Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priorytety operacyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priorytety operacyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

STRESZCZENIE

Jako bank UE, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udziela finansowania i dzieli się wiedzą fachową na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Jego udziałowcami jest 28 krajów UE, a wspierane przez Bank projekty przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej. Priorytety Banku na przyszłość wyrażono w operacyjnym planie działań na lata 2015–2017.

JAKIE SĄ CELE OPERACYJNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2015–17?

Zatwierdzony w kwietniu 2015 r. plan opisuje szczegółowo koncepcje najlepszego sposobu wykorzystania przez EBI jego zasobów w celu finansowania projektów, w tym wsparcia udzielanego w ramach planu inwestycyjnego dla Europy, który najprawdopodobniej zostanie objęty dodatkową gwarancją poręczoną z budżetu UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Inwestycje na rzecz odbudowy konkurencyjności UE

EBI jest dobrze przygotowany do udzielania wsparcia dla wzrostu inwestycji, wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej, utrzymania zatrudnienia i do ogrywania kluczowej roli w odbudowie konkurencyjności UE.

Bank nadal charakteryzuje się dużą elastycznością względem środowiska gospodarczego i sprawdza się w roli „banku UE”. Zostało to potwierdzone wraz z zatwierdzeniem podwyższenia kapitału w 2012 r. Umożliwia to finansowanie dodatkowych rentownych projektów inwestycyjnych na terenie całej UE sięgające 180 mld EUR w latach 2013–2015, ze szczególnym naciskiem na projekty mające na celu pobudzanie stabilnego długotrwałego wzrostu i zatrudnienia. EBI jest na drodze ku realizacji, a nawet przekroczeniu tych celów i nadal zamierza odgrywać rolę katalizatora w kontekście bieżących wyzwań w obszarze inwestycji i konkurencyjności stojących przed UE.

EBI planuje utrzymać znaczącą wielkość udzielanych pożyczek w latach 2015–2017, w tym zasadniczych antycyklicznych wkładów na rzecz wsparcia działalności inwestycyjnych w UE.

Poza UE Bank nadal będzie się mocno angażować we wsparcie polityki UE i promocję pobudzanego przez sektor prywatny wzrostu, zarówno poprzez wspieranie dostępu do finansowania dla MŚP i rozwój bardzo potrzebnej infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz udzielanie wsparcia w formie porad i wsparcia natury technicznej.

Strategiczne partnerstwo między EBI a Komisją Europejską

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) stanowi partnerstwo strategiczne między Komisją Europejską a EBI wykorzystywane przez grupę EBI (EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny — EFI) do usuwania nieprawidłowości na rynku za sprawą wsparcia ograniczania ryzyka związanego z realizacją projektów, co ma na celu zachęcanie do kolejnych inwestycji.

Wkład EBI w nową inicjatywę wyniesie 5 mld EUR, dodatkowo zostanie ona objęta gwarancją z budżetu UE w wysokości 16 mld EUR. Pozwoli to EFIS na uruchomienie dodatkowych inwestycji o wartości co najmniej 315 mld EUR w latach 2015–2017.

Wysoka wartość dodana udzielania pożyczek

EBI udziela pożyczek organom sektora publicznego i spółkom prywatnym. Aby uzyskać wsparcie z Banku, projekt musi przyczyniać się do realizacji celów UE oraz być wykonalny pod względem ekonomicznym, technicznym, finansowym i środowiskowym.

KONTEKST

Utworzony w 1958 r. EBI jest bankiem UE realizującym pożyczki długoterminowe. W 1994 r. ustanowiono EFI, który ma na celu wspieranie tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o dużym potencjale wzrostu oraz tych działających w sektorze nowych technologii. EBI jest głównym udziałowcem i operatorem EFI. W 2000 r. stworzono grupę EBI, w skład której wchodzą EBI i EFI. W ramach grupy EBI udziela średnio- i długoterminowych pożyczek bankowych, zaś EFI specjalizuje się w działalności związanej z kapitałem wysokiego ryzyka i w udzielaniu gwarancji MŚP.

AKT

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Operacyjny plan działań na lata 2015–2017 z dnia 8 maja 2015 r.

AKTY POWIĄZANE

Artykuł 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 — Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1–38)

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015

Top