Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapewnienie odpowiedniej kontroli żywności i paszy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapewnienie odpowiedniej kontroli żywności i paszy

Żywność spożywana przez ludzi i pasza spożywana przez zwierzęta muszą być bezpieczne i pełnowartościowe. W celu zapewnienia przestrzegania wysokich standardów Unii Europejskiej przeprowadzane są urzędowe kontrole sprawdzające, czy poszczególne elementy prawodawstwa są w pełni wdrażane.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

STRESZCZENIE

Żywność spożywana przez ludzi i pasza spożywana przez zwierzęta muszą być bezpieczne i pełnowartościowe. W celu zapewnienia przestrzegania wysokich standardów Unii Europejskiej przeprowadzane są urzędowe kontrole sprawdzające, czy poszczególne elementy prawodawstwa są w pełni wdrażane.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie wypełnia luki w dotychczasowym prawodawstwie poprzez reorganizację kontroli urzędowych w taki sposób, aby były zintegrowane na wszystkich etapach produkcji i we wszystkich sektorach. Rozporządzenie ustanawia zakres odpowiedzialności kontrolerów krajowych i unijnych. Jego celem jest także zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochrona interesów konsumenta.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Organy krajowe muszą przeprowadzać urzędowe kontrole, regularnie i bez wcześniejszego uprzedzenia, w oparciu o określone zagrożenie, przeszłe dane w zakresie zgodności dotyczące podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, a także wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność.
 • Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnych stadiach produkcji, przetwarzania lub dystrybucji.
 • Rząd każdego z krajów UE musi wyznaczyć organ krajowy odpowiedzialny za skuteczność i bezstronność kontroli.
 • Rządy są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla zapewnienia niezbędnego personelu i innych niezbędnych zasobów.
 • Kraje muszą posiadać sprawne krajowe plany awaryjne na wypadek sytuacji alarmowych, gdy okaże się, że żywność lub pasza stanowią poważne ryzyko dla zwierząt lub ludzi.
 • Krajowe wieloletnie plany kontrolne zawierają ogólne informacje na temat struktury i organizacji posiadanych systemów kontroli. Są one przedmiotem corocznego sprawozdania przedstawianego Komisji.
 • Opinia publiczna powinna mieć dostęp do informacji na temat przeprowadzanych kontroli, z wyjątkiem tych objętych tajemnicą zawodową, takich jak materiały poufne i dane osobowe.
 • Wyznaczono laboratoria, których zadaniem jest analizowanie próbek pobranych podczas kontroli.
 • Kontrole obejmują także żywność i pasze importowane do UE.
 • Komisja Europejska przeprowadza audyty ogólne i szczegółowe w krajach UE, które weryfikują, czy wdrażane są krajowe wieloletnie plany kontrolne.
 • Rozporządzenie (UE) nr 652/2014 przewiduje przekazanie środków z budżetu UE, które mają pomóc w pokryciu kosztów ponoszonych przez organy krajowe, kraje spoza UE oraz organizacje międzynarodowe. Kwota na lata 2014-2020 wynosi 1 891 936 000 euro.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 20 maja 2004 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej kontroli urzędowych i egzekwowania.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004

20.5.2004

-

Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1-52

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1029/2008

10.11.2008

-

Dz.U. L 278 z 21.10.2008, s. 6

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14-92

Rozporządzenie (WE) nr 1162/2009

4.12.2009

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 10-12

Rozporządzenie (UE) nr 87/2011

23.2.2011

-

Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 1-4

Rozporządzenie (UE) nr 208/2011

23.3.2011

-

Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 29-35

Rozporządzenie (UE) nr 563/2012

1.7.2012

-

Dz.U. L 168 z 28.6.2012, s. 24-25

Rozporządzenie (UE) nr 702/2013

27.7.2013

-

Dz.U. L 199 z 24.7.2013, s. 3-4

Rozporządzenie (UE) nr 652/2014

30.6.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1-32

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015

Top