Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkcja i etykietowanie produktów biologicznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkcja i etykietowanie produktów biologicznych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 — produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ramy prawne dla produktów ekologicznych. Określa podstawowe cele i ogólne zasady dla rolnictwa ekologicznego oraz ilustruje zasady dotyczące produkcji, znakowania, kontroli i wymiany z krajami spoza UE.

Poprzez harmonizację zasad dotyczących produkcji, znakowania i kontroli produktów ekologicznych rozporządzenie:

zapewnia uczciwą konkurencję między producentami oraz

wzmacnia zaufanie konsumentów do tych produktów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres zastosowania

Ramy regulują:

produkty rolne (w tym produkty pochodzące z akwakultury) nieprzetworzone lub przetworzone i przeznaczone do spożycia przez ludzi,

pasze dla zwierząt,

wegetatywny materiał rozmnożeniowy (np. korzenie i szczepy) i nasiona do celów uprawy,

drożdże do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Cele i zasady

Celem jest rolnictwo zrównoważone i jakość produkcji, która musi odpowiadać potrzebom konsumentów.

Ogólne zasady dotyczą np. szczegółowych metod produkcji, używania zasobów naturalnych i ścisłego ograniczenia stosowania środków z syntezy chemicznej.

Ponadto rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa, przetwarzania ekologicznych środków spożywczych i pasz.

Zasady produkcji

Według ogólnych zasad produkcji ekologicznej organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) są zakazane we wszelkiej postaci. Zasady dotyczące znakowania pożywienia pozwalają przedsiębiorcom na upewnienie się o przestrzeganiu tego ograniczenia. Zakazane jest także stosowanie promieniowania jonizującego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą jednocześnie prowadzić dwa rodzaje produkcji rolnej (ekologiczną i nieekologiczną), muszą zachować rozdzielenie zwierząt i ziemi.

Ekologicznaprodukcja roślinna musi przestrzegać niektórych zasad dotyczących:

obróbki gleby, która musi uwzględniać życie i naturalną żyzność gleby,

zapobiegania szkodom, które ma się opierać na naturalnych metodach, ale możliwe jest używanie w tym celu ograniczonej liczby środków ochrony roślin dozwolonych przez Komisję Europejską (art. 16 rozporządzenia),

nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, które muszą być produkowane zgodnie z metodą ekologiczną,

środków czystości, które muszą być dozwolone przez Komisję.

Rośliny dziko rosnące zbierane w niektórych strefach są także klasyfikowane jako produkty ekologiczne, jeśli są zgodne z pewnymi warunkami dotyczącymi ich zbierania i ich pochodzenia (np. obszary ich występowania nie zostały poddane działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem). Algi morskie mogą z kolei być traktowane jak produkty ekologiczne, jeśli ich strefa produkcji oraz ich sposób zbierania są zgodne z poszczególnymi warunkami.

Ekologicznaprodukcja zwierzęca musi być zgodna z niektórymi zasadami dotyczącymi:

pochodzenia zwierząt, które muszą się rodzić i być hodowane w gospodarstwach ekologicznych,

metod chowu i pielęgnacji zwierząt dotyczących między innymi warunków w pomieszczeniach dla zwierząt,

metod reprodukcji zwierząt, głównie naturalnych,

pasz, które muszą być ekologiczne,

prewencji chorób,

czyszczenia i odkażania, które mogą być wykonywane jedynie za pomocą produktów dozwolonych przez Komisję.

Analogiczne szczegółowe przepisy mają zastosowanie w przypadku zwierząt w akwakulturach.

Komisja zezwala na używanie ograniczonej liczby produktów i substancji w rolnictwie ekologicznym. Produkty te mogą być przeznaczone do pielęgnowania roślin, żywienia zwierząt i czyszczenia instalacji używanych do produkcji zwierzęcej i roślinnej. Komisja może także ustanowić pewne limity i warunki dla zastosowania tych produktów.

Gospodarstwa, które rozpoczną działalność w zakresie produkcji ekologicznej, muszą zachować okres konwersji — okres przejściowy, w którym muszą być przestrzegane zasady produkcji ekologicznej. Rozporządzenie ustanawia zasady określające także okres konwersji.

Przetworzona pasza ekologiczna musi zawierać surowce ekologiczne i nie może być przetworzona za pomocą chemicznie syntetyzowanych rozpuszczalników. Przetworzone środki spożywcze muszą zawierać głównie składniki pochodzenia rolnego. Inne składniki mogą być stosowane, jeśli zostały dopuszczone przez Komisję. Drożdże ekologiczne muszą być produkowane z substancji ekologicznych i innych dozwolonych składników.

Komisja może przewidzieć odstępstwa od przepisów dotyczących celów, zasad produkcji i znakowania. Odstępstwa te są ograniczone w czasie i dotyczą pewnych szczególnych przypadków.

Znakowanie

Znakowanie, reklamowanie lub dokumenty handlowe mogą zawierać oznaczenia takie jak „eko” i „bio” w celu opisania produktu ekologicznego, jego składników lub surowców.

Znakowanie produktu ekologicznego musi być dobrze widoczne na opakowaniu i zawierać informację o organie kontrolnym, który certyfikuje dany produkt.

Od 1 lipca 2010 r. używanie logo UE na produktach spożywczych pochodzących z rolnictwa ekologicznego jest obowiązkowe, podobnie jak informacja o miejscu pochodzenia surowców, z których wyprodukowano produkt. Informacja ta musi być umieszczona w tym samym polu widzenia, co logo UE.

Kontrole

Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu jest zagwarantowane przez system kontroli działający na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz środków ostrożności i kontroli ustanowionych przez Komisję. System ten gwarantuje identyfikowalność pożywienia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

Ocena ryzyka wykroczenia określa rodzaj i częstotliwość kontroli. Są one zarządzane przez władze wyznaczone przez kraje UE. Władze te mogą delegować pod pewnymi warunkami zadania kontroli akredytowanym organom, ale są odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywanych kontroli i przyznawanie derogacji. Kraje UE muszą regularnie przekazywać Komisji wykaz władz i organów kontrolnych. (najnowszy wykaz organów lub władz odpowiedzialnych za kontrolę opublikowano w 2014 r.).

Władze muszą także kontrolować działalność każdego przedsiębiorcy biorącego udział w sprzedaży produktu ekologicznego przed jego wprowadzeniem do obrotu. Po kontroli przedsiębiorca otrzymuje świadectwo poświadczające, że przestrzega przepisów niniejszego rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ kontrolny dba, aby na etykietach produktu nie umieszczano żadnego odniesienia do metody produkcji ekologicznej.

Handel z krajami spoza UE

Produkty pochodzące z krajów spoza UE mogą także być sprzedawane na rynku UE jako produkty ekologiczne, jeśli są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia i były objęte kontrolą. Kontrola może być przeprowadzana przez organ uznany przez UE lub akredytowany organ kontrolny.

Sprzedaż i nadzór statystyczny

Sprzedaż produktu ekologicznego nie może być w żaden sposób ograniczona przez władze innego kraju UE niż kraj, z którego pochodzi jednostka, która kontrolowała produkt.

Komisja prowadzi działalność nadzoru statystycznego opartą na danych dostarczonych przez kraje UE. Komitet regulacyjny ds. rolnictwa ekologicznego pomaga Komisji w zdefiniowaniu polityk dotyczących rolnictwa ekologicznego.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane w ramach serii inicjatyw na rzecz rolnictwa ekologicznego. W 2014 r. Komisja przyjęła w 2004 r. plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie.

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 jest obecnie przedmiotem wniosku o uchylenie i zastąpienie go rozporządzeniem, które uprości prawodawstwo, wyjaśni niektóre zasady i wyeliminuje niektóre słabości systemu kontroli.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.07.2007, s. 1–23)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Wersja skonsolidowana ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Zasady wdrażania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1–84)

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015

Top