Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ogólne zasady dotyczące przechowywania i przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ogólne zasady dotyczące przechowywania i przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostały wspólne zasady dotyczące wyrobów objętych podatkiem akcyzowym w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu, a zatem właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostały ogólne zasady dotyczące podatków akcyzowych nakładanych na konsumpcję następujących wyrobów:

Wyroby te podlegają opodatkowaniu akcyzą w momencie:

 • ich produkcji, w tym, w stosownych przypadkach, ich wydobycia na terytorium Unii Europejskiej (UE),
 • ich importu na terytorium UE.

Państwa członkowskie mogą również nakładać podatki na następujące wyroby, pod warunkiem że nakładanie takich podatków nie powoduje zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic:

 • wyroby inne niż wyroby akcyzowe,
 • świadczenie usług, w tym związanych z wyrobami akcyzowymi, które to podatki nie mają charakteru podatków obrotowych.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie na terytorium UE, z wyłączeniem następujących terytoriów:

 • Wyspy Kanaryjskie,
 • francuskie departamenty zamorskie,
 • Wyspy Alandzkie,
 • Wyspy Normandzkie.

Obowiązek podatkowy, zwrot, zwolnienie

Podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim dopuszczenia do konsumpcji. Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego jest zazwyczaj uprawniony prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca.

Państwa członkowskie mogą umorzyć lub zwrócić podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji. Państwa członkowskie mogą określić stosowne zasady, pod warunkiem że taki zwrot lub umorzenie nie skutkuje powstaniem nowej klasy zwolnienia (zob. następny akapit).

Wyroby akcyzowe są zwolnione z podatku akcyzowego w przypadkach, kiedy mają być wykorzystywane:

 • w kontekście stosunków dyplomatycznych lub konsularnych,
 • przez organizacje międzynarodowe,
 • przez siły zbrojne państwa,
 • przez brytyjskie siły zbrojne stacjonujące na Cyprze,
 • do konsumpcji zgodnie z umową zawartą z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Państwa członkowskie mogą ponadto zwalniać z podatku akcyzowego wyroby akcyzowe dostarczane przez sklepy wolnocłowe , które to wyroby są przewożone w osobistym bagażu podróżnych udających się drogą powietrzną lub morską na terytorium państwa trzeciego.

Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie

Przepisy dotyczące produkcji, przetwarzania i przechowywania wyrobów akcyzowych określane są przez każde państwo członkowskie. Jeżeli podatek akcyzowy nie został zapłacony, czynności te mają miejsce w składzie podatkowym .

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium UE ze składu podatkowego lub z miejsca importu do innego składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy , miejsca wywozu z UE lub beneficjenta zwolnienia określonego powyżej (stosunki dyplomatyczne lub konsularne, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne itd.). Przemieszczanie wyrobów akcyzowych musi być z zasady dokonywane na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego.

Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki mogą wymagać złożenia przez uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego gwarancji na pokrycie ryzyka związanego z przemieszczeniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zasadniczo taką gwarancję może złożyć także inna osoba.

Przemieszczanie i opodatkowanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji

Podatek akcyzowy jest wymagalny tylko w państwie członkowskim, w którym wyroby akcyzowe zostały nabyte przez osoby prywatne na użytek własny i przewożone przez nie z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. W celu ustalenia, czy wyroby akcyzowe są przeznaczone na użytek własny danej osoby prywatnej, państwa członkowskie biorą pod uwagę:

 • status handlowy posiadacza wyrobów,
 • miejsce umieszczenia wyrobów akcyzowych,
 • wszelkie dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych,
 • rodzaj wyrobów akcyzowych,
 • ilość wyrobów akcyzowych.

W przypadku gdy wyroby akcyzowe dopuszczone do konsumpcji w jednym państwie członkowskim są przechowywane do celów handlowych w innym państwie członkowskim, podlegają one podatkowi akcyzowemu w tym drugim państwie członkowskim. Podatek akcyzowy zapłacony w pierwszym państwie członkowskim może zostać zwrócony.

W przypadku sprzedaży na odległość z jednego państwa członkowskiego do drugiego, sprzedawca lub jego przedstawiciel zobowiązani są zapłacić podatek akcyzowy w państwie członkowskim przeznaczenia.

Państwa członkowskie mogą wymagać oznaczania wyrobów akcyzowych za pomocą oznaczeń podatkowych lub krajowych znaków identyfikacyjnych.

Dyrektywa 2008/118/WE uchyla dyrektywę 92/12/WE z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/118/WE

15.1.2009

1.4.2010

Dz.U. L 9 z 14.1.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/12/UE

27.2.2010

1.1.2011

Dz.U. L 50 z 27.2.2010

Dyrektywa 2013/61/UE

1.1.2014

1.1.2015

Dz.U. L 353 z 28.12.2013

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014

Top