Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) ustanowiła Fundusz Solidarności, aby w sposób wydajny i elastyczny móc reagować na przypadki wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych w państwach członkowskich lub w państwach starającym się o przystąpienie do UE.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

Utworzony w 2002 r. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) przekazuje pomoc finansową państwom UE dotkniętym poważnymi klęskami żywiołowymi. Zgodnie z nowymi, przyjętymi w 2014 r. przepisami (rozporządzenie (UE) nr 661/2014) procedury robocze zostały uproszczone, a kryteria kwalifikowalności objaśnione i rozszerzone tak, aby obejmowały także susze.

Warunki podjęcia interwencji

FSUE może dostarczyć wsparcia finansowego, o ile całkowite szkody wyrządzone przez katastrofę naturalną przekraczają niższą z następujących kwot: 3 mld EUR (według cen z 2011 r.) lub 0,6% dochodu narodowego brutto danego kraju.

Pomimo iż głównym celem jest pomoc na wypadek poważnych klęsk żywiołowych, fundusz przewiduje również pomoc dla mniejszych regionalnych klęsk żywiołowych, dla których próg kwalifikowalności wynosi 1,5% produktu krajowego brutto (PKB) regionu. Jeśli jest to region najbardziej oddalony, wtedy próg kwalifikowalności wynosi 1% PKB regionu.

Strategie zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania ryzykiem

Poprzez nałożenie wymogu składania sprawozdań przed i po aplikacji nowe przepisy zachęcają państwa UE do wprowadzania strategii zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych. W przypadku powtarzającego się zaniechania obowiązku wdrożenia przepisów UE dotyczących zapobiegania klęskom żywiołowym kraje poszkodowane narażają się na zmniejszenie kwoty pomocy lub odmowę przyznania środków.

Kwalifikujące się państwa

Na pomoc z FSUE mogą liczyć państwa UE oraz państwa starające się o przystąpienie do UE.

Do czego jest wykorzystywany FSUE?

FSUE uzupełnia wewnętrzne wydatki danego państwa służące finansowaniu niezbędnych działań nadzwyczajnych. Należą do nich:

  • przywrócenie istotnej infrastruktury, np. w obszarach energii, wodociągów, zdrowia i szkolnictwa;
  • zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb;
  • zapewnienie infrastruktury prewencyjnej, na przykład wałów przeciwpowodziowych;
  • zapewnienie środków ochrony dziedzictwa kulturowego;
  • działania związane z oczyszczaniem obszarów dotkniętych katastrofą.

Szkody w zakresie własności prywatnej lub utraty dochodu, od których można się ubezpieczyć, nie podlegają dofinansowaniu z funduszu.

Wnioski o pomoc

Państwo dotknięte klęską żywiołową musi w ciągu 12 tygodni od tego zdarzenia złożyć wniosek do Komisji Europejskiej. Zaproponowana przez Komisję pomoc finansowa musi następnie zostać zatwierdzona przez Radę i Parlament Europejski.

Budżet

FSUE finansowany jest poza regularnym budżetem UE (tj. z dodatkowych środków zgromadzonych przez państwa UE). Maksymalny roczny budżet wynosi 500 mln EUR (według cen z 2011 r.); do tej kwoty należy doliczyć wszelkie środki pozostałe z roku poprzedzającego.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002

15.11.2002

-

Dz.U. L 311 z 14.11.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 661/2014

28.6.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014

AKTY POWIĄZANE

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dziennik Urzędowy C 373 z 20.12.2013).

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2014

Top