Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwolnienia podatkowe: przywóz na stałe majątku prywatnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Zwolnienia podatkowe: przywóz na stałe majątku prywatnego

Na mocy niniejszej dyrektywy wprowadzone zostają zwolnienia podatkowe w celu usunięcia barier podatkowych przy sprowadzaniu przez osoby fizyczne majątku osobistego z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) do drugiego.

AKT

Dyrektywa Rady2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa przewiduje zwolnienie majątku osobistego sprowadzanego na stałe z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) przez osoby fizyczne z podatków konsumpcyjnych, które zwykle są nakładane w takich sytuacjach. Majątek osobisty oznacza majątek na użytek osobisty danych osób bądź ich rodziny. Taki majątek nie może mieć charakteru handlowego, ani być wykorzystywany do działalności gospodarczej. Jednakże narzędzia wykorzystywane przy wykonywaniu zawodu przez dane osoby stanowią także majątek osobisty.

Zwolnienie dotyczące sprowadzania koni wierzchowych, pojazdów mechanicznych (łącznie z przyczepami), przyczep turystycznych, domów przewoźnych, łodzi rekreacyjno-wypoczynkowych i prywatnych samolotów przysługuje tylko w przypadku, gdy osoba fizyczna zmienia swoje miejsce stałego zamieszkania na państwo członkowskie przeznaczenia. Dla celów niniejszej dyrektywy „miejsce stałego zamieszkania” oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa zwykle (przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym), ze względu na więzi osobiste i zawodowe, a w przypadku osoby niezwiązanej z danym miejscem zawodowo, ze względu na więzi osobiste, które wskazują na istnienie ścisłych związków pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.

Sprowadzone pojazdy mechaniczne (łącznie z przyczepami), przyczepy turystyczne, domy przewoźne, łodzie rekreacyjno-wypoczynkowe i prywatne samoloty nie mogą być zbywane, wynajmowane ani wypożyczane przez okres 12 miesięcy po ich nieopodatkowanym sprowadzeniu, z wyjątkiem okoliczności należycie uzasadnionych przed właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia.

Sprowadzenie majątku może odbywać się raz lub kilka razy z któregokolwiek z następujących powodów:

  • w związku z przeniesieniem miejsca stałego zamieszkania: cały majątek należy sprowadzić w ciągu 12 miesięcy po przeniesieniu miejsca stałego zamieszkania,
  • w związku z wyposażaniem lub opuszczaniem drugorzędnego miejsca zamieszkania: majątek musi być przywożony na potrzeby wyposażenia drugorzędnego miejsca zamieszkania, a dana osoba musi być właścicielem drugorzędnego miejsca zamieszkania lub wynajmować je na okres co najmniej 12 miesięcy,
  • po zawarciu małżeństwa: majątek należy sprowadzić w ciągu dwóch miesięcy przed przewidywaną datą ślubu i do czterech miesięcy po dacie ślubu. Konieczne jest również przedstawienie dowodu zawarcia małżeństwa,
  • nabyty w drodze dziedziczenia: majątek należy sprowadzić nie później niż dwa lata po dacie wejścia w posiadanie majątku. Konieczne jest również przedstawienie dowodu na to, że majątek został nabyty w drodze dziedziczenia.

Z wyjątkiem określonych towarów państwa członkowskie mają prawo do zachowania lub wprowadzenia korzystniejszych warunków przyznawania zwolnień podatkowych niż wymienione w niniejszej dyrektywie.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/55/WE

30.6.2009

-

Dz.U. L 145 z 10.6.2009

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2011

Top