Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi: przepisy sanitarne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi: przepisy sanitarne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2002/99/WE: przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ustanawia ogólne przepisy sanitarne dotyczące produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Obejmują one wszystkie etapy ich produkcji, przetwarzania i dystrybucji w obrębie UE oraz przywozu z krajów spoza UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Organy krajowe muszą zagwarantować, aby żadne podmioty uczestniczące w łańcuchu żywnościowym nie rozprzestrzeniały chorób przenośnych na zwierzęta.
 • Produkty nie mogą pochodzić od zwierząt pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami zdrowotnymi.
 • Zakazane jest wykorzystywanie mięsa oraz produktów mięsnych pochodzących z zakładów, w których podczas uboju przebywały zarażone zwierzęta lub zwierzęta podejrzane o zarażenie.
 • Produktom przeznaczonym do spożycia musi towarzyszyć świadectwo weterynaryjne.
 • Organy krajowe przeprowadzają urzędowe kontrole zdrowia zwierząt. Z reguły kontrole te są niezapowiedziane.
 • Eksperci Komisji Europejskiej, wspólnie z organami krajowymi, mogą przeprowadzać kontrole i audyty na miejscu. Posiadają oni takie same uprawnienia w krajach spoza UE.
 • W przypadku wykrycia poważnego zagrożenia organy krajowe muszą przedsięwziąć wszystkie stosowne środki w celu ochrony zdrowia zwierząt.
 • Produkty przywożone:
  • muszą spełniać unijne przepisy sanitarne;
  • mogą pochodzić wyłącznie z krajów, których przepisy są zgodne z powyższymi wymogami;
  • muszą być opatrzone świadectwem weterynaryjnym.

Uchylenie

Dyrektywa 2002/99/WE zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/429 z dniem 2 kwietnia 2021 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 12 lutego 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 grudnia 2004 r.

KONTEKST

UE podjęła specjalne środki w celu zwalczania następujących chorób zwierzęcych:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego.

AKT

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11–20)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2002/99/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016

Top