Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan działania w zakresie walki z oszustwami związanymi z podatkiem od wartości dodanej (VAT) w Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Plan działania w zakresie walki z oszustwami związanymi z podatkiem od wartości dodanej (VAT) w Unii Europejskiej

Przedstawiony w tym dokumencie krótkoterminowy plan działania jest pierwszym krokiem w kierunku ściślejszej skoordynowanej strategii w sprawach podatkowych w Unii Europejskiej. Ma on na celu wdrożenie trzech podstawowych rodzajów środków zapewniających lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi, wzmocnienie współpracy administracyjnej między nimi oraz wzmocnienie współpracy w zwalczaniu nadużyć finansowych i fakturowania.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skoordynowanej strategii mającej na celu poprawę walki z oszustwami związanymi z podatkiem od wartości dodanej w Unii Europejskiej [KOM(2008) 807 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja Europejska przedstawia krótkoterminowy plan mający na celu osiągnięcie skoordynowanej strategii w walce z oszustwami podatkowymi na rynku wewnętrznym, proponując trzy typy środków działania.

Zakres zastosowania

Niniejszy komunikat dotyczy walki z oszustwami związanymi z podatkiem od wartości dodanej i ściąganiem tego podatku.

Zapobieganie oszustwom związanym z podatkiem od wartości dodanej

W celu zapobiegania oszustwom związanym z podatkiem od wartości dodanej Komisja proponuje pakiet środków zmierzających do wzmocnienia systemów podatkowych oraz współpracy w dziedzinie podatków.

Komisja proponuje wprowadzenie w pierwszej kolejności minimalnych norm wspólnotowych w dziedzinie rejestracji i wyrejestrowywania podmiotów gospodarczych w systemie wymiany informacji o VAT (VIES), aby poprawić wiarygodność informacji zawartych w tym systemie.

Podmioty gospodarcze powinny również mieć możliwość uzyskania drogą elektroniczną potwierdzenia nazwy i adresu partnera handlowego będącego płatnikiem VAT.

Przewiduje się również harmonizację i uproszczenie zasad fakturowania w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw i ułatwienia kontroli. Obejmują one, na przykład, wspólne okresy przechowywania i zharmonizowanie zasad dotyczących daty wystawienia faktury.

Ponadto konieczne jest ujednolicenie pojęcia terminu wymagalności dla opłat z tytułu podatku VAT od dostaw towarów i usług we Wspólnocie w celu zapewnienia, że przekazywanie informacji odbywa się w tym samym czasie w obu zainteresowanych państwach członkowskich.

Wykrywanie nadużyć związanych z VAT

W celu poprawy wykrywania oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej Komisja zamierza przyjąć środki mające na celu zwiększenie efektywności administracji podatkowej, w szczególności w celu wspierania lepszego przekazywania pomiędzy państwami członkowskimi informacji na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Proponowane są również zasady w zakresie zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie w celu lepszej obsługi tych transakcji.

Komisja dąży także do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie współpracy administracyjnej ze względu na ważność wymieniania niektórych informacji w sposób automatyczny. Wiele działań finansowanych w ramach programu Fiscalis zostało już w tym celu wdrożonych.

Proponuje się stworzenie ram prawnych umożliwiających właściwym organom państw członkowskich zyskiwanie automatycznego dostępu do konkretnych danych dotyczących identyfikacji i działalności podmiotu zawartych w bazie danych innego państwa członkowskiego.

Co więcej, proponuje się utworzenie europejskiej sieci wczesnego ostrzegania o ryzyku oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej i analizie tego ryzyka, zwanej Eurofisc.

Pobieranie i windykacja podatków

Komisja zamierza zaproponować środki mające na celu zwiększenie możliwości windykacji przez organy podatkowe należności z podatku od wartości dodanej traconych w przypadku transakcji transgranicznych.

Zasada solidarnej odpowiedzialności z tytułu utraty wpływów z podatków powinna być stosowana do podmiotów, które nie dostarczają niezbędnych informacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdy takie zaniedbanie jest przyczyną utraty dochodów.

Komisja przewiduje również harmonizację instrumentów przewidujących środki egzekucyjne lub zapobiegawcze w celu zmniejszania obciążeń administracyjnych i zwiększania skuteczności windykacji podatków.

Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej ochrony wszystkich dochodów z podatku od wartości dodanej we wszystkich państwach członkowskich i przez wszystkie państwa członkowskie.

Wnioski legislacyjne

Wymienione powyżej środki stanowią przedmiot czterech zestawów legislacyjnych obejmujących:

  • skrócenie terminów w celu przyspieszenia wymiany informacji między państwami członkowskimi,
  • pobór i windykację podatków w warunkach transgranicznych,
  • wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi,
  • pewne aspekty walki z oszustwami i fakturowanie.

Rozważania długoterminowe

Komisja sugeruje ustanowienie grupy ad hoc zrzeszającej przedstawicieli organów podatkowych oraz dużych przedsiębiorstw i MŚP. Celem tej grupy byłoby zbadanie, w jaki sposób, z wzajemną korzyścią dla obu stron, wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnych mogłoby poprawić stosunki między płatnikami a organami podatkowymi odnośnie obowiązków w zakresie podatku od wartości dodanej, kontroli i ogólnie komunikacji.

Kontekst

Ten krótkoterminowy plan działania jest wynikiem długiej debaty rozpoczętej w 2006 r., która dotyczyła konieczności opracowania skoordynowanej strategii w celu usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi. Temat był przedmiotem refleksji różnych instytucji europejskich, jak również państw członkowskich i przedstawicieli podmiotów gospodarczych.

Plan działania aktualizuje strategię zwalczania oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej.

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2009

Top