury kolejowej oraz połączenia terenów śródlądowych z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Dotyczy to także wymiaru środowiskowego sieci transportowych i rozwoju transportu morskiego na krótkich trasach.

Po drugie, współdziałanie między ochroną środowiska i wzrostem gospodarczym musi być wzmocnione, aby zapewnić długotrwały wzrost gospodarczy, innowacyjność oraz tworzenie miejsc pracy. W tym celu komunikat zaleca inwestowanie w infrastrukturę, w tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorstw oraz ich personelu, a także wdrożenie zarządzania ryzykiem. Co więcej, powinny być uwzględnione zobowiązania podjęte przez UE w Kioto.

Po trzecie, zależność od tradycyjnych źródeł energii powinna być zredukowana poprzez ulepszenie efektywności energetycznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wiedza i innowacyjność

Celach związane ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem wymagają zmian strukturalnych w gospodarce w kierunku działalności opartej na wiedzy. Aby to osiągnąć, należy:

 • zwiększyć i polepszyć inwestycje w badania naukowe oraz rozwój technologiczny (B+R), w szczególności w sektorze prywatnym (np. rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami),
 • ułatwić wprowadzanie innowacji i promowanie powstawania przedsiębiorstw, czego głównym celem jest tworzenie warunków, które wspierają tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie nowej wiedzy (przedsiębiorczość),
 • promować społeczeństwo informacyjne oraz upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach i wśród odbiorców indywidualnych,
 • poprawić dostęp do finansowania poprzez tworzenie narzędzi inżynierii finansowej, przy jednoczesnym wspieraniu instrumentów finansowych innych niż dotacje.

Zatrudnienie

Aby utworzyć większą liczbę lepszych miejsc pracy, polityka spójności musi obrać za cel rozwiązanie problemów wyraźnie określonych w europejskiej strategii dla zatrudnienia. Szczególnie ważne jest włączenie do rynku pracy większej liczby osób oraz utrzymanie ich przy aktywności zawodowej, modernizując systemy ochrony socjalnej.

Co więcej, należy zwiększyć zdolności dostosowawcze pracowników oraz elastyczność rynku pracy, wzmacniając inwestycje w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności. W związku z tymi środkami muszą być rozwinięte zdolności administracyjne urzędów oraz służb publicznych, jak również utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności aktywnej zawodowo.

Spójność terytorialna i współpraca

Polityka spójności musi dostosować się do specyficznych potrzeb i właściwości różnych obszarów w zależności od ich problemów i szans wynikających z położenia geograficznego. Wymiar terytorialny opiera się szczególnie na następujących tematach:

 • wkład miast (obszarów miejskich) we wzrost gospodarczy i zatrudnienie (np. w celu promowania przedsiębiorczości, lokalnego zatrudnienia i wzrostu),
 • wspieranie dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich (np. współpraca między politykami strukturalnymi zatrudnienia i rozwoju obszarów wiejskich),
 • współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna, przy równoczesnym akcentowaniu celów wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. – Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRATEGIA LIZBOŃSKA

Komunikat Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r. na Wiosenne Posiedzenie Rady Europejskiej – Wdrażanie nowej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. – Rok wyników [COM(2006) 816 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2006 r. [COM(2006) 697 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 12 października 2006 r. Europa nowoczesna i sprzyjająca innowacjom [COM(2006) 589 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji na Wiosenne Posiedzenie Rady Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. Czas zrobić krok do przodu – Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [COM(2006) 30 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 20 października 2005 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie – Dokument Komisji przygotowany na październikowe spotkanie szefów rządów i państw [COM(2005) 525 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. – Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński [COM(2005) 330 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2007

Top