Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

W niniejszej dyrektywie dokonuje się rozróżnienia między różnymi rodzajami wyrobów tytoniowych i jej celem jest harmonizacja struktury i stawek podatku akcyzowego stosowanych w Unii Europejskiej (UE) do takich produktów.

AKT

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostają zasady ogólne harmonizacji struktury i stawek podatku akcyzowego, który jest nakładany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) na wyroby tytoniowe.

Do celów niniejszej dyrektywy termin „wyroby tytoniowe” obejmuje:

  • papierosy,
  • cygara i cygaretki,
  • tytoń do palenia, tytoń drobno krojony do skręcania papierosów oraz inny tytoń do palenia.

Przepisy mające zastosowanie do papierosów

Papierosy wyprodukowane w UE i te przywożone z państw trzecich podlegają proporcjonalnemu podatkowi akcyzowemu obliczonemu według maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży, włączając opłaty celne, a także specyficznemu podatkowi akcyzowemu obliczonemu na sztukę wyrobu. Państwa członkowskie mogą jednak wyłączyć opłaty celne z podstawy obliczania proporcjonalnego podatku akcyzowego nakładanego na papierosy.

Stawka proporcjonalnego podatku akcyzowego oraz kwota specyficznego podatku akcyzowego muszą być takie same dla wszystkich papierosów.

Udział specyficznego składnika podatku akcyzowego w kwocie całego obciążenia podatkowego na papierosy jest ustalany w odniesieniu do średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży oblicza się w odniesieniu do całkowitej wartości wszystkich papierosów dopuszczonych do konsumpcji, na podstawie detalicznej ceny sprzedaży obejmującej wszystkie podatki, podzielonej przez całkowitą liczbę papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży należy określić do dnia 1 marca każdego roku na podstawie danych dotyczących dopuszczeń do konsumpcji, które miały miejsce w poprzednim roku kalendarzowym.

Specyficzny składnik podatku akcyzowego musi wynosić nie mniej niż 5 % i nie więcej niż 76,5 % wielkości całego obciążenia podatkowego wynikającego z dodania specyficznego podatku akcyzowego i proporcjonalnego podatku akcyzowego oraz podatku od wartości dodanej (VAT) nałożonych na średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży. Od dnia 1 stycznia 2014 r. specyficzny składnik musi wynosić nie mniej niż 7,5 % i nie więcej niż 76,5 %. W przypadku gdy następuje zmiana średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów w państwie członkowskim, doprowadzając tym samym specyficzny składnik podatku akcyzowego do poziomu poniżej 5 % lub 7,5 %, w zależności od przypadku, lub powyżej 76,5 % całkowitego obciążenia podatkowego, państwo członkowskie, którego to dotyczy, może powstrzymać się od dostosowania kwoty specyficznego podatku akcyzowego do dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym zaistniała zmiana.

Państwa członkowskie mogą nakładać minimalny podatek akcyzowy na papierosy.

Państwa członkowskie muszą stosować do papierosów minimalne podatki konsumpcyjne. Podatek ten zawiera specyficzny podatek akcyzowy od sztuki produktu, proporcjonalny podatek akcyzowy obliczany na podstawie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży i VAT proporcjonalny do detalicznej ceny sprzedaży.

Całkowity podatek akcyzowy od papierosów to podatek specyficzny i podatek proporcjonalny z wyłączeniem VAT i wynosi co najmniej 57 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Taki podatek akcyzowy wynosi nie mniej niż 64 EUR za 1000 papierosów, niezależnie od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży. Państwa członkowskie, które nakładają podatek akcyzowy wynoszący co najmniej 101 EUR za 1000 papierosów, nie muszą spełniać wymogu 57 %.

W przypadku gdy państwo członkowskie podwyższa stawkę VAT w odniesieniu do papierosów, może ono obniżyć całkowity podatek akcyzowy do kwoty równej wzrostowi stawki VAT wyrażonej jako procent średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.

Przepisy mające zastosowanie do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy

Państwa członkowskie stosują podatek akcyzowy do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy, który może być:

  • podatkiem proporcjonalnym naliczonym na podstawie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży każdego produktu,
  • specyficznym podatkiem wyrażonym w kwocie od kilograma lub od 1000 sztuk,
  • połączeniem elementu proporcjonalnego z elementem specyficznym.

Całkowity podatek akcyzowy musi być co najmniej równowartością stawek lub kwot minimalnych określonych dla:

  • cygar lub cygaretek: 5 % detalicznej ceny sprzedaży, włączając wszystkie podatki lub 12 EUR za 1000 sztuk lub za kilogram,
  • tytoniu drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów: 40 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży lub 40 EUR za kilogram,
  • innego tytoniu do palenia: 20 % detalicznej ceny sprzedaży, włączając wszystkie podatki lub 22 EUR za kilogram.

Maksymalna detaliczna cena sprzedaży

Producenci, ich przedstawiciele lub uprawnieni pełnomocnicy w UE oraz importerzy tytoniu z państw trzecich mają swobodę w ustalaniu maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży dla każdego ze swoich wyrobów, dla każdego z państw członkowskich, w którym dane wyroby mają być dopuszczone do konsumpcji. Nie może to jednakże utrudniać wprowadzania w życie krajowych regulacji prawnych odnoszących się do kontroli poziomu cen lub przestrzegania nałożonych cen, pod warunkiem że są one zgodne z ustawodawstwem unijnym.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2011/64/UE

1.1.2011

-

Dz.U. L 176 z 5.7.2011

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2011

Top